Slik blir første del av Østre parkdrag på Ensjø

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så går kommunen inn for å ekspropriere 2 eiendommer for å kunne bygge Østre parkdrag. Nå har det blitt sendt ut nabovarsel til de som bor langs parkdraget med informasjon om hvordan man tenker at første del av Østre Parkdrag skal se ut når det er ferdig. De som bor langs parkdraget kan komme med innspill.

Parkdraget skal gå hele veien fra Stålverksveien ned til Ensjøveien. I del 1 av parkdraget så skal man bygge parkdraget fra Stålverksveien ned til Bibliotek parken. I bibliotek parken vil parkdraget bli koblet til Sentral tverrforbindelse som kommer fra Helsfyr.

Selve beskrivelsen er slik: «Prosjektet omfatter en deletablering av et parkdrag øst for Gladengveien (Østre parkdrag) med gjenåpning av Lillebergbekken mellom Stålverksveien og Teglverkskroken. Lillebergbekken er tidligere åpnet mellom Grenseveien og Stålverksveien i Østre bekkedrag.

Prosjektet omfatter også en deletablering av den østre delen av Petersborgaksen. Målet med gjenåpningsprosjektet er å tilbakeføre Lillebergbekken til sin naturlige tilstand, bedre overvann og flomsituasjonen i området, samt å utarbeide et grønt, estetisk friluftsområde i tilknytning til bekken.

Slik vil den fremtidige situasjonen komme spesielt til glede for beboere og de tre nye barnehagene som etter hvert vil ha uteområde i tilknytning til parken.

Prosjektet inneholder asfaltert turvei med belysning/møblering fra gatetun i Malerhaugveien til Petersborgaksen øst og fra ny trapp ved Gladengveien 15 til Stålverksveien. Grussti som binder turveiene sammen med midlertidig belysning. Granittdekke og bekkekanal i Petersborgaksen øst med belysning/møblering. Bekkeåpning av Lillebergbekken i øvre del av parkdraget ved Gladengveien 15 med terskler som gir små vannfall – Mindre dam lengst øst i Petersborgaksen –

Det skal videre bli overvannstiltak, herunder overvannsrenne langs turveien fra Malerhaugveien til Petersborgaksen med regnbed og flomskål, Bokpergola i «Biblioteksparken» – Områder med grasbakke og engarealer – Pinnsvin-, ekorn-, fugle- og insektshotell. Plasser med ulike sittemuligheter som solbenker, langbord med benker – Bålplass med sittesteiner – Portaler og informasjonsskilt knyttet til «Barnas naturpark» – Mindre VA-tekniske arbeider i Stålverksveien og innløp/utløp bekk.

Det at nabovarsel nå sendes ut betyr at man er i ferd med å ferdigstille planene for parkdraget. Når byggearbeidene med boligprosjektene på Malerhaugveien 20 og 28 samt Gladengveien 3 til 7, som alle ligger inntil parkdraget på flere sider er ferdig i 2022/2023, så kan arbeidet med bygging av Østre parkdrag starte opp.

Senere når bilbutikkene i Gladengveien 9 blir utbygd med boliger, så blir parkdraget og Petersborgaksen utvidet i det området. Nederst mot Ensjøveien mellom Ensjøtunet og Ensjøveien 22 skal det også bygges parkdrag senere.

Men fram til da så må du nøye deg med å kikke på disse bildene/skissene av Østre parkdrag. (Bildene/skissene tilhører Bymiljøetaten/Norconsult)

 

Les tidligere sak om Østre Parkdrag

Les sak om at man har startet å jobbe med sentraltverforbindelse

Les sak om at Malerhaugveien 13 skal rives for å gi plass til tverrforbindelsen

Les sak om Østre Bekkedrag