Bymiljøetaten har startet å bygge en del av sentral tverrforbindelse som skal krysse Ensjø på tvers

Ensjø aktuell informasjon er opptatt av å informere om ting som skjer i forbindelse med saker som er omtalt i Veiledende prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø (VPOR). For noen dager siden skrev jeg om oppstarten av Vestre parkdrag og nå har bymiljøetaten startet å bygge en del av sentral tverrforbindelse.

VPOR for Ensjø sier følgende: Den Sentrale tverrforbindelsen strekker seg fra nye Grønvold park nœr Fyrstikktorget i øst, via den nye Petersborgaksen, til Hovinveien og Lille Tøyen i vest. Forbindelsen blir en sammenhengende hovedtrasé for gående- og syklende på tvers av Ensjøområdet, og kan vœre gangveier, samt adkomstgater med fortau.

Den vil både kunne ha et urbant og et grønt preg og også innslag av vann. Tverrforbindelsen passerer mange parker og plasser underveis og behøver i seg selv ikke å være gjennomgående grønn. Standarden på gang- og sykkeltraséen vil kunne variere. Bredden på tverrforbindelsen med sidearealer bør være 10-15 meter. Bortsett fra i Petersborgaksen vil forbindelsen kunne være en del av fortausnettet i den nye gatestrukturen med gjennom kjøringsfrie adkomstgater.

Det ønskes tilstrekkelige buffer soner mellom trasé en og ny bebyggelse. Kryssing med turvei D2, Østre parkdrag/Teglverksparken og Vestre parkdrag/Petersborg parken bør markeres spesielt gjennom utforming. Fra Grønvold plass til Malerhaugveien bør forbindelsen framstå som et romslig offentlig tilgjengelig innslag i ny bebyggelse.

Siden Ensjø området bygges ut av forskjellige utbyggere og til forskjellige tider så blir de offentlige arealene også bygget på den samme måten. Man bygger ikke en park bare for at den skal raseres når et nytt boligprosjekt skal bygges, derfor bygges boligene først og så kommer de offentlige arealer som parker, parkdrag, gangveier, sykkelveier eller andre forbindelser.

Sentral tverrforbindelse mellom Malerhaugveien og Grønnvoll allé er tenkt bygget i etapper. For strekningen Grønnvoll plass – Grønnvoll allé er det allerede gjennomført en midlertidig opparbeidelse. Endelig opparbeidelse ses i sammenheng med planlagt boligprosjekt på Grenseveien 97 som veidekke skal bygge ut.

Strekningen fra Lilleplassen til Grønnvoll plass er planlagt opparbeidet av Bymiljøeetaten i 2020. Oppstart av anleggsarbeid skjer i disse dager og er planlagt med ferdigstillelse høsten 2020.  For de som ikke er lokal kjent, så er dette oppe ved Fyrstikktorget og Fyrstikkalleen skole (F21)

Dette skjer fremover. Når Usbl har bygget ut prosjektet i Malerhaugveien 15 så vil tverrforbindelsen komme ned til Malerhaugveien. Når Bundebygg har bygget ut sitt prosjekt i Malerhaugveien 20, så vil de første deler av østre parkdrag bli bygget og tverrforbindelsen bli forlenget ned til parkdraget. Når Selmer eiendom er ferdig med sitt prosjekt Locus Ensjø i Ensjøveien 3 til 7, så kommer sentraltverrforbindelse ned til Gladengveien.

Men nå skal altså den delen av tverrforbindelsen som ligger oppe ved Fyrstikktorget bygges og det skjer nå. Gjerder og gravemaskin er kjørt frem og arbeidet vil starte og pågå i noen måneder.

 

Les mer om hva Oslo kommune gjør på Ensjø

Les om oppstart av Vestre parkdrag