Byrådet innstiller på ekspropriasjon for å kunne gjennomføre utbyggingen av Østre parkdrag på Ensjø

 

Nå kommer det en ny runde om Østre Parkdrag på Ensjø, i et dokument fra kommunen kan man nå lese følgende. «Oslo kommune v/Bymiljøetaten (BYM) planlegger å etablere et grøntområde med turvei fra Malerhaugveien til Stålverksveien i henhold til reguleringsplan S-4699 vedtatt 06.03.2013. I forbindelse med opparbeidelse av grøntområdet, er det nødvendig å erverve arealer fra tilliggende naboeiendommer samt å ta i bruk et midlertidig anleggsbelte. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har forsøkt å komme til frivillig avtale med eiere av tre grunneiendommer, men har kun kommet til enighet med én av grunneiendommene.»

Byrådet skal derfor behandle en sak om ekspropriasjon av eiendom på Ensjø, på møtet sitt 25.mars. I saksdokumentene innstilles det på å ekspropriere 2 eiendommer, for å kunne gjennomføre utbyggingen av Østre parkdrag. Saken er også omtalt i Dagsavisen 23.mars.

Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om Østre parkdrag tidligere, men en kort oppsummering er som følger.

Østre parkdrag skal gå i mellom Stålverksveien og Ensjøveien og skal fremstå som et 30 meter bredt grønt parkdrag med turvei og grusstier, samt små plasser med mulighet for lek og rekreasjon. Det er flere reguleringsplaner i området som påvirker utformingen.

For alle eiendommene som ligger inn mot Gladengveien gjelder reguleringsplanen for kjerneområdet fra 2008. Her er det allerede bygging på Selmer sin eiendom i Gladengveien 3 til 7. Det er ingen kjente planer for Kolberg sin eiendom i Gladengveien 9.  Når utbygging er gjennomført på disse eiendommene, så avgis det grunn til Østre parkdrag. Gladengveien 15 er ferdig utbygget.

For eiendommene som ligger langs Malerhaugveien gjelder reguleringsplanen for Østre parkdrag vedtatt i mars 2013. Eiendommen i Stålverksveien 2 er en som blir berørt av ekspropriasjon. Malerhaugveien 28 er under bygging, det samme er Malerhaugveien 20. Disse avgir arealer til Østre parkdrag når utbyggingene der er ferdig. Malerhaugveien 24-26 er ferdig utbygget og har avklarte forhandlinger med kommunen om avgivelse/salg av eiendom til Østre parkdrag.

Mellom Malerhaugveien 14,16 og 18 og Malerhaugveien 20 ligger det et lite stykke eiendom som tilhører Brødrene Jensen, tidligere planlagt som gangvei, men i reguleringsplanen fra 2013 besluttet brukt som en del av Biblioteksparken, Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse. Denne blir også berørt av byrådets innstilling.

Kommunen har behandlet disse saken i lang tid og forsøkt å få til minnelige ordninger/avtaler for de eiendommene som byrådet nå innstiller at man skal ekspropriere. Dette gjøres for at man skal kunne gjennomføre utbyggingen av Østre parkdrag fra 2023 når de fleste av boligprosjektene er ferdig utbygget.

Men for å være tydelig, foreløpig er det kun en sak som skal opp til behandling i byrådet og her er man innstilt på at de skal ekspropriere de to aktuelle eiendommene. Så skal saken videre til politisk behandling i Byutviklingsutvalget og senere til Bystyret, før det er fattet endelig vedtak.

For de som lurer på hvorfor ikke Ensjøveien 22 er med i dette dokumentkomplekset, så har det ganske lenge vært planer for hele eiendommen Ensjøveien 16 til 22. Disse planene strandet i mars 2020, men da var allerede ekspropriasjonssaken påbegynt. Jeg regner derfor med at den siste delen ned til Ensjøveien blir gjenstand for en ny runde med behandling senere.

Les dokumentet som skal behandles Østre parkdrag mars 2021 byrådet

Les tidligere sak om Østre parkdrag

 

På bilde av kartet over, er hele Østre Parkdrag markert med en rød ring. På kartet under, så er de to aktuelle eiendommene markert. Bildene over og under viser de samme 2 eiendommene. Skissene med Orange felter er utdrag fra saksdokumentet og viser de samme 2 eiendommer.