Ensjø kan få stort Sats treningssenter – hvis Plan og bygningsetaten tillater det

 

I media og på Facebook den siste uken har man kunnet lese at treningssenter kjeden Sats skal etablere et stort nytt senter på Ensjø. Senteret skal være på over 4000 kvadratmeter. Det er imidlertid få av mediene som har nevnt hvor sentret skal ligge på Ensjø.

Saken er ikke helt ny, allerede i desember 2020 ble det nabovarslet at Kolberg gruppen på Ensjø vurderte å tilrettelegge for et treningssenter i et av lokalene som er ledige i deres eiendomsportefølje. Det er først de siste dagene det er blitt litt medieomtale på dette, da det ble klart at leietakeren skal være Sats med det som blir omtalt som deres «flaggskip i hovedstaden og vårt største senter i Oslo».

Lokalene det gjelder ligger i underetasjen på Ensjøveien 12 D. Ensjø aktuell informasjon erfarer at den leietakeren som holdt til i lokalene tidligere (som leide lokaler både i Stålverkshallene og i bygningen nærmere Ensjøveien) har fått med seg at Kolberg gruppen i løpet av noen år skal rive lokalene og at man skal bygge boliger i tråd med reguleringsplanen, som ble vedtatt i 2007. Det er grunn til å tro at tidshorisonten på en ny leieavtale ble for kort i tid, til at de ville fortsette leieforholdet. De valgte derfor å flytte. Kolberg gruppen har da noen ledige lokaler, som må leies ut for å kunne skaffe inntjening. Det er her Sats dukket opp og vil leie i perioden frem til bygget skal rives.

Eiendommen Ensjøveien 12 D strekker seg fra Ensjøveien og innover mot Stålverkshallene som har adresse Gladengveien 8. I reguleringsplanen fra 2007, så er dette området delt opp i flere felt, A11, B11, C11 og D11.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet sak om at planarbeidet med å bygge boliger på feltene C11 og D11 har startet. For de som er lokalkjent, så er dette eiendommen der de store stålverkshallene på Ensjø ligger. Ensjø aktuell informasjon vil anta at arbeidet som er startet opp med byggesaksbehandling hos plan og bygningsetaten for disse feltene vil ta litt tid, men gjetter på at arbeidet med å rive hallene vil starte om to år. Når byggearbeidene kommer i gang og blir ferdige, så vil Vestre parkdrag kunne utvides til fullbredde i dette området. Det er som kjent det smaleste området i parkdraget i dag.

Når det gjelder treningssenteret til Sats, så er det tenkt at det skal inn i lokaler som ligger i underetasjen under Avis bilutleie og Dekk 1 kjeden sitt dekksenter, som ligger i bygget med adresse Ensjøveien 12 d.

Dette bygget står på det som i reguleringsplanen omtales som feltene A11 og B11, i reguleringen fra 2007. Dette bygget benyttes til næring innenfor områdene lager, dekkhotell, bilutleie og kontorvirksomhet. Det er i reguleringen fra 2007 planlagt revet.

I reguleringsplanen tillater man at feltet A11 skal fortsette med den virksomheten det har i dag samt at man utvider formålet. Det står blant annet bil, kontor, helse, trim og undervisning i vedtaket. Ikke boliger! For feltet B11 står det at man tillater bolig, kontor, plass krevende forretning og bil. Kolberg gruppen driver i dag med alle disse tingene i det eksisterende bygget, med unntak av helse, trim og bolig.

I nabovarselet fra desember står det at sitat «Det eksisterende bygget er planlagt revet om 5–10 år, i tråd med gjeldende regulering. Fram til bygget rives kan det være en ressurs for nabolaget og tiltakshaver, hvor treningssenter inngår som en naturlig del av et nabolag som nå transformeres fra bilforretninger etc. l å bli et boligområde og kollektivknutepunkt. Fordelene med å gi dispensasjon er at bygget ikke blir stående tomt, noe som verken er bra for de fastboende i området eller eier av bygget. Treningssenter er et formål som er mer i tråd med utviklingen i området enn dagens lagervirksomhet. Et slikt tiltak vil også medføre vesentlig mindre biltrafikk (fra bildistribusjon) og støy for omgivelsene (bilverksted).

30 % av treningssenteret vil være i tråd med dagens regulering, mens 70 % av treningssenteret ligger utenfor reguleringsformål trim (innenfor formål bolig). Det er altså kun deler av tiltaket som er avhengig av dispensasjon. Tiltaket er således dels i tråd med ny regulering og uansett i tråd med målsettingen for hele Ensjøbyen – en transformasjon fra bilby til boligby, med naturlig tilstøtende publikumsrettet virksomhet som hører hjemme i et boligområde.» Sitat slutt

I media leser man at Sats har inngått kontrakt og at de skal flytte inn i oktober. Det store spørsmålet i denne saken er om Plan og bygningsetaten vil gi en midlertidig dispensasjon for å drive treningssenter i det gamle bygget, frem til det skal rives. Det er ikke sendt inn en slik sak til Plan og bygningsetaten enda, for det ligger ikke noe i kommunalt saksinnsyn. Men sannsynligheten for at den blir godkjent er god.

Ensjø aktuell informasjon ser egentlig ikke at det er et problem med en midlertidig tidsbegrenset dispensasjon. Det er gjort tidligere på Ensjø. Ferd som er den andre store grunneieren på Ensjø fikk en lignende sak innvilget i 2018, for eiendommen Gladengveien 12. De fikk midlertidig tidsbegrenset tillatelse til å kunne drive bruktbutikk i lokalene frem til 2023. Disse lokalene ble da leid ut til ME bruktbutikk.

Hvis denne midlertidige endringen ikke blir godkjent, så fortsetter nok Kolberg gruppen med å leie ut lokalene til bil relaterte ting som verksted og plasskrevende næring. Inntil de er klare til å bygge boliger på eiendommen i tråd med reguleringsplanen.

Dette kommer nok heller ikke til å få stor betydning for Vestre parkdrag.  Feltene A11 og B11 grenser inn til Vestre parkdrag og det er en stripe på ca. 6 meter langs Vestre parkdrag som påvirkes av utbyggingen. Denne skal avgis til parkdraget når feltene A11 og B11 er ferdig utbygget.  Del 1 av parkdraget ble påbegynt i juni 2020 og beplantes i disse dager med trær og busker.  Langs Ensjøveien 12 D er parkdraget utbygget i 20 til 30 meters bredde og tas i bruk av allmenheten i mai. Disse planene tar høyde for at de siste 6 meterne av parkdraget kommer senere. Det er viktigere at boligbyggingen på feltene C11 og D11 kommer i gang, for her er det eksisterende parkdraget veldig trangt!

Årsaken til at Sats vil inn i disse lokalene på Ensjø er nok at lokalene der Sats på Kampen holder til i dag, i Hedmarksgata 13 til 15, skal rives for å bygge boliger. En flytting til Ensjø gjør at de kan beholde sin posisjon i treningsmarkedet i dette området, i enda noen år fremover. Men om Sats kan flytte inn i Ensjøveien 12 D, det bestemmer plan og bygningsetaten.

 

Les sak om at Kolberg gruppen skal bygge boliger på felt C11 og D11 på Ensjø

Les om at vestre parkdrag beplantes

Les sak om at byggearbeidet med Vestre parkdrag starter

 

Bildet under viser Stålverkshallene som er felt C11 og D11