Kolberg gruppen har sendt inn søknad om forhåndskonferanse vedrørende planer for bygging av boliger i Gladengveien 8 på Ensjø (Stålverkshallene)

I kommunalt saksinnsyn hos Plan og bygningsetaten kan man lese at eierne av Gladengveien 8 (Kolberg gruppen) i starten på juni har sendt inn henvendelse om å gjennomføre en forhåndskonferanse med sikte på bygge boliger på eiendommen. Det er opprettet et aksjeselskap Gladengveien 8 Utvikling AS som står bak innsendingen.

Forhåndskonferansen gjelder feltene C11 og D11. Det er området som i dag er stålverkshallene på Ensjø. Feltene går fra Petersborgaksen langs vestre parkdrag mot Stålverksdammen.

I dokumentene kan man lese følgende: «Det planlegges innsending av rammesøknad for oppføring av boligprosjekt med boligblokker på Felt C11 og D11 som angitt i gjeldende reguleringsplan. I reguleringsplanen er det regulert riving av tidligere stålverkshaller.

Det overordnede konsept på hvert felt er oppføring av 3 frittliggende lamell/ punkthus plassert på en underliggende parkeringssokkeletasjetilpasset stedlig og fremtidig omkringliggende planlagt parkdrag og gatetun. Punkthuset med innvendig sentralt plassert trapp/ heisrom muliggjør etablering av hjørneleiligheter og gjennomgående leiligheter med tilhørende balkonger hvor man får dagslys fra 2 til 3 himmelretninger.»

Det sies i dokumentene at utbygger ønsker i en kommende forhåndskonferanse å presentere det overordnede konsept samt i detalj gjennomgå høyderegnskap som medfører dispensasjonsforhold som viktigste avklaring.

Dette betyr at Kolberg gruppen for første gang offentlig har vist noen av kortene for hvilke planer de har for sine eiendommer på Ensjø. Eiendommen er regulert i reguleringsplan Gladengveien 10 m/flere–Vedtatt plan S 4317 med tilhørende bestemmelser sist endret 20.06.2007.

På bystyremøte 6.september 2019 ble det imidlertid vedtatt noe som må kunne kalles føringer for denne eiendommen. 2 av forslagene som ble vedtatt lyder:

  • Byrådet bes avvise framtidige nye reguleringsforslag til reguleringsplan S-4317 som øker volumene i reguleringsplanen.
  • Byrådet bes avvise framtidige forslag til endringer på tomtene gnr. 129 bnr. 18 og 29 som ikke er i tråd med oppfyllelse av reguleringsplanen.

Dette betyr at det skal mye til for å få endre på høyder og utnyttelse i reguleringen av kjerneområdet på hver side av Gladengveien. Dette betyr også en indirekte støtte til planprogrammet for Ensjø. Dette igjen betyr at Plan og bygningsetaten mye tydeligere og med bakgrunn i vedtaket, kan avvise utbyggere som forsøker å bryte planen for Ensjø. Hvordan dette slår ut for feltene C11 og D11 gjenstår å se. Men forslagstiller har noen dispensasjonssøknader i sin forespørsel.

Ved å komme i gang med dette arbeidet, så åpner det også for at Vestre parkdrag kan planlegges og bygges i sin fulle bredde der dette er som smalest i dag!

Det blir spennende å følge denne saken fremover.

 

Les brevet som er sendt inn

Les saken fra bystyremøte 6. september 2019