Bystyret i Oslo behandlet forslag om Ensjø onsdag kveld!

Ensjø Aktuell informasjon var innom på onsdagens bystyremøte der det ble behandlet forslag som omhandlet Ensjø. Hvis du ikke har fått med deg at det var fremmet forslag, så skyldes det nok den noe uvanlige måten å fremme de på og at de dessuten ble fremmet under en sak som omhandlet tilbakebetaling av eiendomsskatt. Ikke helt lett å finne det altså.

Det var opprinnelig Venstre som fremmet forslagene som verbalforslag i finansutvalget sin behandling av saken om tilbakebetaling av eiendomsskatt.

De 7 forslagene som ble fremmet av Toril Berge Flatabø lyder slik:

  1. Byrådet bes forberede en sak om ekspropriering av gnr. 129 bnr. 18 og 29 med de nødvendige juridiske vurderingene og saksbehandlingene, og forelegge disse vurderingene for bystyret.
  2. Byrådet bes gå i dialog med Kolberg Motors AS/Kampens lagerhaller AS for å finne en minnelig løsning på problemene som kan innebære kjøp av hele eller deler av tomten, men som må inneholde en konkret framdriftsplan for å få parkdragene etablert så raskt som mulig og tidligere enn det som er anslått i dag.
  3. Byrådet bes avvise framtidige nye reguleringsforslag til reguleringsplan S-4317 som øker volumene i reguleringsplanen.
  4. Byrådet bes avvise framtidige forslag til endringer på tomtene gnr. 129 bnr. 18 og 29 som ikke er i tråd med oppfyllelse av reguleringsplanen.
  5. Byrådet bes skilte slik at tungtrafikk ikke lenger kan kjøre inn fra Gladengveien, over Oslo kommunes eiendom, til eiendommen gnr./bnr. 129/18.
  6. Byrådet bes påse at virksomhetene på Ensjø er i tråd med støyforskriftens §§ 8 og 9.
  7. Byrådet bes etablere fartsreduserende tiltak i Gladengveien og etablere flere fotgjengeroverganger i veien.

Før starten på bystyremøtet ble det fremmet flere forslag om Ensjø. Rødt fremmet forslag og Arbeiderpartiet, Miljøpartiet og SV fremmet forslag.

Eivor Evenrud på vegne av Rødt, fremmet følgende forslag:

  1. Byrådet bes utrede hvilke tiltak som bidrar til at man raskest får på plass de regulerte parkdragene på Ensjø, inkludert en utredning av juridiske og økonomiske konsekvensene av ekspropriering av gnr. 129 bnr. 18 og 29. Utredningen skal forelegges bystyret innen utgangen av november 2019.
  2. Bystyret ber byrådet sikre at det settes som forutsetning for ytterligere utbygging på Ensjø at utbyggere på Ensjø og kommunen får realisert de planlagte parkdragene og grøntområdene.
  3. Bystyret ber byrådet gå i dialog med grunneiere som har avtaler om veirett over kommunens eiendom gnr. 129 bnr. 114 for slik at man så snart som mulig sørger for at det skiltes slik at tungtrafikk ikke lenger kan kjøre inn fra Gladengveien, over Oslo kommunes eiendom, til eiendommen gnr./bnr. 129/18.
  4. Bystyret ber byrådet foreta befaring og registreringer og vurdere behov for flere gangfelt, fartsdempere eller andre fartsreduserende tiltak i forbindelse med neste rullering av fartssoningstiltak høsten 2019. Byrådet bes melde tilbake til bystyret på egna vis.

Frode Jacobsen på vegne av Arbeiderpartiet, Shoaib Sultan på vegne av MDG og Ivar Johansen på vegne av SV fremmet følgende alternative forslag:

  • Byrådet bes fortsette dialogen med Kolberg Motors AS / Kampens lagerhaller AS med henblikk på å få til en rask transformasjon av eiendommen i tråd med Ensjø-planen inkl. park og grøntdrag.

Det ble faktisk nesten ikke snakket om forslagene fra Ensjø, grunnet en mer opphetet debatt om eiendomsskatt og forslag mot eiendomsskatt som Fremskrittspartiet og Høyre fremmet. Dette var også hovedsaken i punktet 266. Noe ble selvsagt sagt om Ensjø og det var flere partier som kommenterte. Det kan hende at det hadde blitt mer debatt og ordskifte, om det var fremmet en egen sak om Ensjø som kun omhandlet Ensjø.

Når man kom til avstemmingen, ble dette resultatet for verbalforslagene om Ensjø.

  • Venstre sitt forslag pkt 1 ble forkastet mot 4 stemmer (V)
  • Venstre sine forslag pkt 2, 5 og 7 ble forkastet mot 28 stemmer (H, V, F og KrF)
  • Venstre sine forslag pkt 3, 4 og 6 ble enstemmig vedtatt
  • Arbeiderpartiet, MDG, SVs alternative forslag ble enstemmig vedtatt.
  • Rødts forslag pkt 1, uten siste setning ble vedtatt mot 19 stemmer (H)
  • Rødts forslag pkt 1 siste setning ble forkastet mot 11 stemmer (V, F og R)
  • Rødts forslag pkt 2 ble forkastet mot 27 stemmer (H, V, R og KrF)
  • Rødts forslag pkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt

Det betyr at bystyret har vedtatt følgende, som gjelder Ensjø:

  • Byrådet bes avvise framtidige nye reguleringsforslag til reguleringsplan S-4317 som øker volumene i reguleringsplanen.
  • Byrådet bes avvise framtidige forslag til endringer på tomtene gnr. 129 bnr. 18 og 29 som ikke er i tråd med oppfyllelse av reguleringsplanen.
  • Byrådet bes påse at virksomhetene på Ensjø er i tråd med støyforskriftens §§ 8 og 9.
  • Byrådet bes fortsette dialogen med Kolberg Motors AS / Kampens lagerhaller AS med henblikk på å få til en rask transformasjon av eiendommen i tråd med Ensjø-planen inkl. park og grøntdrag.
  • Byrådet bes utrede hvilke tiltak som bidrar til at man raskest får på plass de regulerte parkdragene på Ensjø, inkludert en utredning av juridiske og økonomiske konsekvensene av ekspropriering av gnr. 129 bnr. 18 og 29.
  • Bystyret ber byrådet gå i dialog med grunneiere som har avtaler om veirett over kommunens eiendom gnr. 129 bnr. 114 for slik at man så snart som mulig sørger for at det skiltes slik at tungtrafikk ikke lenger kan kjøre inn fra Gladengveien, over Oslo kommunes eiendom, til eiendommen gnr./bnr. 129/18.
  • Bystyret ber byrådet foreta befaring og registreringer og vurdere behov for flere gangfelt, fartsdempere eller andre fartsreduserende tiltak i forbindelse med neste rullering av fartssoningstiltak høsten 2019. Byrådet bes melde tilbake til bystyret på egna vis.

Når jeg oppsummerer dette så har bystyret vedtatt å ikke benytte ekspropriasjon av Kolbergs eiendommer på Ensjø. Noe som ikke var uventet. Men man har enstemmig vedtatt at man skal fortsette dialogen med Kolberg Motors for å få til en rask transformasjon av eiendommen i tråd med Ensjø-planen.

Selv om det ikke ble besluttet en ekspropriasjon så er det vedtatt at man skal utrede hvilke tiltak som får på plass de regulerte parkdragene på Ensjø herunder juridiske og økonomiske konsekvensene av ekspropriering.

Forslagene gir imidlertid ikke noen klarere tidsfrist for når parkdragene skal bygges, men det er tyngde bak vedtakene når det meste av Bystyret støtter «Byrådet bes fortsette dialogen med Kolberg Motors AS / Kampens lagerhaller AS med henblikk på å få til en rask transformasjon av eiendommen i tråd med Ensjø-planen inkl. park og grøntdrag.» og «Byrådet bes utrede hvilke tiltak som bidrar til at man raskest får på plass de regulerte parkdragene på Ensjø, inkludert en utredning av juridiske og økonomiske konsekvensene av ekspropriering av gnr. 129 bnr. 18 og 29.»

Etter Ensjø aktuell informasjons mening er det imidlertid det enstemmige vedtaket som lyder. «Byrådet bes avvise framtidige nye reguleringsforslag til reguleringsplan S-4317 som øker volumene i reguleringsplanen.» som er det viktige! Dette betyr at det skal mye til for å få endre på høyder og utnyttelse i reguleringen av kjerneområdet på hver side av Gladengveien. Dette betyr også en indirekte støtte til planprogrammet for Ensjø. Dette igjen betyr at Plan og bygningsetaten mye tydeligere og med bakgrunn i vedtaket, kan avvise utbyggere som forsøker å bryte planen for Ensjø.

De andre forslagene som er vedtatt, bare bekrefter de fullmaktene kommunens etater allerede har i dag, når det gjelder oppsetting av skilter, trafikksikkerhet, støy og hindre at eiere ikke bryter med reguleringene av eksisterende eiendommer på Ensjø. Det er selvsagt litt mer trykk når bystyret har vedtatt dette.

Under behandlingen av denne saken var det 4 representanter fra Beboeraksjonen og jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon til stede på tilhørergalleriet.

Det at denne saken kom opp i bystyret må selvsagt tilskrives det aktive arbeidet Beboeraksjonen på Ensjø har gjort.

 

Les protokollen fra Bystyremøte her (Ensjø forslagene er på side 54)