Planforslaget for Grenseveien 97, Grensesvingen 7 og 9 på Helsfyr i nabolaget til Ensjø er sendt til politisk behandling i byrådet. Plan og bygningsetaten anbefaler lavere høyder.

Ensjø aktuell informasjon skrev om dette prosjektet da det lå ute til offentlig ettersyn i mars 2020 og jeg hadde en sak på dette når flertallet i bydelsutvalget i Gamle Oslo valgte å følge utbyggers planer på høydene.

Nå har plan og bygningsetaten gjort seg ferdige med arbeidet og saken er sendt over til byrådet for politisk behandling. Posisjonene er de samme som ved den offentlige høringen, utbygger holder på sine høyder og plan og bygningsetaten mener det er for høyt og for høy utnyttelse av området.

Planområdet ligger på Helsfyr rett ved Fyrstikktorget, det er på totalt ca 17 055 m2. Et areal som omtrent tilsvarer Birkelunden park. Det skal bebygges med 6 bygninger i forskjellig størrelse og omfang.

Utbygger har foreslått området regulert med kombinert bebyggelse- og anleggsformål med underformålene bolig, offentlig eller privat tjenesteyting, forretning, barnehage og mer. Det foreslås anslagsvis 400 leiligheter fordelt på 36 300 m2, samt 11 500 m2 til forretning og annet, samt 700 m2 barnehage. Byggehøyden varierer mellom 5 og 13 etasjer. Hovedsakelig på 8 etasjer, men med noen bygg som stikker opp på 10,12 og 13 etasjer.

Det er også foreslått regulert et gatetun og gågate gjennom planområdet, som skal bli en ny forbindelse fra Helsfyr T-banestasjon til Grønvold gård og Fyrstikkalléen skole (F21) nord for planområdet.

Plan og bygningsetatene er enig i at området kan bygges ut, men har innsigelser på utbyggers høyder og utnyttelse. De legger derfor fram et alternativ 2.

Alternativ 2 legger til rette for samme utbyggingsmønster og samme fotavtrykk som i alternativ 1, men byggehøydene er redusert med 2-5 etasjer. Som overordnet prinsipp følger byggehøydene topografien og eksisterende bebyggelse rundt planområdet. Bygningshøydene er vurdert nøye for å definere nye byrom og/eller markere eksisterende og nye sammenhenger, samtidig som konsekvenser for omgivelsene er ivaretatt.

Forslaget til Plan og bygningsetaten vil gi ca 320 boliger fordelt på 27.100 m2 og 11.500 til forretning og annet. Det legges opp til 720 m2 til barnehage, fordelt på inntil 2 etasjer. Bygningshøyden varierer mellom 5 og 8 etasjer.

Forskjellen på utbyggers prosjekt og alternativet til PBE er at noen av de høye bygningene tas ned, som gjør at de passer bedre inn i området. Vil du lese mer detaljert om saken så er det lenker i bunnen av dette innlegget som gir god innsikt.

Det som er bekymringsfullt, er at det på Helsfyr området er flere utbyggere som har store planer og tanker om flere høyhus. Hvis man allerede her starter å akseptere høyder på 13 etasjer, så har man åpnet for at andre også vil kreve å kunne benytte denne muligheten.

På Fyrstikktorget ønsker en utbygger å bygge to høyhus på henholdsvis 53 og 76 meter med i hovedsak boliger og utadrettede funksjoner på gateplan. Dette utgjør bygg med 17 og 24 etasjer. (den saken er ute på offentlig høring) På Grenseveien 99/Grenseveien 107 planlegger en utbygger høyder på 14 etasjer/57 meter. (Den saken ligger foreløpig hos Plan og bygningsetaten) Les mer om disse to andre sakene i lenker under denne saken!

Nå blir det i første omgang opp til byrådet som skal legge frem en innstilling for byutviklingsutvalget som behandler saken og legger dette i sin tur dette fram for Bystyret.

Jeg vil anbefale at naboer til alle prosjektene på Helsfyr spesielt de som bor i Grønvoll hageby og i Grenselunden samt de som bor i Fyrstikkalleen, tar kontakt med sekretæren for byutviklingsutvalget og bestiller tid for deputasjon med utvalget. Slik at man kan fremføre sine bekymringer for politikerne, når de skal behandle denne saken.

 

Her kan du lese dokumentet som er sendt over til politisk behandling

Her er lenken til alle dokumentene som gjelder oversendelsen til politisk behandling, sjekk dokument 88

Les tidligere sak om at bydelsutvalget behandlet saken

Les tidligere sak når det lå ute til høring

Les om nabo eiendommen Grenseveien 99 sine planer

Les om planene på Fyrstikktorget

 

Bilde under til venstre er PBE sitt alternativ 2 og til høyre er forslagstiller sitt forslag.