Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandlet i kveld planforslaget for Grenseveien 97, Grensesvingen 7 og 9 på Helsfyr/Ensjø -der Miljøpartiet gikk sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet og sikret høydene som utbygger vil ha.

Ensjø aktuell informasjon skrev 25. mars om utbyggingen som skal skje på Grenseveien 97, Grensesvingen 7 og 9 på Helsfyr. Det er Veidekke Eiendom som foreslår å omregulere Grenseveien 97 og Grensesvingen 7 og 9 fra industri og kontorformål til bolig/forretning/kontor/barnehage/offentlig eller privat tjenesteyting, gatetun med mer. Det er foreslått å rive all eksisterende bebyggelse, og at det skal oppføres bygninger på mellom 5 og 13 etasjer.

Plan og bygningsetaten har foreslått et alternativt forslag til utbygger sitt forslag. Plan- og bygningsetatens alternativ legger til rette for samme utbyggingsmønster og samme fotavtrykk som i alternativ 1, men byggehøydene er redusert med 2-5 etasjer. Som overordnet prinsipp følger byggehøydene topografien og eksisterende bebyggelse rundt planområdet. Bygningshøydene er vurdert nøye for å definere nye byrom og/eller markere eksisterende og nye sammenhenger. Forslaget vil gi færre boliger enn forslagstillers alternativer, og bygningshøyden varierer mellom 5 og 8 etasjer.

Bydelsdirektøren har laget en innstilling til denne saken og Bydelsdirektøren anbefaler oppsummert at man støtter Plan- og bygningsetatens planforslag.

Bydelsutvalget i kveld ble avholdt på digitalplattform og ble sendt live på Facebook. Det er mulig å se møtet i etterkant på bydelens Facebook side. I behandlingen av saken som forelå i kveld hadde ikke saken vært innom byutviklingskomiteen for behandling, før den ble behandlet i Bydelsutvalget. Dette er uvanlig for de fleste utbyggingssaker pleier å bli behandlet der!

Det ble til saken fremmet alternative forslag til bydelsdirektøren sin innstilling. Dette forslaget kom på bordet samme dag som saken skulle behandles. Ensjø aktuell informasjon har ikke tilgang til disse forslagene og saken baseres på innholdet i videomøtet. Her hadde Miljøpartiet de grønne, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet funnet sammen og valgte å støtte utbyggernes plan om bygninger på opptil 13 etasjer.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt stemte for Plan og bygningsetatens forslag og dermed også bydelsdirektøren sitt forslag. Dette forslaget fikk 7 stemmer. Forslaget fra Miljøpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fikk 8 stemmer.

Ensjø aktuell informasjon er bekymret for deler av argumentasjonen som ble benyttet i denne saken. Utafra tidligere politisk erfaring er det ikke uventet at Høyre og Fremskrittspartiet går inn for dette. Det at Miljøpartiet velger denne linjen i bydelsutvalget er mer overaskende.

Det er mulig at miljøpartiet i denne saken viser sitt sanne ansikt når det gjelder viljen til å bygge høyt og tett i vår bydel. Det blir ikke flere grønne områder eller mer utearealer på dette området, det blir faktisk flere mennesker som skal dele på det samme utearealet som ligger der.  Dette er en viktig sak og det bør innbyggerne på Ensjø området merke seg!

Politikerne er åpenbart kjent med alle innspillene som er kommet fra folket som bor på Ensjø i form av uttalelser til saken, men velger likevel å se bort i fra dette! Dette er bydelens folkevalgte politikere som åpenbart burde ha et øre til hva folk i dette området mener, men de lytter ikke.

Det som kanskje også er spesielt er at den tidligere felles enigheten og samarbeide mellom de rød/grønne i bydelutvalget sprekker i denne saken og det er overaskende. Ensjø aktuell informasjon kommer tilbake til denne saken med mer oppfølging i dagene som kommer.

 

Se video fra møtet (denne saken er behandlet som siste sak i møtet 2.34.20.)

Les saksdokumentet

Les tidligere sak om dette