Nå utvides planområdet og høydene økes i prosjektet på Grenseveien 99 – i nabolaget til Ensjø

  

Ensjø aktuell informasjon skrev i desember 2020 om at eierne av Grenseveien 99 hadde sendt inn søknad om oppstartsmøte.  Da kunne man lese «Det planlegges et fleksibelt og fremtidsrettet næringsbygg på 2-11 etasjer / ca 25.000 m2 BTA, med utadrettet virksomhet i fortrinnsvis 1. og 2. etg, samt deler av U-etg. Totalhøyden i planforslaget var på 44,8 meter og er dermed over grensen 42 meter – høyhus.»

Nå har det dukket opp mer informasjon om denne saken. I slutten av januar ble det sendt inn informasjon om at prosjektet skal utvides med eiendommen Grenseveien 107. Om ikke det er nok, så har man gått opp i høyden på prosjektet. Nå skriver man «Det planlegges et fleksibelt og fremtidsrettet næringsbygg på 11-14 etasjer med utadrettet virksomhet i fortrinnsvis 1. og 2. etg. Totalhøyden i planforslaget er 56,7 meter og er dermed over grensen 42 meter – høyhus.» Det skrives i dokumentasjonen at planområdet er på 8286 m2 og det skal utbygges med 45.475m² næringsarealer. Den totale utnyttelsen i planområdet blir på 549 prosent.

Plan og bygningsetaten har lagt opp til å gjennomføre oppstartsmøte 18.mars. I forkant av oppstartsmøte har man utarbeidet område og prosessavklaringen og i denne har Plan og bygningsetaten uttalt «PBE er positiv til oppstart av planarbeid, men mener at høyder og bebyggelse må tilpasses nærområdet i tråd med overordnede føringer. Viktige temaer er bebyggelse på torget, utvidelse av Grenseveien, konsekvenser for kulturminner, formål og gjenbruk av dagens bebyggelse. Planinitiativet utløser krav til planprogram og konsekvensutredning.»

I område og prosess dokumentet kan man lese at Plan og bygningsetaten skriver «Vi fraråder sterkt at dere går videre med dette forslaget og det vil derfor være knyttet en høy reguleringsrisiko til planarbeidet dersom det som er vist til oppstartsmøtet videreføres. Dersom forslagsstiller velger å fremme et planforslag med bebyggelse over 42 meter skal det i henhold til høyhusvedtaket utredes og illustreres et alternativ med høyder under 42 meter.»

Hele området på Helsfyr har så mange planer som gjør at denne bydelen om 10 år vil være betydelig forandret. Det er planer på disse eiendommene i og rundt Helsfyr: Etterstadsletta 48, Fredrik Selmers vei 2, 3 og 5, Innspurten 2 /Grenseveien 84, Karoline Kristiansens vei 1 til 9/Fyrstikktorget, Grenseveien 97/Grensesvingen 7-9, Grenseveien 71. I tillegg er det planer om å bygge barneskole på Grenseveien 91.

Felles for alle planene med unntak av skolen, er at alle utbyggere har veldig høye tanker om at byggene og prosjektene skal utfordre høydene i området. De fleste utfordrer høyhus beslutningen i Oslo kommune!

Så her er det bare å følge med!

 

Les den nye beskrivelsen av prosjektet

Les område og prosess dokumentet

Les tidligere sak om denne eiendommen