Frelsesarmeens nye hovedkontor kan havne på Ensjø

Det har dukket opp informasjon om at Frelsesarmeens ønsker at deres nye hovedkontor skal legges til Ensjø. I kommunalt saksinnsyn kan man lese at den eiendommen som kan bli det nye hovedkontoret er Ensjøveien 23 B. Dette er rett over veien for Ensjøtunet, som eies av Frelsesarmeen fra tidligere.

Denne eiendommen var tidligere eid av Ferd, men den ble i juni 2017 solgt til Lerka eiendom.  Den ble i 2018 delvis solgt videre til Höegh Eiendomsselskap AS som nå eier av 50 prosent og Lerka eiendom har beholdt 50 prosent. Eiendommen er i dag en næringseiendom med kontorer.

Det ble i slutten av 2018 gjort vurderinger om at det skulle bli bygget boliger på eiendommen, men det ble etter en stund avsluttet. Det er nå store muligheter for at denne eiendommen i fremtiden blir Frelsesarmeens hovedkontor.

I søknaden til forhåndskonferanse så er dette ikke en reguleringssak, men en byggesak basert på tidligere reguleringsvedtak fra juni 2010. Da ble eiendommen regulert til byggeområde for bolig, kontor, industri, bevertning.  Det sies videre at innenfor viste byggegrenser kan det oppføres ny bebyggelse med maksimale gesimshøyder som vist på plankartet. Arealer over bakken: Felt A: BRA = 3 150 m2 og Felt B: BRA = 2 380 m2

I den nye planen som er skissert så skal den eksisterende kontorbygningen på eiendommen bestå, men det blir noen fasadeendringer og endring på den øverste etasjen. Det skal i tillegg i tråd med tidligere vedtatt reguleringsplan fra 2010 bygges et nytt bygg på parkeringsplassen ved siden av.

Dette nye bygget tilpasses til det eksisterende bygget og de to bygningene skal bygges sammen med et lavt mellombygg. Dette er beskrevet slik «Mellombygget tenkes som en lett konstruksjon, delvis transparent med utpreget bruk av glass som understreker de to bygningsvolumene på eiendommen. Mellombygget får begrenset høyde og vil trekke seg vekk fra definerte hjørner i eksisterende bygning på felt A og ny bygning på felt B.»

Selve nybygget beskrives slik «Nybygg har en foreløpig estimert høyde på K+68,0 m – dvs. en reduksjon på tilnærmet to hele etasjer fra vedtatt regulert høyde. Denne høydereduksjonen anser vi som svært positiv ift bakenforliggende boligbebyggelse mot sørøst. I foreløpig prosjekt er areal for felt A tilnærmet lik som regulert. Arealer i felt B utgjør ca. 1.800 m2 BRA, dvs. godt under regulert areal som utgjør 2.380 m2 BRA.»

Frelsesarmeen beskriver det slik «I hoveddelen av tilbygget til Ensjøveien 23b ønsker Frelsesarmeen et arbeid som inneholder både nærmiljøkirke (korps) og andre aktuelle tiltak og aktiviteter rettet mot mennesker i Hovinbyen og nærliggende områder.»

Ensjø aktuell informasjon ser denne forslåtte utnyttelsen av bygningen og et nybygg, som et meget godt alternativ til at eierne selger eiendommen videre til en utbygger som forsøker en omkamp på reguleringen fra 2010 og alternativt forsøker å bygge 8 – 10 etasjer med boliger på denne tomta.

Nå gjenstår det å se hvordan dette blir utviklet av utbygger og behandlet av Plan og bygningsetaten.

 

Les dokumentet som er sendt inn

Les beskrivelsen som frelsesarmeen har sendt inn

Les sak fra VårtOslo om at frelsesarmeen selger hovedkontoret

Les tidligere sak om Ensjøveien 23 B