Nå starter utviklingen av Ensjøveien 23 på Ensjø – Utbygger ønsker høyere utnyttelse!

screen-shot-2017-06-07-at-23-04-30-692x498  ensjøveien-23 2

Ensjø aktuell informasjon skrev i juni 2017 om at eiendommen Ensjøveien 23 b var blitt solgt fra Ferd til Lerka eiendom.  Det kan videre se ut som at eiendommen i 2018 har delvis blitt solgt videre til Höegh Eiendomsselskap AS som eier av 50 prosent og at Lerka eiendom har beholdt 50 prosent. Eiendommen er i dag en næringseiendom med kontorer og man ønsker boliger på eiendommen.

Nå har det blitt sendt inn varsel om planforhåndskonferanse på denne eiendommen. Det er arkitektfirmaet Stein Halvorsen Arkitekter AS som har sendt inn informasjon som lyder: «Vi er kontaktet av utbygger som vurderer Ensjøveien 23B. I den forbindelse ser vi at planen er eldre enn 10 år og har rom for både forbedring samt rom for økt utnyttelse.» Man skriver i midlertid «Ønsker ikke å oppgi forslagsstiller ennå» det kan bety at eiendommen på nytt skal selges videre til noen som vil bygge på den.

Det sies videre «Eksisterende reguleringsplan, S-4522 stadfestet 2004, mener vi ikke er utnyttet tilstrekkelig i tråd med overordnede planer og føringer. Det er ønskelig å drøfte om reguleringen som er over 10 år bør omreguleres med sikte på en høyere utnyttelse. Tilliggende reguleringsplan S-4858 stadfestet 2015 har en høyere utnyttelse – som også ansees være i tråd med overordnede planer. Det er foreløpig ikke gjort noen vurdering om hvordan tomten kan utvikles for å få en høyere utnyttelse.»

Det er i midlertid greit å kjenne til at dette området ligger i det som defineres som randsonen av Ensjøplanen og dermed vil eventuelt kommende boligprosjekt måtte forholde seg til dette.  Planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Selv om det bare er Rolf Hofmos gate som skiller området fra Tyngdepunktet, så ligger denne eiendommen tydelig og klart i det som betegnes som et boligområde langs Ensjøveien og Ensjøsvingen. Der boligene er 3 til 6 etasjer i lavblokk utførelse. Så her vil det ikke bli rom for mange krumspring med høyder og utnyttelse. Det er mest naturlig å tenke seg at man kan tillatte oppført en blokk som ligner på det nærliggende Rolf Hofmos borettslag.

Som vanlig bør man forvente en utbygger som har urealistiske høye planer og tanker om sitt prosjekt som utfordrer grenser, høyder og utnyttelse. Som senere i prosessen må redusere dette i tråd med det planen for området tillater. Det kan derfor være lurt av naboene spesielt Rolf Hofmos borettslag å følge ekstra nøye med på utviklingen i dette arbeidet.

Les dokumentet som er sendt inn

Les om eierskapet til eiendomen

Les tidligere sak fra juni 2017