Planforslag for Grenseveien 97, Grensesvingen 7-9 på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø – er sendt til offentlig ettersyn.

Ett stort prosjekt som skal transformere næringseiendom på Helsfyr til boliger er sendt på offentlig høring nå i mars. Det er Veidekke Eiendom som foreslår å omregulere Grenseveien 97 og Grensesvingen 7-9 fra industri og kontorformål til bolig/forretning/kontor/barnehage/offentlig eller privat tjenesteyting, gatetun med mer. Det er foreslått å rive all eksisterende bebyggelse, og at det skal oppføres bygninger på mellom 5 og 13 etasjer, som vil gi ca 400 boenheter.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og fremmer alternativ med lavere utnyttelse og høyder, samt rekkefølgekrav som sikrer oppgradering av deler av Grenseveien.

Planområdet totalt er på ca 17 500 m2 som er et areal som omtrent tilsvarer Birkelunden park (på Grünerløkka). Det er foreslått regulert med kombinert bygge- og anleggsformål med underformålene bolig, offentlig eller privat tjenesteyting, forretning, barnehage og mer. Det foreslås anslagsvis 400 leiligheter fordelt på 36 320 m2, samt 11 500 m2 til forretning og annet, samt 680 m2 barnehage. Det er også foreslått regulert et gatetun gjennom planområdet, som skal bli en ny forbindelse fra Helsfyr T-banestasjon til Grønvold gård og Fyrstikkalléen skole.

Plan- og bygningsetatens alternativ legger til rette for samme utbyggingsmønster og samme fotavtrykk som i alternativ 1, men byggehøydene er redusert med 2-5 etasjer. Som overordnet prinsipp følger byggehøydene topografien og eksisterende bebyggelse rundt planområdet. Bygningshøydene er vurdert nøye for å definere nye byrom og/eller markere eksisterende og nye sammenhenger. Forslaget vil gi færre boliger enn forslagstillers alternativer, og bygningshøyden varierer mellom 5 og 8 etasjer.

Dette forslaget ligger ute på høring nå og alle i nabolaget kan sende inn uttalelser eller kommentarer til forslaget. Fristen for å kommentere eller komme med innspill er mandag 4.mai.

 

Se hele utlysningen på kommunens nettsider

Les planforslaget

Se skisser av prosjektet

Les sak om at utbygger har bidratt til området før utbygging

Les tidligere sak om planoppstarten på prosjektet