Stor nedgang i biltrafikken på Ensjø

Biltrafikken som kjører over Ensjø (Ensjøveien) har hatt en betydelig nedgang siden 2011 og fram til i dag. Tall fra Ensjøveien viser nesten en halvering av biltrafikken på 10 år, nedgangen er på ca 5200 biler i døgnet.

Lignende tall fra Grenseveien, som er den mest trafikkerte gjennomfartsåren på området, viser for det siden 2015 er en nedgang på ca 3600 biler i døgnet. For området i Grenseveien ved Helsfyr er reduksjonen på hele 9000 kjøretøy i døgnet.

I Gladengveien ser man at det siden 2015 er en nedgang på ca 2000 biler i døgnet.

Biltrafikk måles i Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT. Dette er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. Tellepunkt med automatiske telleapparater beregner nøyaktig ÅDT. Tellinger kan også foretas på basis av antall passeringer av bomstasjoner.

Ifølge tall fra blant annet Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo har Ensjøveien en trafikk mengde på ca 6800 biler i døgnet i 2020. Tall fra 2011 viser at det da var en trafikk mengde på ca 12000 biler i døgnet. Så det har vært en betydelig nedgang i trafikken på denne veien. Det er faktisk en nedgang på 43 prosent.

Den samme tendensen gjelder Grenseveien (fra Hovinveien til Innspurten) som i 2020 har en trafikkmengde ca 7400 biler i døgnet. I 2015 var tallene ca 11000 biler i døgnet. Siden 2015 er det en 32 prosents nedgang på det meste av strekningen.

For Grenseveien ved Helsfyr (Innspurten til Grensesvingen) så er det også betydelig nedgang. I 2015 var ådt på 18000 biler og i 2020 er trafikkmengden redusert til 9000 biler. Det er en 50 prosents nedgang.

Når det gjelder målinger for Gladengveien som er en tverrforbindelse mellom disse veiene, så er det også her en nedgang. Oslo kommune oppgir for 2015 at det var ca 7200 biler i døgnet. Målinger gjort i mai 2021 viser en trafikkmengde på 5200 biler i døgnet. Dette er en nedgang på 28 prosent.

Tallene i denne undersøkelsen er hentet fra utvalgte punkter i Statens vegvesen sitt materiale som heter vegkart og fra Oslo kommune sin oversikt trafikktall Bymiljøetaten. Det er også hentet tall direkte ved henvendelse til Bymiljøetaten i Oslo.

Det er nok noen som umiddelbart vil si at den store nedgangen kommer av korona situasjonen og at mange har hatt hjemmekontor i 2020/2021. Litt trafikk nedgang har nok dette medført, men noen steder så finnes det målinger fra 2019 som bekrefter trenden med nedgang. For Ensjøveien var ådt i 2019 på 7500 kjøretøy. For Grenseveien var ådt i 2019 på 8200 kjøretøy. Tall for 2019 for Helsfyr og Gladengveien har jeg ikke funnet.

Trafikk reduksjonen passer godt inn i slagordet fra bilby til boligby. Men det er nok andre faktorer som spiller mer inn enn planleggingsprogrammet for Ensjø og veiledende prinsipplan for det offentlige rom. Her kan bomringen og beboerparkering være noen årsaker. Trafikklyset i Ensjøveien/Gladengveien som skaper litt kø kan også ha fått bilister til å velge andre kjøreruter.

Det er imidlertid en stor glede for oss som bor i området å se at trafikkmengden på veiene er synkende. Det gir bedre luft, miljø og trafikksikkerhet. Det gir rett å slett bedre trivsel!

 

Her er lenke til Statens vegvesen sine kart

Her er lenke til Oslo kommune sine kart (gammel oversikt?)

Les om trafikklyset i Ensjøveien

Les om fartsdumpene i Gladengveien

Les om trafikkulykker på Ensjø i 2020