Obos starter arbeidet med å planlegge 361 boliger i Ensjøveien 8, 10 og 12 på Ensjø

Ensjøveien-10-ny (2) Ensjøveien-8-004

Dermed kan det se ut til at det siste feltet i Tiedemannsbyen på Ensjø skal utvikles med boliger. Obos har tidligere uttalt at de hadde langsiktige utleiekontrakter på de to eiendommene Ensjøveien 10 og 12.

Obos har imidlertid nå sendt inn bestilling av oppstartsmøte for eiendommene som ligger i Ensjøveien 8, 10 og 12. Planforslaget omfatter felt B innenfor reguleringsplan for Tiedemannsbyen (Ensjøveien 10-12) og nabotomten Ensjøveien 8 (som Obos kjøpte i juni 2017) , regulert til industri. Gjeldende regulering tillater BRA=20.350 på felt B, som tilsvarer 167% BRA. Begge tomtene foreslås nå regulert til boligformål, med en helhetlig løsning for begge tomtene. Til sammen er hele området på 14.890 kvadratmeter. Det planlegges at eksisterende bygninger skal rives og man planlegger å bygge 26.726. kvadratmeter med nye boliger. Dette utgjør en totalutnyttelse på 180 prosent.

Bebyggelsen foreslås som et stort kvartal som definerer gaterommene Sigurd Hoels vei og gatetun Joh. H. Andresens vei i nord. Kvartalet åpner seg mot midten og mot grøntforbindelsen i nordvest. Innenfor kvartalet legges «hagebygninger», med en annen karakter og materialbruk.

Planforslaget har ifølge utbygger noe økte høyder i forhold til eksisterende regulering (2 etasjer) , dette er mot nordøst. Bebyggelsen er plassert slik at man får et større indre gårdsrom og tilhørende gode solforhold på utearealene. Et av byggene overstiger maks dybde på 14 meter i gjeldende bestemmelser. Bygningene blir fra 4 til 8 etasjer høye. I dokumentasjon som er lagt fram i saken fremkommer det at man tenker seg 361 boliger.

Prosjektets bebyggelse er orientert rundt to store, sammenhengende gårdsrom. Gatetunet deler feltet i to, som en alternativ, grønn parallellforbindelse til Sigurd Hoels vei. Landskapet i gårdstunene er utformet med inspirasjon i hvordan den naturlige vegetasjonen på Ensjø var før industriens inntog. Stedegne arter er foreslått reetablert, som et variert grønt gulv. Større trær deler gårdsrommene i ulike soner. Sentralt for feltet er de to store , felles takterrassene sammenkoblet av en gangbro. Takterrassene er tilgjengelige via en egen trapp fra gårdsrom for å sikre at terrassen oppleves som felles for alle i kvartalet. På takterrassene er det foreslått ulike program som bygger opp om naboskapet, som drivhus for bespisning, tuftepark og areal for urban dyrkning. Krav til uteareal totalt er 5852 m2, hvorav 5488 foreslås etablert på terreng. Totalt MFUA med felles takterrasser er på 6673 m2.

Obos har tatt ut barnehage av prosjektet og jeg spår at det kommer til å bli lagt inn igjen. Grunnen er et kommunen, i forbindelse med Ensjøveien 8 og tidligere eieres planer, vurderte at hele eiendommen burde brukes til barnehage. Jeg tror også at man får problemer med høydene i dette prosjektet. Både utbyggeren av Ensjøveien 3-5 og utbyggeren av Ensjøveien 4 har utfordringer med utnyttelse og høyder.

Dette prosjektet kommer vi helt sikkert til å høre mer om i fremtiden.

 

Se hovedgrepet til prosjektet

Les tidligere sak om Ensjøveien 10

Les sak om Ensjøveien 8 og barnehager

Les tidligere sak om Ensjøveien 8

 

ensjøveien 8 til 12 ensjøveien 8 til 12 a

ensjøveien 8 til 12 c ensjøveien 8 til 12 ba