Det er stort underskudd av barnehager på Ensjø med den utbyggingstakten som nå pågår – Ensjøveien 8 anbefales derfor å benyttes i sin helhet til barnehage av Plan og bygningsetaten.

Ensjøveien 8 004

Ensjø aktuell informasjon skrev i august 2016 om at eiendommen som ligger i Ensjøveien 8 var foreslått omregulert til boliger. Nå har Plan og bygningsetaten gjennomført område og prosess avklarings dokumentet. Plan og bygningsetaten er uenig med forslagstiller og sier.

Sitat «Området foreslås regulert til boligbebyggelse. Det foreslås å etablere to boligbygg i 7 etasjer over eksisterende p-anlegg under terreng. Planområdet er egnet for boliger, men Plan- og bygningsetaten mener foreslått utnyttelse er for høy. Til tross for at planområdet vurderes egnet til boliger anbefaler Plan- og bygningsetaten omreguleres til barnehageformål. Utvikling av Ensjø som boligby medfører behov for barnehager, og VPOR angir at areal til barnehager må vurderes og avsettes i de konkrete plansakene. Umiddelbar nærhet til Turvei D2 gjør at eiendommen er meget godt egnet til barnehage, men planområdets størrelse gjør det ikke realistisk å kombinere bolig- og barnehageformål. Plan- og bygningsetaten vil derfor fremme eget alternativ dersom forslagstiller opprettholder sitt forslag.» sitat slutt.

Behovet for barnehager er stort på Ensjøområdet med den høye utbyggingstakten som skjer på området. Det er for lite barnehageplasser planlagt på området og det haster å få på plass nye barnehageprosjekter. I eget dokument kan man se at det i dag er det barnehager i drift med til sammen 22 avdelinger. Det er ytterligere regulert, men ikke realisert barnehager med 16 avdelinger.  De planlagte boligutbyggingene på Ensjø med 4700 boliger tilsier et behov på ca 50 avdelinger. Tar man de som allerede er der og de som er under regulering så får man til sammen 38 stk avdelinger.  Det betyr at man fortsatt mangler 12 avd.

Samtidig så ønsker politikere og utbyggere å øke utnyttelsen og bygge enda flere boliger og dette vil utløse enda større behov for flere barnehager. Det er nok vanskelig å få grunneiere/utbyggere og spekulanter på Ensjø som tenker seg store økonomiske gevinster ved bolig bygging, å bare bygge barnehager på eiendommene. Men der bør grunneierne tenke seg om to ganger for det å selge boliger i et område der det ikke er barnehage dekning kan for gi utslag på boligsalget eller i det minste gi en haug med misfornøyde borgere som må reise lagt for å levere barn i barnehagen. Det er ikke sikkert at de som flytter inn har barnehage som første og viktigste kriterie, men det kommer og da er det politikerne og ikke utbyggerne som får svi. Derfor kan det bli slik at politikerne må tvinge igjennom tiltak for å sikre nok barnehager.

PBE foreslo også i boligprosjektet til Bundegruppen i Malerhaugveien 20 at hele eiendommen skulle benyttes til barnehage, men dette måtte man gå tilbake på og der er det lagt inn en 4 avdelingers barnehage i underetasjen på prosjektet.

Hva som skjer med Ensjøveien 8 gjenstår å se.

Les tidligere sak om denne eiendommen

Les dokument om barnehager på Ensjø

Les område og prosess dokumentet.

 

Ensjøveien 8 006