Neptun Properties har kjøpt nok en eiendom på Ensjø – Ensjøveien 4 skal omreguleres fra industri til bolig.

ensjoveien-4-bilde  ensjoveien-4-b

Ensjø Aktuell Informasjon skrev senest i oktober 2016 om at Neptun Properties var blitt en stor aktør på Ensjø. Nå har de skaffet seg eiendommen som Bergheim auto i dag holder til på i Ensjøveien 4. Det er ikke offentlig hva salgssummen er.

De har i november 2016 bedt plan og Bygningsetaten om oppstartsmøte og saksgangen har startet opp. I de foreløpige planene kan man lese at man planlegger 10.000 kvadratmeter bolig på denne tomta som er 4850 kvadratmeter stor og dette gir en utnyttelse på ca. 200 prosent. Det planlegges høyder fra 3 til 7 etasjer. Det planlegges at all eksisterende bebyggelse på tomta rives.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette kommende boligprosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Eiendommen har offentlig strukturer på 3 sider med blant annet Gjøvikbanen, Ensjøveien og turvei D2 som nærmeste naboer. Ensjø området og bydel gamle Oslo har underskudd på barnehager og det kan hende man må vurdere å legge inn en barnehage i prosjektet.

Estatenyheter skrev om saken 4.januar og der kommer det frem at Neptun Properties satser på en rask og effektiv reguleringsprosess, og håper på salgsstart for cirka 130-140 nye leiligheter tidlig i 2019.

Som i alle reguleringssaker så er det viktig raskt å sende innspill til Plan og Bygningsetaten om ting som naboer og andre mener er viktig å hensyn ta i dette området. Erfaringen er at veldig mye av viktige beslutninger og rammebetingelser legges når PBE lager «Område og prosessavklaring dokumentet». Derfor kan det allerede nå være viktig å komme med innspill til saken, selv om den nettopp har startet.

Spesielt viktig blir det å sikre turvei D2 og de grønne områdene rundt denne.

 

Les saken hos Estatenyheter 

Les tidligere sak om Neptun Propertier på Ensjø 

ensjoveien-4 ensjoveien-4-a