Nytt boligprosjekt på Ensjø – foreslår å bygge 2 blokker på Ensjøveien 8

Ensjøveien 8 006

Det kan leses i kommunalt saksinnsyn at eierne av Ensjøveien 8 i sommer har sendt inn bestilling av oppstartsmøte. Dette er første skritt i om omregulere eller gjøre endringer på eiendommen.

Det står i dokumentene at eier ønsker å omregulere ovennevnte eiendom fra «industri», til boligformål. Hensikten er å etablere boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse, per nå tenkt som to bygningsvolumer med uteareal på tak over parkeringskjeller.

Tomta er på totalt 2677 kvadratmeter. Det kan videre leses at man ønsker å bygge 7 etasjer, der den øverste etasjen er inntrukket. Det er imidlertid i prinsippskissen som er sendt inn kun tegnet inn 6 etasjer. Det fremkommer ikke noe tall på antall leiligheter eller antall kvadratmeter som ønskes bygget.

Eiendommen består i dag av en enkel industribygning i 3 etasjer, oppført i tidlig på 60 tallet. Bygningen var i 44 år fram til 2011 hovedkontoret til reiseeffekts og koffert produsenten Unica. I dag er eiendommen utleid til flere mindre selskaper. Eiendommen ble sist omsatt i 2008 og ble da solgt til Hilleren Eiendom Ensjøveien 8 AS

Det anses nok som uproblematisk å endre reguleringen slik at man kan bygge boliger på eiendommen. Dette fordi at eiendommen grenser til boligeiendommer på alle sider. Mot Ensjøveien finner man boligprosjektet Nordmannsløkka (Ensjøveien 6) som ble ferdig bygget i 5 etasjer med 63 leiligheter i 2008 og er de eneste lavinnskudds boliger på Ensjø, bygget av Selmer eiendom.

Ved siden av finner man Ensjøveien 10 til 12 som er regulert til boliger i 2007 i gjennom Tiedemannsbyen reguleringen. Her er det fortsatt 2 næringsbygg, men Obos har planer for denne eiendommen. Lengre bak finner man Skanska sitt Hagekvartalet og rett over Ensjøveien planlegger Ferd boliger i Ensjøveien 3 til 5.

Det som er den største utfordringen for Ensjøveien 8 er at et viktig grøntområde som krysser Ensjø på tvers Turvei D2 går langs eiendommen og dette kan påvirke både høyde og utnyttelse.

For de som lurer så ligger denne eiendommen i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

Om dagens eiere virkelig ønsker å bygge boliger eller bare undersøker mulighetene og med det signaliserer til markedet om at denne eiendommen er i spill vites ikke. Det skulle ikke forundre meg mye om denne eiendommen på sikt selges til Obos, som da kan se den i sammenheng med sin egen eiendom i Ensjøveien 10 til 12 og kan utnytte arealet bedre.

Les bestillingen for oppstartsmøte

Se skissen over eiendommen

 

 

Ensjøveien 8 010  Ensjøveien 8 004