Det er bygget 52,1 mål med parker og grønne områder på Ensjø siden 2004

Det er siden Planleggings programmet for Ensjø området (Ensjøplanen) ble vedtatt i 2004 og Veiledende Prinsipplan for det offentlige rom (VPOR Ensjø) ble vedtatt i 2007, skjedd veldig mye på Ensjø.

Det er bygget 5000 boliger, det er bygget og tatt i bruk 6 barnehager. Ensjøveien er oppgradert, Gladengveien er oppgradert. Begge veiene har fått sykkelfelter. Ensjø torg er etablert med vannspeil. Hovinbekken renner igjennom hele området fra Teglverksdammene på Hasle til Ensjø Torg. Slik kunne man fortsatt med å ramse opp ting som har skjedd. Det er imidlertid fortsatt slik at det innimellom hevdes at det ikke er bygget så mange grønne områder og at det skjer lite på Ensjø.

Denne saken skal derfor omhandle parker og grønne områder på Ensjø. Det er regulert og bygget mange grønne områder i Ensjøbyen, mer enn du tror. Det er fortsatt områder som er under planlegging/ forberedelse til utbygging. I denne saken så skal jeg ha litt fokus på de grønne områdene som er ferdig bygget og som er tatt i bruk av befolkningen på Ensjø.

Dette er det som er bygget:

 • Tiedemannsparken har hatt flere utbygginger. Den åpnet i 2013 og siste del av parken rundt den vernede fabrikkpipa stod ferdig i mai 2021. Ensjø områdets største park med lekearealer, bålplasser og store arealer for uorganisert aktivitet. Det finnes også 3 spisesteder i direkte tilknytning til parken. Hovinbekken renner langs parken og det er flere vannspeil. Hele parken er på ca 21500 kvadratmeter.
 • Vestre parkdrag del 1 fra Ensjøveien til Tiedemannsparken stod ferdig i mai 2021. Her er det gangsti og starten på asfalterte gangvei samt benker/sitteplasser. Del 1 av parkdraget er på ca 6000 kvadratmeter.
 • Petersborg parken ble ferdig bygget i 2019, den er koblet sammen med Vestre parkdrag og vil i fremtiden være en del av Petersborgaksen. Denne parken er på ca 1900 kvadratmeter.
 • Turvei D2 med park og aktivitetsområder som går fra Tiedemannsparken ned til Ensjøveien. Den ble bygget/oppgradert ferdig i slutten av 2017. Her finnes det flere aktivitetsområder og lekearealer. Arealet er på totalt ca 10100 kvadratmeter. Turveien har egne gang og sykkelbaner som utgjør ca 2200 kvadratmeter av det totale arealet.
 • Stålverksparken med flott vannspeil der Hovinbekken renner igjennom, ble bygget ferdig i 2016 og er på ca 1900 kvadratmeter.
 • Østre Bekkedrag del 1, går fra Grenseveien til Stålverksveien. Ble bygget ferdig i 2020, arealet er på ca 1800 kvadratmeter.
 • Liten park i Gladengveien som utgjør en fremtidig del av Petersborgaksen. Bygget ferdig i 2019. Arealet er på ca 900 kvadratmeter.
 • Park på eiendommen Grenseveien 95 med vernede bygninger. Bygget ferdig i mai 2021. Arealet er på ca 2400 kvadratmeter inkludert de vernede bygningene.
 • Liten park i Rolf Hofmos gate ved Jernbaneundergangen til Jordal. Bygget ferdig i 2010. Arealet er på ca 450 kvadratmeter.
 • Malerhaugen park del 1, Bygget i 2014 (delvis opparbeidet). Arealet er på ca 600 kvadratmeter.
 • Del av Østre parkdrag ved Stålverksveien. Bygget i 2012 (delvis opparbeidet). Arealet er på ca 800 kvadratmeter.
 • Hovinbekken langs Gladengveien som ble åpnet i 2017. Dette er en urbanbekk med grøntareal og er på ca 1800 kvadratmeter.
 • Hovinbekken fra Grenseveien til Tiedemannsparken som ble åpnet i 2016. Bekk og grøntareal er på ca 2000 kvadratmeter.

(Merk! Tallene i denne saken er hentet ut ved å benytte målefunksjonene i kartene som er tilgjengelig i Plan og bygningsetatens saksinnsyn og i tjenesten Finn kart. Jeg tar forbehold om at det ikke er 100 prosent detaljerte mål, men målt etter eiendomsgrenser og regulerings grenser i kartene.)

Totalt er det så langt bygget 52,1 mål (52150 kvadratmeter) med park/parkdrag/grønne og blå arealer samt forbindelser innenfor området som er omfattet av Ensjøplanen.

I disse tallene er de regulerte utearealer i hvert enkelt boligprosjekt som er bygget, ikke tatt med.  Det er i disse tallene heller ikke tatt med der det skal bygges parker eller der det pågår planer for bygging av parker/parkdrag i fremtiden. Dette kommer i tillegg til det som er ferdig bygget.

Her kan det nevnes noen eksempler:

 • Østre parkdrag på 14000 kvadratmeter der man nå planlegger del 1 på ca 7800 kvadratmeter og som vil bygges når boligprosjektene på Malerhaugveien 20 og 28 samt Locus Ensjø står ferdig. Mest sannsynlig ferdig opparbeidet i 2023.
 • Petersborg aksen del 1 inn mot Østre parkdrag ca 1200 kvadratmeter som vil bygges når Locus Ensjø står ferdig og er mest sannsynlig klar i 2023.
 • Vestre parkdrag del 2 ca 4000 kvadratmeter som bygges når boligprosjektet Ensjøparken er bygget. Kvalifisert gjetting at parkdraget bygges i 2025.
 • Petersborg aksen fra Vestre parkdrag til Gladengveien ca 3700 kvadratmeter der ca 900 kvadratmeter allerede er opparbeidet. Utvikles når boligprosjektet Ensjøparken er bygget.
 • Malerhaugparken del 2 på ca 900 kvadratmeter (totalt ca 1600 kvadratmeter) blir ferdig når boligprosjektet Ensjølyst er ferdig, mest sannsynlig i 2023.

Det har tatt litt tid med utbyggingen av parker og friområder, for kommunen eide veldig lite på Ensjø området. Mye av arealene til parker og grønne områder er avgitt fra private grunneiere, som ved å avstå dette får lov til å bygge boliger på sine eiendommer. Det har vært kontinuerlig regulerings og byggearbeider på Ensjø siden 2004. De vedtatte reguleringsplanene gir oss som bor her flotte grønne områder, når boligene er bygget. Så langt er det blitt opparbeidet 52,1 mål med slike arealer på Ensjø.

For å sette dette i litt perspektiv, så er Kampenpark som ligger rett på andre siden av Gjøvikbanen på ca 39 mål og litt lengre unna finner man Vålerenga parken på ca 32 mål.

Så at vi på Ensjø har en stor park som Tiedemannsparken på 21,5 mål og mange mindre park/blå grønne områder som til sammen utgjør over 52 mål, er ganske så bra. Vi bor dessuten i et område der flere andre store grønne områder kun er noen minutter unna. I tillegg til de to tidligere nevnte parkene, finner man Teglverksdammene med sine blå/grønne områder og det er ikke langt opp til Valle Hovin området med sine store grønne friområder med Hovindammen flott plassert. I motsatt retning finner man den store Tøyen parken.

Men tilbake til Ensjø og det som er ferdigbygget. Det er bare å glede seg over de 52,1 målene som er ferdig bygget og som du kan bruke i dag. Det har skjedd mange ting på Ensjø når det gjelder blå/grønne områder og det fortsetter å skje mer i de nærmeste årene.

 

Les tidligere sak om det som skjer på Ensjø

Les sak om Stålverksparken

Les sak om park i Grenseveien 95

Les sak om at Vestre parkdrag

 

 

Her kan du se noen videoer!