Boligprosjektet Ensjøparken har søkt om rammetillatelse til å bygge 100 boliger i Gladengveien på Ensjø

Da er det lagt ut i kommunalt planinnsyn at Kolberg gruppen og Profier denne uken har sendt inn søknad om rammetillatelse for å oppføre boliger på eiendommen som ligger med adresse Gladengveien 8. Dette er for de mer lokalkjente, eiendommen der de store stålverkshallene på Ensjø ligger.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere omtalt saken i flere oppslag eksempelvis i juni 2020 og i juni 2021. Det kan være lurt med et kort tilbakeblikk på saken. Eiendommen ble regulert i 2007 når den store «Gladenga 10 med flere» reguleringen ble gjennomført. Den omfatter området som i Ensjøplanen er omtalt som kjerneområdet og strekker opp langs begge sider av Gladengveien, fra Ensjøveien opp til Stålverksveien. På siden der boligprosjektet C11 og D11/Ensjøparken ligger, er det Obos som for det meste har bygget ut eiendommer tidligere.

I juni 2020 ble det fremmet sak om forhåndskonferanse om selve utbyggingen. Nå i oktober 2021 er det blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for oppføring av boliger. I forkant av innsendelsen av søknad om rammetillatelse er det i september sendt ut nabovarsel til alle eiendommer som grenser til denne eiendommen.

Reguleringen som ble vedtatt i 2007 for feltene C11 og D11 og som i 2021 har fått navnet Ensjøparken, lyder slik.

4.10 Felt C11: Tillatt bruksareal skal ikke overstige T-BRA = 7 800 m2 . Inntil 5 % av T-BRA tillates bygget opp til kote 82,7. Innenfor feltet skal det etableres et åpent gårdsrom på minimum 800 m2 . Mot gatetun GT4 kan det etableres èn gjennomgående åpning i bygningsvolumet på inntil 15 meter. Avkjørsel til feltet skal skje fra gatetun GT3 eller GT4.

4.12 felt D11: Tillatt bruksareal skal ikke overstige T-BRA = 7 800 m2 . Inntil 5 % av T-BRA tillates bygget opp til kote 83,2. Innenfor feltet skal det etableres et åpent gårdsrom på minimum 800 m2 . Mot gatetun GT5 kan det etableres èn gjennomgående åpning i bygningsvolumet på inntil 15 meter. Avkjørsel til feltet skal skje fra gatetun GT4 eller GT5.

Disse to feltene er regulert til å bli rene boligblokker og det forholder saken seg til. Dette medfører at de 3 store hallene som står på området i dag vil bli revet.

I dokumentene skrives det «Oppføring av to frittliggende boligbygg i lamellstruktur på hvert av feltene C11 og D11. Byggene plasseres på underliggende etasje som vil inneholde parkeringskjeller og bodareal. Tiltaket tilpasses stedlig og fremtidig omkringliggende planlagte offentlige parkdrag og gatetun.» (les Vestre parkdrag og Petersborgaksen)

I dokumentene kan man lese at utbygger forholder seg til den vedtatte total utnyttelsen som er på 7800 kvadratmeter på hvert av feltene. Det er gjort endringer i prosjektet fra forhåndskonferansen der man presenterte et prosjekt med 3 bygg på hvert felt, til nå å ha planer for 2 bygninger på hvert felt. Byggene er på 7 etasjer der den øverste er inntrukket. Byggene er lamellbebyggelse og følger samme prinsipp som nabobygningene i boligprosjektene Verkshagen og Stålverkskroken.

Det er søkt om noen dispensasjonssøknader dette gjelder spesielt på høydene, men overraskende nok så er ikke justeringen det søkes om veldig stor. Utbygger søker om dispensasjon for å bygge 2,1 til 2,5 meter høyere. Sammenligner man med hva nabobygningene som Obos har oppført, så holder denne søknaden seg innenfor rammen av en høyde økning på opptil 2,5 meter. Det er omtrent det samme som Obos fikk på nabo feltene C10 og D10. Da de ble bygget fikk Obos dispensasjon på 1,9 til 2,5 meter. Den samme grunnen er benyttet som tidligere utbyggere har benyttet, dette gjelder justeringer av terreng og høydeøkninger av Gladengveien.

Når denne søknaden nå er sendt inn, så vil Plan og bygningsetaten behandle den som en vanlig byggesak. Jeg regner med at det om ikke lenge også vil fremmes sak om rivning av den eksisterende bygningsmassen på eiendommen.

Det kan se ut til at utbygger og Plan og bygningsetaten har snakket mye sammen og at utbygger nok har hørt på innspill fra PBE. Dette merkes spesielt igjennom at det opprinnelige forslaget med 6 bygninger som lå til grunn for forhåndskonferansen, er blitt endret til 4 bygninger nå når saken sendes inn.

Når det gjelder høydene så ligger disse innenfor det alle utbyggere opp langs Gladengveien har fått tidligere. Spesielt om man sammenligner med Obos sine prosjekter Verkshagen og Stålverkskroken som er nærmeste naboer.

Det er noen skjær i sjøen som man må forholde seg til. Det er veldig mange innspill/kommentarer som er sendte inn på nabovarselet, som også er sendt inn før rammetillatelsen ble sendt inn. Dette kommer nok av en mer eller mindre koordinert aksjon i nabolaget om innsendelse av ganske likelydende innspill.

Det som er det positive med at grunneier endelig har fremmet denne saken, er at dette vil ha positive effekter på utviklingen av de grønne områdene på Ensjø. Når dette prosjektet blir ferdig bygget, så vil det frigjøres et areal på ca 3000 til 3500 kvadratmeter som skal bli del to av Vestre parkdrag. Det området hvor vestre parkdrag er smalest i dag, vil dermed utvides betraktelig. Del 1 av parkdraget åpnet i mai 2021. Utbyggingen vil også frigjøre areal som åpner for at en del av Petersborg aksen fra Tiedemannstorget/Petersborgparken ned til Gladengveien, vil kunne åpnes når boligene er ferdig oppført.

Vi får se hvordan Plan og bygningsetaten nå starter å behandle saken, så får man komme tilbake med mer informasjon om når boligene kan bygges på denne eiendommen.

 

Les hele saken med alle dokumenter (for spesielt interesserte som liker å fordype seg i dokumenter)

Se regulerings vedtaket fra 2007

Les dispensasjonssøknaden som er sendt inn

Les tidligere sak fra juni 2021 om Ensjø Parken

Les tidligere sak fra juni 2020 der man søkte om forhåndskonferanse.

Les tidligere sak fra juni 2014 der Obos får dispensasjon til å bygge 2 meter høyere

Les sak om at Vestre parkdrag del 1 åpnet i mai 2021

 

Ny versjon og gammel versjon av antall blokker