Obos har fått rammetillatelse til to boligfelter i Gladengveien på Ensjø med dispensasjon til høyde økning med 2 meter!

Gladengenpark c10 d10 malerhaugen park 009  C10 D10 planskisse

De to litt intetsigende navnene C10 og D10 er reguleringsnavn på to boligprosjekter langs Gladengveien på Ensjø. De ligger på venstre side når man kommer fra T-banen.

Først kommer Rema 1000 så kommer Gladengtunet (B10) deretter skal torget/tunet friområde Petersborgaksen komme og så kommer felt C10 og D10 før området avsluttes med boligprosjektet Gladengen park (E10). Obos sendte i midten av juni 2013 inn rammesøknad for disse to feltene.

I begge disse feltene så blir det 2 stk boligblokker i 6 etasjer hvor topp etasjen er inntrukket og bak disse skal det også bygges 2 blokker til, men det skjer i et fremtidig trinn 2 som først kan startes da Stålverkshallene en gang i fremtiden blir revet.

I hvert av feltene skal det bygges 40 boliger og når trinn 2 skal bygges så blir det ytterligere 39 på hvert felt. Tilsammen så blir det 158 nye boliger når alt står ferdig. Den ene siden av D10 vil få den grønne/blå Stålverksparken som nærmeste nabo og en side av C10 vil få Petersborgaksen som nabo. Mellom bygningene og Gladengveien vil Hovinbekken gå oppe i dagen som en urban bekk.

Det som er en utfordring er at plan og bygningsetaten uten noen høring har øket max gesimshøyde på bygningene med 2,05 og 1,9 meter. Når bygningen som heter Gladengenpark (E10) ble øket med 0,9 meter så måtte dette ut på ny begrenset offentlighøring.

Utfordringen ligger i at høyde økningen er kun foretatt som en saksbehandling mellom utbygger og plan og bygningsetaten. Den er ikke hørt eller varslet til politikere eller naboer. Den får høyst sannsynlig en påvirkning på resten av byggene på motsatt side av Gladengveien når de skal bygges.

Når det gjelder selve byggene så velges her en fasadeutforming som både varierer og innordner seg i et helhetlig konsept for tiltakshavers byggeområder kontinuerlig langs Gladengveiens vestside. Gesimshøyder er vurdert og tilpasses de høyder som nå er gjeldende i Gladengveiens lengdesnitt.

Det benyttes puss-system, hvitt, som en gjennomgående ens fasadebehandling. Vinduer settes i felt i hvit vegg med mørke grå profiler, bygningsbeslag og plater/ristfelt i samme farge. Ved inngangspartier i plan 1U mot Gladengveien kles fasade ved inngangspartiet med egnet materiale i mørk farge. Rekkverk balkonger inn mot felles uteoppholdsareal utføres i glass, klart eller opalglass etter funksjon, og som tette hvite brystninger ut mot Gladengveien.

Det vil i begge byggene bli til sammen 80 leiligheter, dvs 40 i hver blokk. Leilighetene blir fordelt på 18 fireroms, 12 treroms og 10 toroms leiligheter i hver blokk. Det  blir til sammen 60 parkeringsplasser 30 til hver blokk.

Les rammetillatelsen til C10

Les rammetillatelsen til D10

Les tidligere sak om dette

Gladengenpark c10 d10 malerhaugen park 015  Gladengenpark c10 d10 malerhaugen park 013