Utbygger har endret planer for Malerhaugveien 28 på Ensjø – legger inn barnehage i planene

m28 ny oversikt 2  M28 oversikt 2

Ensjø aktuell informasjon har tidligere i år skrevet om planer for Malerhaugveien 28. Utbyggere presenterte først ganske ambisiøse planer med boliger, men i samtaler med plan og bygningsetaten fikk de beskjed om at denne eiendommen ville være utmerket til en stor barnehage. Nå har forslagstiller på nytt kommet opp med et prosjekt som er litt mindre og som inneholder en liten barnehage. Bilde på toppen til venstre viser ny plan og til høyre tidligere plan.

Boligprosjektet ble i mars presentert med høyder på 6 og 8 etasjer hvor den øverste er inntrukket og et tårn i en av blokkene på 8 etasjer. Det legges opp til to boligblokker på tomten, en langs Malerhaugveien og en langs Østre parkdrag. Det ble lagt opp til en totalutnyttelse på 250 prosent enda området har en vedtatt max på 200 prosent. Arealet midt på eiendommen vil benyttes til uteoppholdsareal til boliger. Med god beliggenhet rett ved Østre parkdrag vil uteoppholdsarealet til boliger kobles direkte til grøntstruktur på Ensjø.

Plan og bygningsetaten kontret med at dette er en tomt som er meget godt egnet for barnehage og det er dessuten meget stort behov for det på Ensjø. I Referatet fremgår det at Plan og bygningsetaten foreslår at hele eiendommen blir regulert til barnehage. Sitat: «Planområdet har god bilfri tilgjengelighet via Østre parkdrag, tverrforbindelser og kollektivnett og vurderes egnet for etablering av barnehage. Plan- og bygningsetaten anbefaler at planområdet omreguleres til barnehageformål og vil fremme eget alternativ dersom forslagsstiller opprettholder sitt forslag.» sitat slutt

Plan og bygningsetaten har vurdert om en kombinasjon av barnehage og boliger kan være en mulig løsning, men vil ikke anbefale dette da det vanskelig vil kunne skapes gode utearealer både for barnehage og for bolig.

Nå har utbyggerne revurdert planen sin og gir ikke opp boligprosjektet og forsøker nettopp med en plan som inneholder både bolig og en fire-avdelingsbarnehage.

Utbygger endrer imidlertid ikke på høydene og antall etasjer i prosjektet er samme som før, 7 etasjer og 8 etasjer i et punkt mot nord. Total BRA senkes fra 8400 ned til 6700 m², hvorav 6000 m² er bolig og 700 m² er barnehage.

Utbygger har justert og redusert lengden på hus langs parkdraget. Huset er i følge utbygger mer inntrukket fra grøntdraget, uten at dette synes tydelig på de kartene eller illustrasjoner som er offentlig tilgjengelig i saken.

Utbygger har i den nye planen innplassert barnehagen på 700 m² i det nederste planet ut mot grøntdraget, med 2 plan mot nord pluss en mellometasje. Barnehagen har inngang mot nord og får 1000 m² uteareal. Det kan imidlertid se ut som at utbygger planlegger at barnehagen skal benytte 600 m² i sambruk med regulert grøntdrag på tomten.

Jeg synes det er flere utfordringer med dette prosjektet. Man legger seg på høyder som avviker fra hva som er bestemt i planprogrammet for Ensjø og man plasserer et bygg på 8 etasjer inn mot det 3 etasjer høye skodtvedtgården. Høydene i dette prosjektet bør ligge på 5 etasjer ut mot Malerhaugveien. Høydene må trappes ned ut mot østreparkdrag.

Det å plassere et bygg langs østreparkdrag er heller ingen optimal situasjon, selv om man reduserer høyden så vil dette kunne svekke verdien av grøntdraget.

Jeg er nok mest tilhenger av at hele tomta blir en barnehage

OBS! Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon er direkte nabo til området og beboer i det nærmeste sameiet og har tidligere sittet i styret i dette sameiet.

 

Les tidligere sak om planene

Les sak om at plan og bygningsetaten vil ha barnehage på hele tomta

Se illustrasjoner av ny plan

Les e-post med beskrivelse av de nye planene

 

 

Malerhaugveien 28 015  Malerhaugveien 28 011