Boligblokk på delvis 8 etasjer foreslås i Malerhaugveien 28 på Ensjø!

M28 oversikt 2  Malerhaugveien 28 015

Det har i februar og mars dukket opp planer for etablering av boliger på eiendommen til Reprografisk industri i Malerhaugveien 28. Eiendommen har tidligere vært benyttet til trykkerivirksomhet, men har de siste årene ikke vært i bruk.

I forbindelse med planene for Østreparkdrag og sentral tverrforbindelse over Ensjø forsøkte kommunen i 2010 å kjøpe opp eiendommen, men dette gikk ikke. Nå har åpenbart noen fått til en avtale med grunneier og dermed har det dukket opp planer om omregulering fra industri til bolig. Prosessen har startet med at utbygger/investor har bedt kommunen om oppstartsmøte.

Det er ikke kjent om noen har kjøpt eiendommen eller om det er et samarbeide mellom grunneier og andre, men det er opprettet et selskap som heter M28 bolig as der Axera Business Management AS har 100 % av aksjene. Dette selskapet eies igjen av 3 selskaper Quest AS, Tum Invest AS, Axera AS.  Dette lukter mye av investorer som skal etablere et ferdig boligprosjekt, som skal selges videre til noen som vil realisere det.

Tiltaket presenteres med høyder på 6 etasjer hvor den øverste er inntrukket og et tårn i en av blokkene på 8 etasjer. Det legges til rette for to boligblokker på tomten, en langs Malerhaugveien i vest og en ved Østre parkdrag på østsiden av tomten. Arealet midt på eiendommen vil benyttes til uteoppholdsareal til boliger. Med god beliggenhet rett ved Østre parkdrag vil uteoppholdsarealet til boliger kobles direkte til grøntstruktur på Ensjø.  Det blir også delvis sokkeletasje under begge blokkene. Parkering foreslås under bakken med innkjørsel i nordvest fra Malerhaugveien.

Dette prosjektet ligger i det som omtales som randsonen på Ensjø. I planleggingsprogrammet omtaler man at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 %

I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås.

I første øyekast så er prosjektet oversiktlig ut men det er vel å bemerke at høyder på 8 etasjer nok ikke blir tillatt på denne eiendommen. Men siden naboeiendommen i Malerhaugveien 26 er på 6 etasjer med inntrukket 6 etg, så vil nok dette kunne aksepteres også på nabotomta. Men det kan være en utfordring at Stålverksveien 2 som er på gul liste og kan være verneverdig ligger rett ved siden av med sine 3 etasjer.

Det ser heller ikke ut til at totalutnyttelsen (TU) på 156% blir en utfordring slik det presenteres,  men slike prosjekter har et tendens til å ese ut å bli mye større en de første planene som vises. Det skal først selges inn og når det er delvis akseptert så skal det utvides og søkes om unntak og dispensasjoner mm.

Det er imidlertid en utfordring at man legger seg langt ut i eller veldig nærme østre parkdrag og at det ene bygget får en hel langside ut mot dette friområdet og her bør man nok ikke tillate 6 etasjer men kanskje bare 3-4. Hvis man i det hele tatt skal akseptere en slik langside så tett opp mot parkdraget.

Dette prosjektet er imidlertid i sin tidlige start og mye skal skje før man har noe mer tydelige planer på denne tomta. men ar man nabo så bør man følge med!

Les dokumentet som ber om oppstartsmøte

Se bilde av konseptet 

Malerhaugveien 28 014  Malerhaugveien 28 011