Utbygger fikk i august 2019 avslag på å bygge om direktørboligen og hageanlegget i Fyrstikkalleen 20 på Ensjø / Helsfyr, til boliger. Nå prøver de igjen!

Bygningen vi snakker om har tidligere vært direktørbolig for fyrstikkfabrikken. Bygningen er tegnet av Magnus Poulsson i 1916 og er oppført i ubehandlet tegl. Bygningen har en monumental karakter og ble bygget som bestyrerbolig for fyrstikkfabrikken. Innvendig ble den endret til kontorarealer i 1988.

Byantikvaren har uttalt at bygningen har høy arkitektonisk verdi og etter Byantikvarens vurdering har bygningen med tilhørende hageanlegg dessuten svært høy kulturhistorisk verdi som representant for Nitedal Tændstikfabriks økonomiske fremgang og utvikling på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet

Ensjø aktuell informasjon skrev i august 2019 om at saken med å gjøre om boligen til flere leiligheter og bygge et nybygg i hagen stoppet opp og at utbygger fikk avslag på søknaden. Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om oppføring av boligbygg og bruksendring av eksisterende bygg som de mottok 26.03.2019. De avslår søknaden fordi tiltaket er i strid med reguleringsplan S-3075 § 4 og reguleringsplan S-4699 formål grøntstruktur.

I avslaget fra august skriver man «Det er få kulturminneverdier i nærområdet på Ensjø, særlig sett i forhold til resten av den tette byen, og det er derfor viktig at disse ikke forringes. Byantikvaren har frarådet tiltaket sterkt, og deres føring tillegges stor vekt i vår vurdering. Hagearealet anses som en integrert del av bestyrerboligens arkitektur og det foreslåtte bygningsvolumet vil i stor grad gå på bekostning av opplevelsen av bestyrerboligens storslagenhet.»

Dette er ganske kraftig språkbruk fra Byantikvaren. Dette er fulgt opp av Plan og bygningsetaten med avslag på utbyggingen. Dette burde få enhver utbygger til å tenke seg om to ganger før man fortsetter, men nei da!

Nå har eier/utbygger av Fyrstikkalleen 20 kommet på banen igjen. Det er via nabovarsel som er sendt ut i området i slutten av mars, varslet om at man søker dispensasjon fra arealplaner og byggegrenser fastsatt i plan S-3075. Det vil si at man forsøker på nytt å bygge i hageanlegget på denne eiendommen.

Det nye bygget er som tidligere planlagt som et punkthus i tre etasjer pluss loft og kjeller. Utbygger sier «Vi ønsker å dispensere fra byggegrensene for å legge til rette for å etablere flere boenheter innenfor planområdet.» Jeg regner med at utbygger også ønsker å bygge om den eksisterende direktørboligen til boliger, slik som sist.

Denne saken har enda ikke funnet veien til Plan og bygningsetaten sitt saksinnsyn, men Ensjø aktuell Informasjon har fått tilgang til det utsendte nabovarselet.

Hva som skjer i denne saken er nok ikke helt klart, men det er så si ingen ting som er endret siden den ble behandlet sist gang og endte opp med avslag. Nå søker man om dispensasjon fra den eksisterende reguleringsplanen.

I tidligere dokumenter fra 2019 kan man lese at Plan og bygningsetaten uttalte at reguleringsplanen med tilhørende bebyggelsesplan er laget spesifikt med tanke på de bevaringsverdige bygningene. De mener også at den beskytter hageanlegget mot utbygging. Bygningen er en av tre historiske villaer tilknyttet fyrstikkfabrikken i planområdet, men er den eneste som har opprettholdt sin karakter som en frittliggende villa med omsluttende hageanlegg.

Ensjø aktuell Informasjon regner med at utfallet av dette blir som sist og at man ikke får lov til å ødelegge et av de siste gjenværende kultur og historiske bygg med hageanlegg på Ensjø. Men man vet aldri hva som kan skje.

Nå må naboer til denne eiendommen snarest sende inn svar på nabovarslet og sende sine kommentarer i kopi til Plan og bygningsetaten.

 

Les sak fra august 2019 på Ensjø Aktuell Informasjon

Les sak fra februar 2019 på Ensjø Aktuell Informasjon