Boligplanene for Østerdalsgata 7a på Jordal stoppes av Plan og bygningsetaten – i nabolaget til Ensjø

Ensjø Aktuell Informasjon skrev om boligplanene for Østerdalsgata 7a i februar. Allerede da hadde byantikvaren tydelige uttalelser mot prosjektet. De uttalte: «Planforslaget forutsetter rivning av et verdifullt kulturminne og desimering av et kulturmiljø, noe Byantikvaren er sterkt kritisk til.»

Den gangen skrev jeg at den uttalelsen gjør det nok noe mer utfordrende for utbygger å få denne saken til å gå enkelt og greit igjennom byggesaksbehandlingen. Det var helt rett. Nå har kommunen satt på bremsene og stoppet hele prosjektet.

Det skrives i oppsummeringen av Område- og prosessavklaring følgende: Østerdalsgata 7 AS ønsker å regulere for å rive eksisterende bebyggelse og utvikle eiendommen til boligformål. Planinitiativet slik det her foreslås tar ikke hensyn til at Østerdalsgata 7A er et listeført kulturminne i et bevaringsverdig kulturmiljø. Forslaget er vesentlig i strid med ønsket utvikling for området. I kommuneplanens formålsparagraf signaliseres det at Oslo skal videreutvikles med et balansert grep, slik at blant annet kulturminnekvaliteter ivaretas. Med bakgrunn i kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse stoppes planinitiativet.

Dette utdypes på denne måten! Plan- og bygningsetaten stopper planinitiativet jamfør plan- og bygningsloven § 12-8, 2. ledd, fordi planinitiativet er vesentlig i strid med kulturminneinteresser og den ønskede utviklingen av området.

Planinitiativet forutsetter riving av et verdifullt kulturminne og forringelse av et industrihistorisk kulturmiljø. Østerdalsgata 7As kulturminneverdi er knyttet til fabrikkbygningens tilhørighet til industribebyggelsen som ble etablert langs Gjøvikbanen på begynnelsen av 1900-tallet. I tillegg har bygningen en verdi som enkeltstående objekt.

Utgangspunktet for fortetting i allerede bebygde områder er at nybygget skal gi en merverdi til området og være en berikelse for de som allerede bor her. Dagens funksjon som skole er allerede et godt bidrag til nærområdet.

Ut fra en vurdering av de kulturhistoriske verdiene sett opp mot andre samfunnsinteresser anser vi at riving av den eksisterende bebyggelsen ikke vil bidra til å gi nærområde en merverdi men det vil heller svekke det historiske industrimiljøets synlighet i bybildet. Med bakgrunn i kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse stoppes derfor planinitiativet.

Om grunneier og initiativtaker til planene aksepterer dette eller om vedkommende vil forsøke å finne andre løsninger er jeg ikke kjent med, men det finner vi nok ut over påske en gang.

Les brevet fra Plan og bygningsetaten til arkitekten

Les hele Område- og prosessavklaringen

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon