Boligplaner for Østerdalsgata 7a på Jordal/Vålerenga – i nabolaget til Ensjø

Det skjer mye på toppen av Vålerenga nå om dagen!  I går skrev Ensjø Aktuell Informasjon om boligplanene som foreligger for Østerdalsgata 1, i dag fortsetter jeg med å skrive om boligplanene for Østerdalsgata 7a.

Puls arkitekter har på vegne av Østerdalsgata 7 as (som eies av Spabo as, som igjen eies av Spabogruppen AS), sendt inn bestilling av oppstartsmøte for eiendommen Østerdalsgata 7a og dette ble bekreftet av kommunen i januar 2020.

I dokumentene kan vi blant annet lese følgende:

Østerdalsgata 7a ble oppført rundt 1880, med flere senere ombygninger. Bygget tjener i dag som undervisningsbygg og kommunalt kontorbygg. Bygget har en rektangulær form med saltak og rester av opprinnelig detaljering. Tidligere vedlikehold på eiendommen har fjernet det meste av byggets autensitet. Østerdalsgata 7a er på 2 etasjer, samt kjeller og ut bygdloft.

Tiltakshaver har til hensikt å utvikle Østerdalsgata 7a til boligformål. Forslaget forutsetter at eksisterende bygg på adressen rives.

Bygningskroppen er plassert i en vinkel på tomten. Dette er gjort av flere hensyn. Bygget blir liggende som en støyskjerm mot toglinjen, og gir dermed alle leilighet er tilgang til stille side. Uteoppholdsarealene blir og godt skjermet for støy og får gode solforhold. Bygget er planlagt med seksetasjer mot toglinjer, og en nedtrapping til fem etasjer mot nabobebyggelse mot sør-vest. Høydeforskjellen muliggjør støyskjermede utearealer på tak mot sør-vest. Etasjeantallet harmonerer med eksisterende og planlagt nabobebyggelse.

Leser man nøyere i saken så kan man se at det planlegges 20 leiligheter på eiendommen i 6 etasjer. Bygget/eiendommen ligger mellom Østerdalsgata 1 som nettopp har fått reguleringsplaner for bolig og Hedmarksgata 13 til 15 som i oktober 2019 ble regulert til boligformål.

Denne saken om Østerdalsgata 7a har allerede fått uttalelse fra Byantikvaren som skriver følgende:

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for rivning av et bevaringsverdig fabrikkanlegg og oppføring av en boligblokk. (De har gitt denne vurderingen i første omgang) Vernevurdering

Sætre kjeksfabrikk i Østerdalsgata 1 og kassefabrikken i Østerdalsgata 7A danner et verdifullt kulturmiljø som forteller om det tidlige 1900-tallets industrihistorie, hvor industrien frigjorde seg fra elvene og etablerte nye produksjonsmiljøer langs innfartsveiene. Fabrikkmiljøet illustrerer dessuten Oslos byutvikling, hvor industrien ble tatt ut av den tette murgårdsbyen og plassert i egne områder hvor tomtene var større og billigere.

Etter diskusjonen rundt vern eller rivning av Sundt-kvartalet (Lakkegata 55 m.fl.), fikk Byantikvaren i oppdrag av Byutviklingskomiteen å kartlegge gjenværende industrimiljøer i Oslos byggsone. Arbeidet har vært utført løpende, etter hvert som områder har blitt aktualisert.

Etter Byantikvarens vurdering er dette bygningsmiljøet så verdifullt at bygningene er under oppføring på Gul liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Byantikvaren har følgende innspill til oppstartsmøtet:

Planforslaget forutsetter rivning av et verdifullt kulturminne og desimering av et kulturmiljø, noe Byantikvaren er sterkt kritisk til. I kommuneplanens formålsparagraf signaliseres det at Oslo skal videreutvikles med et balansert grep, slik at blant annet kulturminnekvaliteter ivaretas. Dette følges opp i påfølgende bestemmelser og retningslinjer som ivaretar kulturminnehensyn. Med bakgrunn i kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse fraråder Byantikvaren planforslaget, og varsler at om planen videreføres ønsker vi å fremme et eget alternativ som sikrer bevaring av fabrikkbygningen. Konvertering til ulike formål vil i så fall måtte vurderes i et slikt alternativ. Vi minner om at bygningen ikke er definert som utviklingsområde i kommuneplanen.

Denne uttalelsen gjør det nok noe mer utfordrende for utbygger å få denne saken til å gå enkelt og greit igjennom byggesaks behandlingen.

Det kan se ut som toppen av Vålerenga er veldig attraktiv for utbyggere, dette er et av flere prosjekter som er på gang ut mot Gjøvikbanen. Igjen er det bare å oppfordre naboer til å følge med på hva som skal skje i nabolaget og allerede nå starte å lese seg opp på saken slik at man kan komme med uttalelser og innspill til denne eiendommen.

 

Les dokumentet om oppstartsmøte.

Se skisser av prosjektet

Les hele Byantikvarens uttalelse

Les sak om Østerdalsgata 1

Se sak om reguleringen av Hedmarksgata 13 til 15

Bildene i denne saken er hentet fra saksdokumentene i kommunalt saksinnsyn.