Kan friområder forsvinne på Valle Hovin når man skal bygge ny is stadion – i nabolaget til Ensjø og Helsfyr

Flertallet i Bystyret sikret skøytefolket på Valle Hovin en etterlengtet seier 24.juni, men hva skal politikerne tilby de naboene på Helsfyr og Ensjø som eventuelt får redusert de grønne områdene i sitt nabolag, som følge av utvidelsen?

Onsdag 24.juni vedtok ett flertall i Bystyret i Oslo etter forslag fra Rødt å bruke 350 millioner kroner på å rehabilitere/bygge om skøytebanen på Valle Hovin. Det er skøytefolket som har jobbet fram dette resultatet etter mye lobby arbeide. Nå kan det endelig se ut til at Valle Hovin skøytestadion får sin renessanse og ikke lengre skal ligge i skyggen av Vålerenga stadion.

Det har vært veldig dårlige forhold for skøyteentusiastene på Valle Hovin i mange år og dette kulminerte med at banen ble stengt for over et år siden da kjøleanlegget ikke lengre kunne benyttes. I den siste sesongen 2019/2020 var det bare mulig å lage natur is. Det var imidlertid en varm vinter og derfor ble det kun ett par dager med is på banen.

Vedtaket om å bevilge pengene vil gjøre det mulig å bygge ny skøytebane med ny isflate over den gamle banen. Den nye banen skal flyttes 20 meter mot vest (vekk fra Vålerenga stadion) hovedgrunnen til det er at man i et fremtidig trinn 2 kan bygge tak/hall over skøytebanen.

Derfor er beslutningen i bystyret en seier for de som er glade i skøytesporten og Valle Hovin.

Byrådet hadde allerede startet opp arbeidet igjennom at Kultur og Idrettsbygg har fått beskjed om å starte rehabiliteringen av Valle Hovin. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har engasjert Pir II Oslo AS til å søke rammetillatelse for rehabilitering av Valle Hovin Kunstisbane. Tiltaket det er søkt om bygger på forprosjekt for rehabilitering av kunstisbanen som ble utformet høsten 2019 av Pir II Oslo AS og Multiconsult AS, på oppdrag av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Det ble i januar 2020 sendt inn søknad om rammetillatelse for bygging av det nye skøyteanlegget.

Dette arbeidet har kommet et stykke på vei og det foreligger skisser og dokumentasjon. Men vedtaket i bystyret betyr at anlegget nå skal flyttes 20 meter mot vest, slik at man en gang i fremtiden skal kunne bygge hall eller legge tak over banen. De 350 millionene som nå er vedtatt bevilget skal benyttes til å lage en ny isflate med nytt fryseanlegg samt oppgradere fasilitetene rundt banen. Hvor raskt dette kan skje er vanskelig å estimere, men med god fremdrift og flaks kan et nytt anlegg være klart til sesongen 2021/2022, men mer realistisk til sesongen 2022/2023.

Det er derimot noen mulige ulemper med dette vedtaket. Valle Hovin Is stadion omkranses av friområder på 3 sider og Vålerenga stadion på den siste siden. Hvis vedtaket om å flytte isflaten 20 meter gjøres innenfor dagens reguleringsgrenser, så får det ikke noen store konsekvenser for fri arealet. Men skal hele det regulerte området flyttes litt/delvis eller 20 meter mot vest, så kan inntil 4000 kvadratmeter av et eksisterende friområde bli ødelagt.

Valle Hovin området mistet mange grønne områder når Vålerenga stadion med næringsbygg og boliger ble bygget ut. Det foreligger faktisk planer for å bygge boliger på erstatningsarealene som ble gitt. Så hvis vedtaket fra 24.juni gjelder at dagens regulerings grense skal flyttes 20 meter mot vest, så er det problemer.

Det foreligger 2 vedtatte reguleringsplaner for området. Reguleringsplan S 2647 fra 1983 sikrer vedtatte friområder mot vest. Dette friområdet går inn til eksisterende gjerde rundt skøyteanlegget. Det gjelder området mellom Valle Hovin og Vallefaret borettslag samt mellom parkeringsplassen på Vallhall og boligene i Hovinenga.

Reguleringsplanen S 4953 fra 2017 er ny og gjelder hele skøyte og fotballanlegget og friområdet mot sør (Som ligger mellom is stadion og boligene i Hovinenga).

Skal utbyggingen av skøytestadion gå utover eksisterende regulering og inn på noen av friområde reguleringene, så må det startes opp en ny regulering av området og det vil kunne ta lang tid fra oppstart til vedtak.

Jeg er usikker på om borettslagene/sameiene i nabolaget er tatt med på høring eller er fullt klar over konsekvensen av vedtaket som skjedde i juni. Jeg vil oppfordre alle borettslagene/sameiene raskest mulig å gå i dialog med Plan og Bygningsetaten og Kultur og Idrettsbygg, slik at man kan få oversikt på hvordan utbyggingen av skøyteanlegget vil påvirke grøntområdene rundt Valle Hovin.

I protokollen fra bystyre sak 211 side 117 og 118 står det:

«Valle Hovin 1
Bystyret fastholder renoveringsforslag alternativ 1 for Valle Hovin, som innebærer flytting av isflaten
20 m mot vest.

Valle Hovin 2
Renoveringsforslag alternativ 1 for Valle Hovin er i henhold til gjeldende reguleringsplan og er ferdig
utredet av KID. Nødvendig bevilgning tas av udisponert investeringsramme på NOK 1,4 mrd. til
idretts- og aktivitetsformål – hvor Valle Hovin er ett av de nevnte anleggene.»

Ensjø aktuell informasjon håper og tror at vedtaket som er fattet skal tolkes til og lar seg gjennomføres innenfor gjeldene regulering, slik at det ikke blir nok en reduksjon av grønne områder på Valle Hovin området!

Bilde av stadionanlegg på toppen til høyre er en skisse av banen etter utbygging der den ligger idag, Har ikke funnet bilder av skisser der banen er flyttet 20 meter.

Les protokollen fra Bystyremøte 24.juni

Les sak om Furuskogen på Valle Hovin

Les om friområdet som kan bli boliger

Ingen kunstis på Valle Hovin

Gå på skøyter på Valle Hovin