Gammelt verneverdig industribygg på Ensjø/Helsfyr planlegges omgjort til skole og boliger.

Fyrstikkalleen 17 002  Fyrstikkalleen 17 a

I Fyrstikkalleen 17 ligger et gammelt industribygg som er satt opp på byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger. I ett år har utbyggere jobbet med å endre på bygget. Ensjø aktuell informasjon skrev om dette prosjektet første gangen i oktober 2013 og koblet dette sammen med ny barneskole på Ensjø.

Nå har det gått et år og prosjektet har blitt tydeligere. Eiendommen består av en 3 etasjers industribygning fra 1938. Intensjonen med planarbeidet er tilrettelegging for transformasjon av bygningen fra industri til boliger, skole og barnehage. Utbygger uttaler at stor takhøyde gjør at det er mulig å etablere to nye plan til erstatning for dagens 3. etasje, slik at bygget får fire etasjer innenfor eksisterende volum. I tillegg planlegges en ny etasje over eksisterende.

Eksisterende bygning, opprinnelig kalt «Grønvold Nord l» ligger i kulturminnemiljøet fra Bryn-Halden & Nitedals Tændstikkefabriks virksomhet som ble avviklet på Ensjø i 1967. Bygningen har tre etasjer – den er tegnet av Thv. og Henning Astrup, ble oppført i 1938 og er på Byantikvarens Gul liste.

Planen skisserer at 1 etasje i bygget blir skole og at dette blir lokaler som Fyrstikkalleen skole (F21) skal benytte. Noe av første etasje skal også bli barnehage. Resten av bygget blir omgjort til 44 boliger hvor man legger opp til at 18 stk 50-80 m2 BRA og 26 stk store 80 og større m2.

Utfordringen med prosjektet er at dette er et gammel og verneverdigbygg og byantikvaren i Oslo har innsigelser på ombyggingen. Plan og bygningsetaten har i område og prosess avklaringen påpekt at de fraråder ombygging fra 3 til 4 etasjer innenfor eksisterende gesims. Ny bruk av bygget bør utnytte de store takhøydene, f.eks. ved å skape leiligheter med ulike kvaliteter som mezzanin. Dette vil være mer forenlig med byggets opprinnelige struktur og bidra til en større variasjon av boligtyper på Ensjø. I videre planarbeid må det redegjøres nærmere for leilighetsfordelingen.

Plan- og bygningsetaten er negativ til ny taketasje. Påbygget vil endre den opprinnelige takformen og øke bygningshøyden. Lesbarheten av det opprinnelige industribygget i sammenheng med tilsvarende industribebyggelse i 3 etasjer i Fyrstikkalléen skole forringes. Mangel på uteareal taler også for at boligarealet begrenses.

Byantikvaren har et godt poeng når det gjelder å bevare denne bygningen for den ligger i et historisk miljø som er relativt intakt. Direktørboligen til fyrstikkfabrikken er nabo og Fyrstikkalleen skole som er bygget inn i gamle bygninger fra den samme tiden ligger som nabo og ikke langt borte er hele Fyrstikktorget og de gamle bygningene.

Denne saken er litt komplisert da den i tillegg kobler seg sammen med planen for Grenseveien 97 og med gjennomføringen av sentral tverrforbindelse og østre parkdrag i Ensjøplanen.

Så langt har man hatt oppstartsmøter og laget område og prosess avklaring. Arbeidet har ikke kommet så langt at man har fått utarbeidet et planforslag som er første skritt på veien mot offentlig ettersyn.

I løpet av høsten vil nok ting bli tydeligere.

 

Les referat fra område og prosess avklaringen

Les referat fra Oppstartsmøtet

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon 

Se bilder av gamle bevaringsverdige bygninger på Ensjø

Les tidligere sak om historiske bygninger på Ensjø

 Fyrstikkalleen 17 010  Fyrstikkalleen 17 b

Fyrstikkalleen 17 d  Fyrstikkalleen 17 c