Et spørsmål fra Ensjø! Kan du stole på hva partiene i Oslo sier om grønne områder? eller skal du se på hva de gjør!

Valle hovin grønne områder m utbygging  Valle hovin grønne områder

Det er ca. ett år til kommunevalget som avholdes 14. september 2015. Da kan det være greit å kikke litt på hva partiene i Oslo har uttalt om parker og grønne områder i valgprogrammene og hva de faktisk gjør når de beslutter i store saker.

Når du leser dette så har Bystyret i Oslo 3. september 2014 enstemmig vedtatt å bygge ned store friområder, grønne områder eller områder som oppfattes som dette, på Valle Hovin ved Ensjø og Helsfyr.

Det har ikke manglet på advarsler fra naboer og folk som er involvert i saken siden starten i 2008, selv plan og bygningsetaten advarer, men byrådet med byutviklingsbyråden har instruert plan og bygningsetaten til å fylle opp friområder eller områder som oppfattes som det med boliger.

I saken kan man lese følgende: Endringene innebærer en ytterligere omregulering og nedbygging av friområde til byggeområde og er med dette i strid med overordnede planer. Etablering av boliger nær knutepunkt er i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, men retningslinjen forutsetter at utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare blant annet grønnstruktur og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Endringene tilfredsstiller ikke disse forutsetningene. Endringene er i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge idet et større friområde omreguleres uten at erstatningsareal sikres. Endringene er i konflikt med arealstrategien i kommuneplan som viser planområdet som friområde. Endringene er videre i konflikt med kommunedelplan for torg- og møteplasser der området er avmerket som ”annen overordnet møteplass” der gjeldende regulering skal opprettholdes. For planområdet betyr det at regulert friområde forutsettes opprettholdt. Området som foreslås innlemmet i byggeområdet er i dag regulert til friområde og er del av et større, sentralt grøntområde som i Grøntplanen er avmerket som del av Oslos overordnede parksystem. Grøntplanen forutsetter at parker i parksystemet som er regulert til friområde, slik tilfellet er på Valle Hovin, opprettholdes og at byens idrettsområder må bevare sin rolle som viktige bruks- og rekreasjonsområder for store grupper av befolkningen.  Ut i fra overordnede føringer kan Plan- og bygningsetaten ikke anbefale noen av de foreliggende alternativene.

Dette sier partiene om grønne områder i byen vår:

Høyre 

Byens grønne lunger skal beholdes, og mer skal gjøres for å ta naturen inn til byen. Verne om marka, fjorden, byens åser og grønne lunger, og forvalte Oslos biologiske mangfold på en bærekraftig måte.

Arbeiderpartiet

En moderne by trenger også grønne lunger, lys og åpne plasser. De kommer ikke av seg selv. Et byråd må ville gjøre byen grønn og være interessert i å styre for å få det til. Byen vår skal gjøres grønn overalt hvor det er mulig. Arbeiderpartiet vil verne markagrensa og hindre utbygging i byens friområder. Oslo har et stort biologisk mangfold, som det er et viktig mål å bevare. 

SV

Oslo skal være en grønn by hvor alle har nærhet til naturområder. Oslo har flotte turområder med et rikt mangfold av plante- og dyrearter. Byens elver og bekker bør i størst mulig grad fram i dagen. Kommunen skal ta vare på byens grønne områder med godt vedlikehold av strender, parker og skoger. Byens grønne områder skal sikres varig vern, og de registrerte eventyrskogene skal vernes.

FRP

Har ikke lykkes i å finne Oslo FRPs valgprogram for 2011-2015 på nettet, så hva de mener kan jeg ikke gjengi.

KRF

Miljøpolitikk i en storby handler også om å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv, om å ta vare på grønne lunger i byen, om avfallsbehandling, rengjøring av gatene, vedlikehold av parkene og god luftkvalitet. at indre by har nok grøntarealer, lekeplasser og åpne rom.

Venstre

Oslo har en fantastisk beliggenhet i et amfi mellom marka og Oslofjorden, og har et helt spesielt grønt særpreg og biologisk mangfold. Ingen andre steder i Norge finner vi så mange sjeldne og truede arter. At byen er i vekst skal ikke føre til nedbygging av grøntområder. Venstre vil verne grøntarealene og sørge for bedre forbindelser mellom de grønne områdene

Rødt

Bevare (og helst utvide) parker, friområder og skog slik at vi får flere sammenhengende grøntområder og trafikksikker atkomst til gode friområder. Det må etableres romslige parkområder, ikke bare pyntestriper med grønt langs blokkene. 

Miljøpartiet de grønne

Oslos grønne lunger er under press. Det byen trenger er flere parker, grønne fristeder og aktivitetsområder. Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å bevare Oslos parker og friområder og vil prioritere det høyt i den kommende bystyreperioden.

 

Jo da , jeg vet at partiprogrammer omfatter mye og mange ting. Jeg er heller ikke imot at Vålerenga fotball får et stadion, det fortjener de.  Jeg er ikke imot at det bygges boliger i Oslo.  MEN i dette tilfellet regulerte bystyret ett av de siste store løkkeområdene i bydel Gamle Oslo om til bolig, næring, fotballstadion og med ytterligere åpning for en skøytehall. Dette gjøres uten at de store friområdene eller de grønne områdene som nedbygges, blir kompensert eller erstattet.

Jeg konstaterer derfor at viktige ting i alle partiprogrammene som omhandler miljø, parker og grønne områder egentlig ikke er verdt papiret de er skrevet på når de konkurrerer mot sport/idrett, boliger og næringsliv. Men alle i bystyret er fornøyd med vedtaket og det er bare å gratulere Vålerenga med vedtaket. Det er derfor bare å bite i seg at det er de grønne områdene på Valle Hovin som betaler prisen i denne saken.

Dette til ettertanke og undring frem mot kommunevalget 14. september 2015.

Les tidligere sak om Vålerenga stadion!