Finansutvalget i Oslo utsatte behandlingen av ekspropriasjonssaken vedrørende Østre parkdrag på Ensjø, etter ønske fra Høyre

Ensjø aktuell informasjon skrev i mars en sak om at byrådet i Oslo ville gjennomføre en ekspropriasjonssak for å erverve deler av 2 eiendommer på Ensjø. Dette for å få fortgang i utbyggingen av Østre Parkdrag. Jeg har senere fulgt opp med en sak om at det er sendt ut nabovarsel på bygging av Østre Parkdrag.

Ekspropriasjons saken var til behandling i finansutvalgets møte torsdag 8.april. Saken var ført opp på sakskartet som Sak 46/21.Jeg skulle sjekke vedtaket i saken for en oppfølgings sak om Østre parkdrag.  Da jeg gjorde det ble jeg litt overrasket over behandlingen av saken.

I protokollen fra dette møtet kan man se at Høyre foreslo å utsette saken, for å kunne gjennomføre en befaring på det aktuelle området. Man kan lese «FORSLAG: Anne Haabeth Rygg på vegne av H fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Hs forslag ble enstemmig vedtatt og saken ligger til fortsatt behandling i finansutvalget.»

Jeg sjekket videre aktiviteten til finansutvalget og kunne lese på kommunens sider at finansutvalget var på befaring i det aktuelle området for noen dager siden (27.april). Der man blant annet snakket med grunneieren av Stålverksveien 2. I e-post som ligger i e-innsyn kan man lese at «Formålet med befaringen er at finansutvalgets medlemmer skal gjøre seg kjent med forholdene på stedet som er omfattet av ekspropriasjonssaken.»

Det er også mulig å lese at «Følgende inviteres til befaringen: Finansutvalget Byråd for byutvikling Eiendoms- og byfornyelsesetaten Bymiljøetaten Partene i ekspropriasjonssaken med sine advokater» Her fikk flere være med, men ingen som bor eller som skal bruke parkdraget, var invitert til denne befaringen.

Reguleringsplanen for denne delen av Østre Parkdrag ble vedtatt i mars 2013 og Bymiljøetaten har planer om å starte utbyggingen av parkdraget i 2023. Ensjø aktuell Informasjon er usikker på om utsettelses forslaget til Høyre skal tolkes som at Høyre ikke ønsker at man skal gjennomføre en ekspropriasjon på Ensjø, eller om det bare var et behov for ytterligere informasjon. Hvorfor er jeg overrasket, jo for normalt pleier deputasjoner og befaringer å gjøres i forkant av behandlingen.

Jeg har ikke 100 % kunnskap om dette, men vil forsiktig spekulere på at det var grunneier av eiendommen i Stålverksveien 2, som har tatt kontakt med Høyre i denne saken. Det var Høyre som foreslo å utsette behandlingen på møtet for å få til en befaring.  Dette antar jeg med bakgrunn i at det ikke var befaring på den andre eiendommen, som også skal eksproprieres.

Ensjø aktuell informasjon mener det er viktig å kunne bygge ut parkdraget på disse områdene og når forsøk på å finne gode løsninger ikke fører fram da må man ty til  ekspropriasjon. Hvis ikke kan resultatet bli at man får en dårligere løsning for utbyggingen av Østre Parkdrag eller i verste fall kan man måtte utsette utbyggingen av parkdraget.

Saken skal på nytt opp i finansutvalget 6.mai. Jeg regner med at hele eller flertallet av medlemmene i utvalget, i det møtet går inn for ekspropriasjon. Dermed kan parkdraget bygges ut slik reguleringen sier og sikrer at beboerne på Ensjø får sine grønne arealer.

 

Se protokollen fra møte 8 april sak 46/21

Se innkallingen til befaringen

Se den digitale overføringen av møtet i finansutvalget (tid 50:30 til 54.10 i sendingen)

Les tidligere sak om ekspropriasjons av eiendom på Ensjø

Les sak om Østre Parkdrag