Bystyret har skjøvet bygging av ny barneskole på Ensjø frem i tid – ny dato for når skolen skal være ferdig er ikke satt! Er skolen utsatt på ubestemt tid eller bare til etter 2027?

Ensjø Aktuell informasjon har overtid fulgt med på dette med ny barneskole på Ensjø. I desember 2017 hadde jeg en sak om at reguleringssaken om å bygge ny skole på Ensjø i Grenseveien 91 var blitt trukket fra behandling i Plan og bygningsetaten.

I tidligere skolebehovsplaner har det vært beskrevet at skolen skulle stå ferdig i 2020/2022 Jeg har tidligere selv deltatt på et møte der planer for skolen og skolebygningene har blitt presentert. Da ble det varslet at skolen skal være ferdig i 2022, selv som skolebruksplanen nevner 2020. På det møtet tegnet man et bilde og en fremdrift som antydet følgende: Offentlig høring høsten 2017/våren 2018, Oversendelse til politisk behandling høst 2018/Vår 2019. Bystyre vedtak om regulering i 2019 og bygging 2020-2021 med ferdigstillelse 2022

Men nå har det åpenbart skjedd endringer på dette feltet. For I skolebehovsplanen 2019 til 2027 som ble vedtatt i bystyret i desember 2018 står det om Ensjø. «Ny barneskole på Ensjø er planlagt etablert i Grenseveien 91. Skolen er planlagt med fire klasserekker og en fleridrettshall i tilknytning til skolen. Framdriften for skolen tilpasses utviklingen i befolkningsveksten i området og kommunens arbeid med en helhetlig plan for Ensjø-området. Ferdigstillelses år er derfor ikke definert.

Det betyr at man nå i den nye skolebruksplanen har utsatt og skjøvet på planene om en ny barneskole på Ensjø! Kanskje til etter 2027? Dette gjøres samtidig som den ene reguleringsplanen etter den andre for nye boliger, blir vedtatt på Ensjø området. Samtidig så ferdigstilles mange leiligheter og nye familier flytter inn.

Årsaken til endringen beskrives slik i dokumentet: «Årets elevtallsframskrivinger viser foreløpig ikke behov for utvidet kapasitet på barnetrinnet i område 2. Utvidelsen av Hasle skole vil trolig gi tilstrekkelig barnetrinns kapasitet i området i hele planperioden. Etableringen av ny skole på Ensjø gir imidlertid nødvendig sikkerhet i et område i omfattende transformasjon, og med stor usikkerhet knyttet til framtidig elevtallsutvikling. Framdriften og dimensjoneringen av den nye skolen på Ensjø vil kunne tilpasses behovet i området.»

Så de som har flyttet til Ensjø området og trodd at man skulle bygge ny barneskole på området blir nå sikkert skuffet, siden den nye skolen er utsatt. Det betyr at man fortsatt må sende barna til Teglverket skole og/eller fortsette transporten til Brynseng skole fram til i høst, når man igjen tar i bruk Hasle skole etter ombygging/nybygging.

Jeg er ingen ekspert på skoler og kapasitet eller barn for den del, men hvis jeg hadde flyttet til Ensjø med planer om å etablere meg og få barn, så hadde jeg nok blitt litt bekymret. Jeg håper bare at saken om barneskole på Ensjø ikke blir som saken om de grønne områdene som er blitt utsatt og utsatt. En ting som foreldre på Ensjø kanskje må forberede seg på, er at om Hasle skole skal ta unna de nye elevene, så må nok skolegrensene på Ensjø justeres litt.

Men som et tips til bekymrede foreldre eller kommende foreldre på Ensjø, så er det kommunevalg til høsten og politikere fra alle partier er mye mer tilgjengelige og interesserte i å svare på spørsmål frem til september enn de kommer til å være etter valget.

 

Les skolebehovsplanen for Oslo (sidene 12 til 14)

Les saken om skolen fra desember 2017

Les saken om informasjonsmøte i 2016 der man presenterte planen for ny skole

Les saken fra 2014 om at Oslo kommune kjøpte Grenseveien 91 for å bygge barneskole