Plan og bygningsetaten avslutter arbeidet med ny barneskole på Ensjø!

Ny-barneskole-på-Ensjø-006 Ny-barneskole-på-Ensjø-013

Ensjø aktuell informasjon har fulgt arbeidet med å få regulert og bygget ny barneskole på Ensjø i lang tid. Lokalisering av barneskolen er planlagt til eiendommen Grenseveien 91. Kommunen har kjøpt denne eiendommen for 140 millioner kroner. Arbeidet med skolen har pågått lenge og i forbindelse med dette arbeidet så har man funnet ut at man trengte større plass og har fremforhandlet kjøp av Grenseveien 73. I tillegg har man lagt inn i planene at man skal ta med en park som ligger i Grenseveien 95.

Jeg har selv deltatt på et møte der planer for skolen og skolebygningene har blitt presentert. Da ble det varslet at skolen skal være ferdig i 2022, selv som skolebruksplanen nevner 2020. På dette møte tegnet man et bilde og en fremdrift som antydet følgende: Offentlig høring høsten 2017/våren 2018, Oversendelse til politisk behandling høst 2018/Vår 2019. Bystyre vedtak om regulering i 2019 og bygging 2020-2021 med ferdigstillelse 2022

Det har skjedd veldig lite i plansaken i 2016 og 2017. Men i november og desember har Plan og bygningsetaten varslet forslagstiller Oslo kommune om at «Vi viser til tidligere møter i skoleforum og tverretatlig samarbeidsgruppe, hvor vi har varslet at den pågående plansaken for Grenseveien 91 og 95 vil bli avsluttet. Ettersom prosjektet har blitt vesentlig endret fra bestilling av oppstartsmøte (26.01.2015), må dere sende inn en ny bestilling av oppstartsmøte for forslaget. Vi oppfordrer dere til å sende inn den nye bestillingen så raskt som mulig, slik at fremdriften i prosjektet ikke forsinkes ytterligere.»

Dette betyr at den offentlige delen av skolesaken som skjer igjennom plan og bygningsetaten er avsluttet. Med den begrunnelse at prosjektet er så mye forandret siden oppstarten at man i PBE ikke finner det forsvarlig å fortsette arbeidet og at forslagstiller Oslo kommune må starte opp denne saken på nytt.

Dette betyr ikke at arbeidet med skolen stopper opp internt i kommunen. Dette betyr bare at planen for skolen er så mye endret at plansaken ikke kunne fortsette slik den lå.

Dette åpner for noen spørsmål. Det blir åpenbart en utsettelse av denne skolen og hvordan dette påvirker skoleklasser og fremtidige skole grenser aner ikke jeg. Ser man på at Hasle skole er under rehabilitering og at det tidligere har vært trangt på Kampen skole og Vålerenga skole så åpner dette for bekymring. Selvsagt vil den nye Teglverket skole fortsatt kunne ta unna litt. Men hvis jeg hadde flyttet til Ensjø og nettopp fått barn eller planlegger å få barn som skal starte på skole om 4-6 år, så hadde nok jeg bekymret meg litt for denne potensielle utsettelsen av ny barneskole på Ensjø.

Les brevet der saken avsluttes

Les sak om ny barneskole på Ensjø i informasjonsmøte om Ensjø i september 2016

Skole-på-Grenseveien-91