Bevaring av Stålverkshallene på Ensjø – er det mulig eller ikke

Det har med jevne mellomrom dukket opp spørsmål om Stålverkshallene på Ensjø kan bevares for fremtiden. Nå har debatten i noen miljøer startet opp igjen. Jeg tror at det er vanskelig eller umulig å bevare hallene. Ensjø området er regulert og utviklet etter en helhetlig plan og alle reguleringssakene fra 2004 frem til i dag er en oppfølging av det vedtatte «Planleggingsprogrammet for Ensjø» Det er derfor vanskelig når alt rundt hallene (Veier/gater, parker og grønt drag, boliger og næring) er tilpasset denne planen og da plutselig gjøre endringer som kan påvirke mye av det som allerede er gjennomført eller er planlagt å skulle gjennomføres. Dette har noe å gjøre med forutsigbar byutvikling der man følger vedtak og beslutninger for endringer, med et langsiktig perspektiv.

De 5 Stålverkshallene på Ensjø ble bygget i 1918. De ble aldri tatt i bruk til det opprinnelige formålet og har mest fungert som lagerhaller og verksteder. De ble regulert til boligformål i 2007, i den store «Gladenga reguleringen» da området på begge sider av Gladengveien ble regulert.

I forbindelse med at Obos ervervet eiendommene langs ene siden av Gladengveien fra Wilhelm Jordan så ble 2 av hallene, den nærmest Gladengveien og den som lå på tvers i bakkant, revet i 2008/2009. Så ble boligprosjektene Gladengtunet (nå Ellipsen borettslag) oppført i 2011 til 2013. Deretter ble boligprosjektet Stålverksparken oppført i 2012 til 2014.  Så ble prosjektet Gladengen park oppført i 2014 til 2016. Til slutt så bygde man del 1 av boligprosjektene Verkshagen og Stålverkskroken i 2015 og 2016. Del 2 av disse prosjektene ble oppført i 2016 til 2017. De to siste er bygget kloss inntil de gjenværende hallene.

Det var opprinnelig flere forsøk på å beholde hallene og forslag om at de kunne brukes til noe samfunnsnyttig var fremme flere ganger. Det var flere som forsøkte å jobbe for bevaring. Kunstneren Hans Normann Dahl tegnet på eget initiativ et forslag i 2007 til hvordan det kunne bli. Fortidsminneforeningen var også på banen og mente at man burde bevare hallene. Dessverre var ikke byantikvaren med på laget og når Obos senere argumenterte med at hallene var ustabile og stod på leirgrunn og at bevaring eller delvis bevaring, slik at man kunne bygge inne i hallene ikke var forsvarlig både av sikkerhets grunner og økonomiske grunner var Stålverkshallene sin skjebne beseglet. De 2 hallene som Obos kontrollerte ble som sagt revet i 2008.

De resterende 3 hallene er eid av Kolberg gruppen (Kampens lagerhaller) og de har blitt brukt til lager og bilvirksomhet fra 30 tallet og helt frem til nå. I 2020 ble det klart at Kolberg gruppen i tråd med reguleringsplanen fra 2007 skal bygge boliger på sine felter (C11 og D11), der hallene står i dag. I 2021 ble det offentlig at boligprosjektet har fått navnet Ensjøparken. Prosjektet skal bygges ut i samarbeid med selskapet Profier. Deler av eiendommen som hallene står på skal også bli del 2 av Vestre parkdrag. Dette utgjør ca 3500 kvadratmeter og parkdraget vil bli utbygget når boligene er ferdig bygget i ca 2025.

I Bystyremøte i september 2019 så ble reguleringsplanen fra 2007 bekreftet og forsterket igjennom at «Beboeraksjonen på Ensjø» sammen med noen politikere fikk igjennom et vedtak som sier: «Byrådet bes avvise framtidige forslag til endringer på tomtene gnr. 129 bnr. 18 og 29 som ikke er i tråd med oppfyllelse av reguleringsplanen». Bystyret har dermed på 2 forskjellige møter i 2 forskjellige perioder bekreftet at det skal bygges boliger på eiendommen. Vedtaket betyr også at grunneier ikke kan bygge høyere eller med større utnyttelse enn det som står i det opprinnelige vedtaket.

Noen ganger må man være pragmatisk og konstatere at ting som er vedtatt eller bygget ikke blir endret eller tatt ned igjen. Jeg opplever at saken med Stålverkshallene er en slik sak. Uansett hvor mye jeg skulle ville ha beholdt hallene, så er det nok ikke praktisk, politisk eller økonomisk mulig.

Jeg er også usikker på om de nærmeste beboerne som bor kloss innpå hallene vil beholde hallene, slik de står nå. Det vil også skape problemer for utbyggingen for et av grønt dragene, Petersborgaksen som skal gå i 40 meters bredde på tvers av Ensjø. Den største hallen stikker langt ut i denne aksen, om den ikke blir revet.

Jeg er av den pragmatiske oppfatningen at om disse hallene skulle blitt bevart, så måtte man fått gjennomslag i 2007 når reguleringen skjedde. Ikke nå når hallene snart skal rives og boligbyggingen skal starte.

 

Se saken om Hans Normann Dahl fra 2007

Les sak om Fortidsminneforeningen i 2007

Les saken om Ensjøparken

Les sak om forhåndskonferanse for denne eiendommen