Utbygger «truer» Plan og bygningsetaten i Vålerenga stadion saken ved Helsfyr/Ensjø

innspurten 2 b Innspurten 001

I en e-post som er sendt fra Stor Oslo Eiendom, som jobber for Vålerenga, så kan man lese (igjennom linjene) at utbygger «truer» Plan og bygningsetaten med at hvis dere ikke gjør som vi sier, så trekker vi inn «våre venner» i byrådet. Den aktuelle saken det er snakk om er boligprosjektet som Vålerenga ønsker å bygge på eiendommen Grenseveien 84/innspurten 2.

E-posten lyder sitat «Jeg har vanskelig for å se at dette da er prioritert sak. Ei heller oppfatter jeg på (fjernet navn) at den fremdriften du skisserer ble avtalt i dagens møte, kun at det ble informert fra PBE sin side. Det er 11 uker til slutten av august (inkl. ferie). Det må være mulig å gjøre dette raskere. Trenger dere ytterligere beskjed fra Rådhuset for å gi saken høyere prioritet?» sitat slutt

Hvis det ikke er en «trussel», så er det derimot et tegn på at det er så gode relasjoner mellom en privat aktør som Stor Oslo Eiendom/Vålerenga og politikere i rådhuset at utbygger ved en enkel kontakt kan utløse en politisk instruksjon av en fagetat i kommunen.

Dette åpner for flere spørsmål eller spekulasjoner:

  1. Hvis det er det siste så er det meget alvorlig at en privat aktør har slike muligheter, spesielt hvis de følges opp fra byrådet.
  1. Har Vålerenga fortsatt ikke økonomi til å gjøre ferdig stadion på Valle Hovin? Dette til tross for at man i gjennom aktiv bruk av kontakter i det politiske miljøet og i bystyremøte i juni fikk gjennomslag for at Oslo kommune skal ta kostnader for minst 25 millioner kroner i forbindelse med oppgradering av Grenseveien.
  1. Hvor dypt er byrådet i Oslo inne i å skaffe finansiering til Vålerenga stadion når man ifølge saksinnsyn hos PBE har en henvendelse som sier sitat «Byrådets anmodning om å prioritere plansaken i Innspurten 2.» sitat slutt
  1. Til tross for at byrådet allerede har påtatt seg kostnader for minst 25 millioner kroner, som ifølge den opprinnelige reguleringsplanen med Vålerenga skulle vært dekket av Vålerenga, så må det her kunne oppfattes som at byrådet «presser på» for at et vedtatt friområde skal omreguleres og bygges ned mot fagetatenes mening (Plan og bygningsetaten, Eiendoms og byutviklingsetaten og Bymiljøetaten) slik at Vålerenga kan bedre økonomien i stadion prosjektet.

Når det gjelder Eiendommen Grenseveien 84/Innspurten 2 så ligger denne innenfor området Vålerenga fikk kjøpe for kr 1.- men den er i reguleringsplanen som er vedtatt, regulert som offentlig park/friområde. Det hører med til saken at tomten er medtatt som en opsjon i avtalen mellom Oslo kommune og Vålerenga Fotball.

Vålerenga sier i saken at prosjektet med stadion bygging har pådratt seg betydelige merkostnader, bl.a. som følge av forurenset grunn og vil ikke la seg fullføre uten økt finansiering. Vålerenga fremmet sak om oppstartsmøte i denne saken i april 2016. Det er lenge før man fremmet krav om endring i reguleringsplanen for innspurten/Grenseveien som kom i oktober 2016 og som endte i bystyret i juni 2017 og kommunen overtok forpliktelser for minst 25 millioner kr fra Vålerenga.

Om Grenseveien 84/Innspurten 2 kan man lese i dokumenter, sitat: «Vålerenga kultur- og idrettspark AS ønsker å omregulere kommunens tomt i Innspurten fra park til boligområde med noe næring. Det foreslås et lamellbygg for ca. 55 leiligheter langs Innspurten som trappes opp fra 5 etasjer i øst til 10 etasjer i vest. Plan- og bygningsetaten mener at tomten bør opparbeides som park fordi den er nødvendig for den offentlige byrom- og grønnstrukturen i Hovinbyen og på Helsfyr. Tomten egner seg ikke til bebyggelse med støyfølsomme bruksformål. Etaten vil avslå å fremme et planforslag til behandling som innebærer at tomten omreguleres til byggeområde.» sitat slutt

Et av de store spørsmålene som var i den opprinnelige reguleringsaken var at det i planen ble bygget ned betydelige områder som var friarealer eller som ble benyttet til dette. Det var slik at diskusjonen gikk på hvor man kunne finne nok erstatningsarealer for å kompensere for det som skulle bygges ned. Det fant man ikke, men noen områder ble utpekt som grønne områder for å kompensere noe. Når disse nå skal bygges ned på grunn av dårlig økonomi hos Vålerenga, så er det meget uheldig.

Nå er det sikkert slik at så fort Vålerenga har en vedtatt reguleringsplan som gir anledning til å bygge boliger, så blir hele prosjektet solgt til en utbygger som skal bygge og selge disse boligene, det kan være at avtalen om salg av prosjektet allerede er inngått.

Jeg personlig synes det er veldig uheldig at en utbygger forsøker å «true» Plan og bygningsetaten til å gjøre slik utbygger vil eller som i dette tilfelle som er å fremskynde en sak til politisk behandling. Det er imidlertid ikke sikkert at Plan og bygningsetaten, som får mange forskjellige henvendelser i løpet av et år, opplever det like truende som meg.

Jeg synes også det er alvorlig at byrådet, slik jeg leser saken og kjenner det politiske spillet, åpenbart har til hensikt å vedta en omregulering av et område som er regulert til park/friområdet. Slik at Vålerenga skal få skaffe seg ytterligere finansiering til et prosjekt som de har brukt for mye penger på. Enda alvorligere er det hvis man på nytt velger å overkjøre fagmyndighetene i kommunen som går imot prosjektet.

Hvis byrådet går inn for omregulering av dette parkområdet så bekrefter det bare at det er penger og makt som gjelder og ikke det å ta vare på miljøet og grønne lunger i byen. Det er heller ikke smart eller bra for bomiljøet å plassere et boligbygg midt i et veikryss som er kraftig trafikkert og der hele prosjektet stort sett ligger i rød sone for støy og forurensning.

Får å få svaret så må vi vente til august, da saken blir oversendt til politisk behandling og byrådet skal si sin mening.

 

Les den aktuelle e-posten og svaret fra PBE

Les tidligere sak om de 25 millionene

Les avtalen mellom kommunen og Vålerenga

Les brevet med anmodning om prioritert behandling av saken

 

innspurten 2 a Innspurten 042

innspurten 2 c