Utbygger på Ensjø senker motvillig høydene i Ensjøveien 16-22 etter offentlig høring! Men ikke så mye som Plan og bygningsetaten og planprogrammet for Ensjø krever.

Ensjøveien-16-til-22-mars-2017-skisse-a ensjøveien 16

Det har nå i juni vært avholdt dialogmøte mellom utbyggerne og Plan og bygningsetaten vedrørende de foreliggende bolig/næringsplanene for Ensjøveien 16 til 22.

Grunneierne har holdt på med boligplaner på denne eiendommen siden 2008 uten at man har kommet i mål. I denne siste runden som startet opp i 2015 fikk de Stor Oslo eiendom inn på laget og da klinket man til med ekstrem utnyttelse og høyder. Etter offentlig høring der utbygger fremmet høyder på 10, 13 og 18 etasjer og PBE fremmet eget alternativt forslag på 7 etasjer på alle bygningene, så har utbygger valgt å redusere høydene for å komme pbe i møte.

De nye høydene er på 8 etasjer med høy første etasje og et bygg på 10 etasjer ut mot grønntdraget. PBE står fortsatt på sine uttalelser og har i dialogmøtet utdypet sine synspunkter.

«Selv om høydene er redusert betraktelig sammenlignet med hovedalternativet som forelå til offentlig ettersyn, mener vi fortsatt at høydene som foreslås må reduseres. Vi mener at høydene som er fastsatt i planleggingsprogrammet må følges, og vi kan ikke se noen god begrunnelse for å fravike disse. Det er ikke vist nye sol/skyggediagrammer men vi mener at høyde (og plassering mot Østre parkdrag) vil ha negative konsekvenser for omgivelsen rundt planområdet. Bygningskroppen på 10 etasjer vil også ha negative konsekvenser for parkdraget og heller ikke danne en god overgang mot den småskalerte bebyggelsen og til dels bevaringsverdige bebyggelsen i øst.»

Grunneier sammen med Stor Oslo eiendom har forsøkt seg med alle knepene i boka for å forsvare at de vil bryte planprogrammet for Ensjø og plan og bygningsetatens merknader. Foreløpig har man ikke kommet noen vei.

Utbygger har i de siste rundene truet med/varslet at man ikke finner plan og bygningsetatens forslag økonomisk gjennomførbart. Og at man uttaler «Forslagsstiller vurderer å trekke prosjektet dersom det ikke er mulig å oppnå ønsket utnyttelse.»

Forslagstiller har i etterskrift til referatet fra dialogmøtet uttalt dette «FS understreker at PBEs planalternativ ikke er økonomisk gjennomførbart, jf. innsendt redegjørelse. En omregulering i tråd med PBEs alternativ vil således ikke bidra til ønsket utvikling av Ensjø, men kun skaffe kommunen hjemmel til å ekspropriere til gjennomføring av Østre parkdrag. Det minnes om at grunneier i utgangspunktet ønsker eiendommen benyttet til næringsvirksomhet, og at omregulering til bolig er fremmet etter ønske fra PBE. Det gjøres oppmerksom på at hvis planforslaget med Østre parkdrag som offentlig grønnstruktur vedtas, vil dette gi grunneier rett til å kreve innløsning, jf. pbl § 15-2.»

Her er det verdt å merke seg at det foreligger historiske dokumenter som ikke taler til grunneiers fordel. I tidligere saker har Ensjø aktuell informasjon omtalt det slik:

«På eiendommen Ensjøveien 22 er taket i dag regulert til friområde park Parkbelte, jfr. Sak 207/42 vedtatt 12.05.1942. Eksisterende bygg på Ensjøveien ble godkjent oppført etter vedtak av byplanrådet i møte den 14.12.1954. Eiendommen ble i 1955 overdratt/solgt med tinglyst skjøte på eiendommen der ny eier forplikter seg til å opprettholde taket som friareal. Eier av eiendommen i dag motsetter seg dette og har som beskrevet tidligere foreslått å bygge boliger her.»

Det er senere nærmere bestemt 6.mars 2013 fattet vedtak om regulering av hele Østre parkdrag der eiendommen Ensjøveien 22 er inntatt som grønt areal.

«Bystyret vedtok i sak 65 nr 12/02352-2 reguleringsplanen for Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse på Ensjø, onsdag kveld. Østre parkdrag vil være en sammenhengende hovedtrasé bestående av turvei, gangvei og fortau med både urbant og grønt preg. Det legges til grunn at løsningene skal være universelt utformet.

Østre parkdrag skal ved ferdigstillelse framstå som et bredt og kontinuerlig grønt «skogsdrag». Eksisterende skog og store trær skal bevares. Nye trær skal også plantes. Området skal utformes slik at det blir tilgjengelig for lek og opphold.

Parkdraget vil strekke seg fra Ensjøveien til Stålverksveien og det skal ha en gjennomsnittlig bredde på minst 30 meter og minimum 20 meter på det smaleste. Det skal være en gjennomgående tursti på hele trekningen.»

 

Hvordan denne saken vil utvikle seg er vanskelig å si. Kanskje sendes det inn to forslag til politisk behandling, kanskje trekker utbygger saken. Kanskje kan man kompromisse fram en løsning. Det er bare å følge med, så får vi nok greie på hva som skjer.

Men, Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon vil advare sterkt imot å tulle med vedtaket om Østre Parkdrag. Dette parkdraget er ett av flere viktige grønne områder på Ensjø. En forringelse av dette vil bety redusert bokvalitet/trivsel og det betyr at de som bor på området i dag får ødelagt de få friområder og rekreasjonsområder man har mulighet til å benytte eller skal få mulighet til å benytte i fremtiden.

Andre utbyggere på Ensjø har i forbindelse med reguleringer avgitt areal til eksempelvis friområder og det er svært naturlig at dette prosjektet også skal avgi areal. Dette arealet skal ikke være av det som allerede er regulert som friareal. Utbygger må derfor avgi areal av sin eiendom til friarealer.

Så vi får håpe at plan og bygningsetaten og senere politikerne i rådhuset er sterke nok til å stå opp for tidligere fattede vedtak og stå imot boligutbyggeres høye forventninger om økonomisk vinning ved boligutvikling!

 

Les referatet fra dialogmøtet

Se illustrasjoner av det nye forslaget

Les sak om at Bydelsutvalget går i mot høydene i forslaget.

Les sak om at forslaget ble lagt ut på høring

Les om reguleringen av Østre Parkdrag

 

Bilder

Over tv. utbyggers opprinnelige forslag, th utbyggers siste forslag

Under PBE sitt forslag tv. og utbyggernes siste forslag th.

Helt underst bilder av utbyggers siste skisser av prosjektet

e16-pbe-alt-4 ensjøveien 16

ensjøveien 16 a ensjøveien 16 c