To reguleringsplaner som gjelder 215 nye boliger på Ensjø, ble behandlet i Bystyret onsdag ettermiddag.

Bystyret i Oslo kommune behandlet onsdag to reguleringsplaner som gjelder eiendommer på Ensjø. De aktuelle eiendommene er Malerhaugveien 15 og Gladengveien 12 og 14. Begge eiendommene skal omreguleres til boliger. Begge planene gir om lag 215 nye leiligheter. Begge reguleringer gikk uten debatt, men Rødt hadde ordet og bad om at begge planene ble returnert til byrådet for å redusere høydene i prosjektene.

Utbygger USBL på Malerhaugveien 15 (sammendrag slik det står i saksdokumentet)

Malerhaugveien 15 AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 15 fra industri til boligbebyggelse, fortau, annen veggrunn – grøntareal og friområde for fremføring av Sentral tverrforbindelse. Forslaget, som gir ca. 81 boliger, innebærer regulering av boligbebyggelse i fire volumer på 4 til 6 etasjer. Plan- og bygningsetaten (PBE) er positive til plangrepet og mener dette bidrar til å bygge opp under Malerhaugveien som gaterom og styrke den urbane strukturen på Ensjø. PBE anbefaler forslaget. Byrådet slutter seg til PBEs vurdering og konklusjon.

Utbygger Ferd på Gladengveien 12 og 14 (Sammendrag slik det står i saksdokumentet)

Gladengveien 14 AS foreslår å omregulere Gladengveien 12-14 fra industri til bolig, gatetun og næring. Forslaget vil gi ca. 134 boliger. Regulert barnehage i gjeldende reguleringsplan foreslås videreført. Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse i maks. 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. Det foreslås også rekkehus på 3,5 etasjer mot grøntdraget Vestre bekkedrag. Planforslaget sikrer at det opparbeides et allment tilgjengelig gatetun gjennom planområdet samt utvidelse av Vestre bekkedrag i tråd med VPOR for Ensjø. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslaget. Byrådet slutter seg til PBEs vurdering og konklusjon.

Begge reguleringene ble ved behandling vedtatt med overveldende flertall. Rødt stemte imot begge planene og når det gjaldt Gladengveien 12 til 14 stemte også FNB, SP, Krf og uavhengig imot planen.

Jeg regner med at det i løpet av første halvår 2020 vil komme søknader til Plan og bygningsetaten, med henblikk på å starte bygging av boliger på de aktuelle eiendommene. Ensjø Aktuell Informasjon har skrevet flere saker om disse eiendommene tidligere og under har kan du se de to siste.

Les tidligere sak om Malerhaugveien 15

Les tidligere sak om Gladengveien 12 til 14

Se dokumentet som lå til grunn for behandlingen av Gladengveien 12 og 14

Se dokumentet som lå til grunn for behandlingen av Malerhaugveien 15

 

Bildene under er Gladengveien 12 til 14

Bildene under er Malerhaugveien 15