Boligprosjekt med 81 boliger i Malerhaugveien 15 på Ensjø er sendt til politisk behandling

Da er boligprosjektet i Malerhaugveien 15 oversendt til politisk behandling nå i starten på juli. Prosjektet ble startet opp allerede i 2014 og har endret seg ganske mye fra det opprinnelig ble startet opp til det som er resultatet i dag.

Næringseiendommen ble først solgt fra opprinnelig eier til en av leietakerne i bygget. Vedkommende startet opp planer for omregulering til boliger i slutten av september 2014. Planene var imidlertid litt luftige med betydelige høyder og utnyttelse, så Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke forslaget. Utnyttelse og etasjehøyder var i strid med føringer i planprogram for Ensjø.

Så kjøpte Usbl prosjektet/eiendommen i mai 2015. De kom raskt på banen med endringer. Fra det opprinnelige prosjektet med 6 blokker der noen skulle bli opptil 10 etasjer over Malerhaugveien, så leverte man juli 2015 en skisse som endret prosjektet til å bli 5 blokker som alle sammen har to høyder. Den laveste har 4 og 5 etasjer mens den høyeste har 7 og 8 etasjer. Fra da og fram til nå så har prosjektet igjen endret litt karakter.

Prosjektet har sommeren 2017 vært ute på høring og da hadde plan og bygningsetaten et alternativt forslag. Etter offentlighøring har utbygger og plan og bygningsetaten diskutert mye og funnet sammen og kan enes om et prosjekt. Dette sier man i dag om prosjektet:

«Malerhaugveien 15 AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 15 fra industri til boligbebyggelse, fortau, annen veggrunn – grøntareal og friområde for fremføring av Sentral tverrforbindelse. Forslaget innebærer regulering av boligbebyggelse på 4 til 6 etasjer. Det foreslås en utnyttelse på 7 500 m2 BRA, som tilsvarer ca 81 boliger. Det sikres etablert delingstjenester for boligene i prosjektet. Plan- og bygningsetaten er positive til plangrepet og mener dette bidrar til å bygge oppunder Malerhaugveien som gaterom og styrke den urbane strukturen på Ensjø. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget»

Prosjektet får en tydeligere plassering langs Malerhaugveien som fremhever gateløpet. Det blir 3 bygninger langs Malerhaugveien og det blir en bygning inne i gårdsrommet som ligger nærmere barnehagen og skolen i Fyrstikkalleen 21. En del av sentraltverrforbindelse på Ensjø er innlemmet i prosjektet og dette sikrer en universell utformet turvei fra Fyrstikktorget ned til Østre parkdrag.

Man har i saksbehandlingen omtalt at man kan få til bildelingstjeneste og samme mulighet for El-sykkel. Dette gjøres for å redusere behovet for parkeringsplasser. Dette gjør det også billigere for beboere enn om man skal eie egen bil eller el-sykkel.

Jeg synes at dette prosjektet har kommet flott i havn med gode løsninger for alle involverte. Regner med at dette ikke kommer til å skape de store utfordringene i den politiske behandlingen. Den skjer sannsynligvis i høst engang.

 

Les dokumentet i saken

Les tidligere sak om dette prosjektet

Se alle tidligere saker om dette prosjektet