Boligprosjekt i Malerhaugveien 15 på Ensjø kommer ut på offentlig høring – Plan og bygningsetaten fremmer eget alternativ!

m15 ny skisse alt 2 pbe m15 ny skisse

 

Det har tatt en liten stund (mer enn ett år) å få dette prosjektet igjennom den prosessen som kreves, Planforslaget som ble laget tidligere (mars 2016) måtte sendes inn på nytt. Men nå skal det endelig være klart for offentlighøring. Det fremmes to alternativer, ett fra utbygger og ett fra Plan og bygningsetaten. Bilde (over) i farger er utbyggers forslag og bilde i svart/hvit er Plan og bygningsetaten sitt forslag. (les mer og se flere illustrasjoner i beskrivelsen av prosjektet i lenke nederst i saken)

Hva har skjedd? Eiendommen ble først solgt fra opprinnelig eier til en av leietakerne i bygget. Vedkommende startet opp planer for bolig i slutten av september 2014. Det ble sendt inn bestilling av oppstartsmøte på denne eiendommen, men planene som ble skissert var litt luftige så Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke forslaget. Utnyttelse og etasjehøyder var i strid med føringer i planprogram for Ensjø. Sentrale temaer var boligkvalitet, innpassing av barnehage, forhold til offentlig rom/grønnstruktur og utnyttelse/volum.

Så etter en stund overtok USBL og kjøpte prosjektet/eiendommen i mai 2015. De kom raskt på banen med endringer. Fra det opprinnelige prosjektet med 6 blokker der noen skulle bli opptil 10 etasjer over Malerhaugveien så leverte man juli 2015 en skisse som endrer prosjektet til å bli 5 blokker som alle sammen har to høyder. Den laveste har 4 og 5 etasjer mens den høyeste har 7 og 8 etasjer. Etter denne endringen tok man kontakt med Plan og bygningsetaten og bad om dialogmøte der man gikk i gjennom igjennom endringene som er gjort.

Fra da og fram til nå så har prosjektet igjen endret litt karakter Planforslaget som nå fremmes innlemmer deler av turveien, og byggegrensen mellom by bebyggelse og turveien økes i samsvar med anbefaling fra Bymiljøetaten. Revidert planforslag legger til grunn ca. 120 boenheter fordelt på fire bygningsvolum. Byggehøyden nedtrappes fra maks. ni etasjer i nord til fem etasjer i sør sett fra Malerhaugen, mens sett fra Fyrstikkalléen og Lilleplassen vil byggehøyden være fra seks etasjer til fire etasjer

Forslagstillers forslag vil få en utnyttelse på 221% etter planprogrammets definisjon på bygge tomt. Det blir 120 leiligheter med et areal på 11500 kvadratmeter.

Denne eiendommen ligger i randsonen med faststruktur på alle sider og planprogrammet for Ensjø omtaler at det skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være på 120 til 150 %. I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer.  Det står videre i programmet at det er nettobyggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Plan og bygningsetaten er ikke fornøyd med forslaget fra utbygger og fremmer eget alternativ 2. Plan- og bygningsetaten foreslår i alternativ 2 å regulere 5 etasjer innenfor planområdet, men av hensyn til tilliggende prosjekter og terrengforhold kan det aksepteres å gå opp til 6 etasjer i deler av området, forutsatt at etasjen er inntrukket fra takflaten. Planforslaget vil ha en utnyttelse på 160 % – BRA. Prosjektet for dermed ifølge PBE et areal på 7965 kvadratmeter.

PBE mener videre at: For å gi aktivitet og bygge opp om Malerhaugveien som gate, foreslås bebyggelsen orientert med tydelig henvendelse mot Malerhaugveien, og det stilles krav om at inngangspartier skal legges mot gate.

Til slutt mener pbe: Det skal etableres en fireavdelings barnehage med utearealer mot turveien, Sentral tverrforbindelse. Barnehagen vil få en trafikksikker adkomst som følge av at Malerhaugveien er stengt for biltrafikk sør for planområdet og vil ligge tett opp til gang – og sykkelveier i området.

Nå er prosjektet på vei ut til offentlighøring og da kan naboer og andre berørte komme med sine innsigelser til prosjektet. Høringsperioden er fra 15.mai til 26.juni. Fristen for å sende inn bemerkninger er 26.juni.

 

Les beskrivelsen av prosjektet

Se informasjon om offentlig høring

Les tidligere sak om prosjektet.

 

Opprinnelig forslag og justert forslag som begge senere er lagt bort.

malerhaugveien 15 illustrasjon 1 m15 a

Bilder fra området i dag.

Malerhaugveien 15 002 Malerhaugveien 15 010

Malerhaugveien 15 009