Statsforvalteren i Oslo og Viken fremmer innsigelse mot utbyggingsplanen av Fyrstikktorget på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell har flere ganger skrevet om utbyggingsplanene i Karoline Kristiansens vei 1-9 (Fyrstikktorget) på Helsfyr. Senest om at prosjektet var lagt ut på offentlig høring.

Det har vært mye frem og tilbake i dette prosjektet på Fyrstikktorget, da man tidligere ønsket å bygge på den eksisterende bebyggelsen, men når forslaget ble lagt ut på høring så hadde man landet på at eksisterende bebyggelse bevares og dagens bruk videreføres.

Det foreslås imidlertid å bygge to nye høyhus på henholdsvis 53 og 76 meter med i hovedsak boliger og utadrettede funksjoner på gateplan. Dette utgjør bygg med 17 og 24 etasjer. Forslagstiller har også kommet opp med et alternativ 2 der begge høyhusene er redusert til 12 etasjer. Dette er imidlertid nok noe man ikke ønsker, men som er et krav i dagens høyhus strategi.

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at Plan og bygningsetaten ikke støtter dette prosjektet. De har i hele prosessen fra 2017 advart mot høydene i dette området. De sier følgende:

«Vi kan ikke anbefale høydene som foreslås i planforslaget. Planområdet ligger ikke i et område for høyhus i høyhusstrategien. Planområdet ligger imidlertid i et utviklingsområde med beliggenhet tett på et regionalt knutepunkt der det skal vurderes høy tetthet med bymessige kvaliteter. Dette tilsier at vi kan vurdere økte høyder forutsatt at kvaliteten på offentlige og private/felles arealer på bakken ivaretas.» Plan og bygningsetaten påpeker også i sine kommentarer at utearealene i dette prosjektet ikke er gode nok.

Det er frem til nå kommet inn 33 innspill. Innspillene kommer hovedsakelig fra enkelt personer, men noen etater og bydelen Gamle Oslo har også sendt inn. Innspillene er i hovedsak negative til høydene i dette prosjektet.

Byantikvaren er negativ til høydene og sier «Byantikvaren er positiv til at det ikke legges opp til større endringer av den eksisterende bevaringsverdige bygningsmassen, men mener at de to nybyggene er uheldig høye, og vil bidra til å svekke kvalitetene til det bevaringsverdige anlegget. Byantikvaren fraråder høydene i planforslaget.

Alternativ 2 vurderes som vesentlig mer skånsomt enn alternativ 1, men også her vurderes «hjørnetårnet» som for høyt og dermed forringende for den historiske fabrikkbebyggelsen, og også dette forslaget frarådes. Byantikvaren anbefaler at påbygg på hjørnetårnet vurderes nærmere i lys av høyden på det frittliggende tårnet. Hvis det frittliggende tårnet opprettholdes med 42 meters høyde bør hjørnetårnet være markert lavere enn dette.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken har også kommet på banen med sin høringsuttalelse. De legger faktisk inn en Innsigelse mot prosjektet. Innsigelse er et sterkt varsel/signal om at noe ikke er som det bør være.

Statsforvalteren skriver: «Vi mener planforslaget avviker vesentlig fra T-1442/2021 og mener planens bestemmelser om støy ikke sikrer at det store flertallet av boenheter får tilgang til stille side slik det er definert i retningslinjen. Vi fremmer derfor innsigelse til planforslagets bestemmelser for støy. Innsigelsen gjelder begge alternativene.»

De sier i uttalelsen

«Innsigelse – Planområdet er utsatt for høye støynivåer og ligger innenfor kommuneplanens avvikssone for støy. Støyrapporten som følger planforslaget, slår fast at de to forslåtte høyhusene vil være utsatt for støy fra flere sider. Høyeste beregnede støynivå er Lden 71 db på fasaden. Lden 71 db er et svært høyt støynivå. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin avgjørelse knyttet til Oslo kommunes avvikssone for støy, datert 22.11.2016, understreket viktigheten av å unngå oppføring av støyfølsom bebyggelse i rød sone, spesielt langs hovedveger i ytre by. Dette prosjektet er foreslått oppført i avvikssonen rett i nærheten av E6.

Klima- og miljødepartementets nylig vedtatte Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021) fastslår at støyfølsom bebyggelse ikke bør plasseres i gule og røde støysoner. Hvis kommunen tillater boliger i rød støysone anbefales det å stille krav i bestemmelsene om at minst et soverom og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille side.»

Det som også er litt interessant å lese er at en av eierne av eierselskapet til prosjektet, har avvikende meninger om prosjektet i en høringsuttalelse til saken. City Finansiering som i 2017 startet opp arbeidet med prosjektet, men som i 2019 solgte eiendommen videre til dagens eiere. De beholdt imidlertid fortsatt en andel på 20 prosent.

Da må vi se litt på eierstrukturen. Fyrstikktorget Eiendom as er selskapet som står bak prosjektet. Dette selskapet er 100 prosent eid av selskapet Fyrstikktorget Utvikling as. Dette selskapet er eid av flere selskaper.

  • B. UGLAND EIENDOMSUTVIKLING 20%
  • CITY FINANSIERING AS 20%
  • BRØDRENE JENSEN AS 20%
  • STOR-OSLO INVEST AS 18%
  • STORMBULL EIENDOM AS 10%
  • KM REAL ESTATE AS 10%
  • STOR-OSLO EIENDOM HOLDING AS 2%

City Finansiering har via sin advokat, Advokatfirma Lønnum kommet med et innspill. Der det blant annet skrives «På vegne av City Finansiering AS som fortsatt eier ca 20% av prosjektet, og har annen eiendom i området, ønsker vi ikke å uttale oss mot forslaget som sådan. Vi ønsker derimot å stå ved anbefalingen om at kjernen i dét forslaget som fra tiltakshavers og byrådets side ble bedt fremmet i 2019, skråtaksalternativet, faktisk også blir fremmet for bystyret.»

«Vi mener det oppstår en kinkig og rent ut ubehagelig situasjon ved at det forslag som i årevis ble forevist byrådet og bystyret, og som utløste at byrådet instruerte om at planen blir fremmet, faktisk ikke blir med videre til bystyret.»

Her kan man muligens spore en uenighet blant eierne til prosjektet om hvilken retning dette skal ta fremover.

Ensjø aktuell informasjon har grunn til å tro at det fra dagens utbyggere spekuleres på et ganske høyt nivå om at det sittende byrådet i et svakt øyeblikk og etter internt press fra høyhus tilhengere i de tre partiene, kan komme til å støtte en kraftig utvikling av dette området.

Det blir spennende å se hvordan denne saken utvikler seg fremover.

Høringsfristen på dette prosjektet går ut mandag 30. august, så har du noe på hjertet så kan du bidra med dine innspill fra til da.

 

Les Statsforvalterens innsigelse

Les byantikvarens sin uttalelse

Les hele saken på si din mening

Les dokumentet som beskriver planene

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon om dette prosjektet

Les brevet fra advokatfirmaet Lønnum