Skanska skal bygge 251 nye boliger i Sigurd Hoels gate 1 på Ensjø

sigurd hoels gate 1 a  sigurd hoels gate

I starten på juli har Skanska søkt om rammetillatelse for oppføring av 5 boligbygninger på felt A i Tiedemannsbyen på Ensjø. Tiltaket omfatter 251 boliger med parkeringskjeller, et mindre næringslokale og barnehage. Adressen er Sigurd Hoels gate 1 eller nærmere bestemt i krysset Ensjøveien og Sigurd Hoels gate (tidligere Johan H. Andresens vei 1) eller det store røde lager bygget der du finner Økern bilauksjon på Ensjø.

Felt A er regulert for maksimalt bruksareal, BRA, på 20 450 m². Inntil 750 m² BRA kan være offentlig bygning/allmennyttig formål barnehage. Det enkelte forretningslokale skal ikke være større enn 100m² BRA. Tiltaket medfører en tomteutnyttelse på 20 386 m² BRA, hvorav 100 m² er satt av til næringsformål og 731 m² til barnehage. Type næringsvirksomhet er ikke avklart.

I den etiske beskrivelsen skriver Skanska sitat «Reguleringsplanen for Tiedemannsbyen er utformet med store kvartaler, som følger byggelinjer langs veier og er mer fleksibel mot parker og grøntdrag. Felt D og felt C har fått et arkitektonisk grep der kvartalet fremstår som en bygning og ett prosjekt. Kvartalene vil da fremstå som store strukturer, med elementer som bidrar til variasjon innenfor et stort volum.

For felt A har vi ønsket å videreføre denne måten å behandle bygningsmassen på konseptuelt. Vi har etablert en bebyggelse mot Ensjøveien og Sigurd Hoels vei som skal fremstå som en enkel form og omkranse det innenfor liggende gårdsrommet. Dette har vi kalt «randbebyggelsen». Vi har valgt å dele bebyggelsen opp i 5 bygninger, og ikke benyttet muligheten for portrom i randbebyggelsen, men heller laget avstand mellom byggene. Dette er med på å åpne tydeligere opp og invitere besøkende inn til det indre gårdsrommet.

I gårdsrommet ligger tre bygningsvolumer som er kalt «paviljongene». De skal fremstå med en lysere og lettere karakter og skille seg tydelig fra randbebyggelsen. Dette er for å skape en kontrast når men kommer til prosjektet langs de offentlige gatene og entrer det private gårdsrommet.» sitat slutt

Alle endene av blokkene peker ned mot vestre parkdrag og den innerste av paviljongene vil ligge inn mot Petersborgaksen. Etter et kort blikk på tegninger og skisser så er det liten tvil om at leilighetene på toppen av blokken som ligger langs Sigur Hoels gate vil få mest lys og sol. Disse vil åpenbart også få tak terrasser.

Det er ikke helt klart hvilket tidsperspektiv man snakker om vedrørende riving og bygging av nye leiligheter. Skanska har solgt 134 av 210 boliger i Peterborgkvartalet og har startet på byggingen i prosjektet. Jeg vil anslå at dette prosjektet kommer for salg på våren eller rundt sommeren i 2016.

Dette prosjektet (felt A) er så langt det siste som Skanska og Ferd gjennomfører sammen i Tiedemannsbyen. De kommende prosjektene i feltene E og F skal Ferd gjennomføre sammen med Selvaag bolig.

Les beskrivelsen til rammesøknaden

Les hele den etiske beskrivelsen av prosjektet

Les om Ferd og Selvaags prosjekt på felten E og F

sigurd hoels gate  sigurd hoels gate