Ferd og Selvaag bolig ønsker endringer i felt E og F i Tiedemannsbyen på Ensjø

felt f plan tiedemannsbyenfelt e plan tiedemannsbyen

Ensjø aktuell informasjon skrev i april om at Ferd og Selvaag bolig hadde inngått et samarbeid om utbygging av boliger på feltene E og F i tiedemannsbyen

Utbyggingen vil bestå av to boligkvartaler som vil få adresse til Sigurd Hoels vei og ligger rett ved siden av Tiedemannsparken. Eiendommen er i dag bebygd med det tidligere produksjonslokalet på den gamle Tiedemanns Tobaksfabrikken. Lokalene er i dag utleid til lager og lett industri.

Området E og F ligger i Bydel Gamle Oslo, men rett ved grensen til Bydel Grünerløkka. Skillet går ved turvei 2D og området ligger innenfor denne turveien. Det skal bygges ved siden av Hagebykvartalet og det vil bygges inntil det planlagte, men ikke oppførte Petersborgkvartalet. Området følger også vestre parkdrag frem til der den gamle pipen til tobakksfabrikken ligger. Før det ender ut i Ensjø sin største park Tiedemannsparken.

Reguleringsplanen for Tiedemannsbyen ble vedtatt av Oslo bystyre den 17.12.2008.

I samarbeid med Lund+Slaatto Arkitekter as har man nå startet arbeidet med å planlegge feltene og forberede utbyggingen av boliger. I denne forbindelse så har man startet arbeidet med å se på om den vedtatte reguleringsplanen  er hensiktsmessig. Det er den åpenbart ikke og man jobber nå med dispensasjonssøknader for begge feltene der man ønsker å endre byggegrensene, ønsker å endre på bygningenes plassering og på noen områder bygningenes høyder.

For felt E endrer man på bygningenes plassering og ønsker å øke høydene med 1 til 4 meter som på to steder utgjør en etasje. Så man kommer opp i 7 etasjer på noen av byggene. Med denne dispensasjonssøknaden ønsker man å åpne feltet mot Vestre parkdrag og flytte snuplassen ut mot Tiedemannsparken, for på den måten å oppnå en kontinuerlig vegg mot gaten og en tydeligere plassdannelse ut mot Tiedemannsparken. Det gir samtidig en ny retning som inviterer til en åpning videre mot øst gjennom feltene øst for parken

Omfordelingen i plan betinger to overskridelser av høyde; én etasje i nordfløyen, mot Tiedemannsparken, og én etasje i sørfløyen mot gatetun 3. Med plassdannelsen og tverrslaget mot øst er det motivert å la nordfløyen komme opp i sju etasjers høyde. Bildene viser gammel og ny utførelse.

 

felt e gammel tiedemannsbyen  felt e ny tiedemannsbyen

For felt F ser det ikke ut til å være høyde endringer men man endrer bygningenes plassering. I dispensasjonssøknaden vektlegger man i større grad den åpnere natursiden. Ved å lage en mer tverrgående struktur av L-blokker og lameller oppnås et kontinuerlig gateliv med variasjon og åpninger, samtidig som det dannes to gårdsrom med dimensjoner som gir en god balanse mellom det private rommet og åpningen ut mot det grønne. Ingen høyder overskrides, og total bygningslengde mot naboene blir kortere og mer oppdelt. Ved at boligenes henvendelse vris mer mot vest og feltet i større grad åpnes på tvers vil bebyggelsen virke mer porøs og mindre påtrengende for naboene. Bildene viser gamme og ny utførelse.

 

felt f gammel tiedemannsbyen  felt f ny tiedemannsbyen

Arbeidene med planer for feltene G og H  inntil Tiedemannsparken har også startet det kan du lese om her 

Les tidligere sak om feltene E og F i Tiedemannsbyen