Ferd planlegger at to nye næringseiendommer i Gladengveien på Ensjø blir omgjort til boliger.

felt g h i j i tiedemannsbyen  kart av krysset gladengveien stålverksveien

I dokumentasjon tilgjengelig i kommunalt saksinnsyn fra slutten av september kan man se at Lund & Slaatto Arkitekter as på vegne av Ferd og Johan Henrik Andresen, planlegger å gjøre om eiendommene Gladengveien 12 og 14 til boliger. Eiendommene ses i sammenheng med feltene G og H i reguleringsplanen for Tiedemannsbyen vedtatt i bystyret 17.desember 2008.

Gladengveien 12 er i dag i sin helhet utleid til Opel forhandleren Mobile Oslo som driver bilsalg og bilverksted på eiendommen. Gladengveien 14 er et kontorbygg med flere forskjellige leietakere.

Det er nå bedt om oppstartsmøte i denne saken og i søknaden så presenteres følgende sitat: Hovedmålet er å få til en bebyggelse som harmonerer bedre med hovedideen bak den eksisterende reguleringen; Naturban – En urban gateside med mer kontinuerlig tettere bebyggelse, og en mer oppløst lamellstruktur som åpner opp og bringer det grønne inn til boligene. Nye felt gir dessuten mulighet til å etablere en direkte forbindelse fra Gladengveien inn til Tiedemannsparken, samtidig som endringer på felt E og F er med på å skape en bedre sammenheng mellom boligene på hver side av Vestre parkdrag og parken. Sitat slutt

Under punktet «Er det særlige spørsmål dere ønsker å få avklart? Opplyser man sitat: Å vurdere høyder, og hvilken utnyttelse som bør ligge til grunn for utvikling av nye felter.  Å avklare hvilken områdetype i utearealnormen som bør legges til grunn for vurdering av utearealer. Se på muligheter for inkorporering av barnehager i bebyggelsen, og hvilke kompenserende tiltak som er nødvendig for å gjennomføring. Sitat slutt

I den vedtatte reguleringsplanen fra 2008 og medfølgende illustrasjoner og kart, så ligger de fleste av bygningene i felt G og H med høyder på 5 etasjer. Men i det endrede forslaget så ser det ut til at utbygger forsøker seg på en omkamp og vil bygge høyere med flere bygg på 6 og 7 etasjer.

I de to nye feltene I og J så ser illustrasjonene ut til å ligge på 6-7 etasjer.

Jeg vil advare mot at utbygger får lov til å gjøre høyde endringer i feltene G og H da disse ligger inn mot Tiedemannsparken og her har man allerede plassert et høyhus om kranset av bygg i 5-6 etasjer. Ved å øke utnyttelsen på motsatt side så kan man ødelegge noe av parkrommet og opplevelsen av dette.

Utbygger opplyser at planområdet er 25 572m² men når jeg sjekket i Seeiendom så er arealet på eiendommene Bertrand Narvesens vei 8 (2 eiendommer) og Gladengveien 12 og 14 så er disse til sammen 23 572m²

Arealbruk og foreslåtte formål er: Bolig 17 500m² + Barnehage 4 000m² + Friområde 4 000m Det opplyses at utnyttelse til bolig er ca. 44 000m² BRA og barnehage: 1 000 – 1 500m² BRA . Planprogrammet sier at det er netto tomteutnyttelse som gjelder og med 21 500m² som benyttes til bygninger så gir dette en totalutnyttelse på nærmere 210 prosent som er høyt over hva som er tillat i Ensjøplanen for randsonen.

Dette prosjektet ligger nemlig i det som omtales som randsonen på Ensjø. I planleggingsprogrammet omtaler man at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 %

I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås.

Siden eiendommene Gladengveien 12 og 14 ikke er regulert til bolig så må disse igjennom en prosess med reguleringsplan og siden feltene G og H er regulert, så kan disse kanskje måtte ha noen runder med tilpasninger eller dispensasjoner siden man ønsker å endre planen som er vedtatt i 2008.

 

Les søknaden om oppstartsmøte

Se opprinnelig vedtatt reguleringskart fra 2008

Se skissen til nye boliger på området

Les mer om Petersborg kvartalet i Tiedemannsbyen 

Les om de neste feltene i Tiedemannsbyen som skal utvikles av Selvaag bolig

 

gladengveien 12 og 14 006  utsnitt av reguleringskart fra 2008