Prøver på ny omregulering av Østerdalsgata 7a – i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon har skrevet flere saker om Østerdalsgata 7a på Jordal. I februar 2020 ble det lagt fram planer for riving og oppføring av boliger på eiendommen. I april stoppet Plan- og bygningsetaten planinitiativet med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 12-8, 2. ledd, fordi planinitiativet er vesentlig i strid med kulturminneinteresser og den ønskede utviklingen av området.

Nå er det på nytt sendt inn nye planer for eiendommen. I kommunalt saksinnsyn kan man lese at eier nå ønsker omregulering uten å rive hoveddelen av bygningen. Tiltakshaver ønsker å utvikle eiendommen til boligformål samt å følge utviklingen i området ved å bygge på eksisterende bygg i 7A med to ekstra etasjer.

Hovedgrepet som beskrives er å bygge på to ekstra etasjer på eksisterende bygg i Østerdalsgata 7A. Eksisterende loftsetasje (plan 3) med saltak rives og det bygges ny plan 3,4 og 5 og nytt, flatt tak.

Jeg er ikke sikker på at det nye forslaget blir tatt godt imot hos Byantikvaren. De uttalte i forrige runde når eier ønsket å rive hele bygget.  Med bakgrunn i kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse fraråder Byantikvaren planforslaget, og varsler at om planen videreføres ønsker vi å fremme et eget alternativ som sikrer bevaring av fabrikkbygningen. Konvertering til ulike formål vil i så fall måtte vurderes i et slikt alternativ. Vi minner om at bygningen ikke er definert som utviklingsområde i kommuneplanen.

Eier og vedkommende sin arkitekt har på nytt sendt inn bestilling av oppstartsmøte og alle relevante parter blir nok invitert til å komme med innspill på denne saken. Så da er det bare å følge med på hva som skjer!

Les dokumentet som er sendt inn til Plan og bygningsetaten

Les tidligere sak om denne eiendommen