Plan og bygningsetaten har godkjent at det kan bli Sats senter på Ensjø, men det er i øyeblikket stor sannsynlighet for at det ikke blir etablert!

Oppdatering! Det blir ikke stort Sats treningssenter på Ensjø. Plan og bygningsetaten trakk den midlertidige tillatelsen, da det viste seg at det var brudd på et vedtak i bystyret fra september 2019.  Les saken her:

I april lagde Ensjø aktuell informasjon en sak på at Sats skulle etablere et 4000 kvadratmeter stort treningssenter i underetasjen på Ensjøveien 12 d på Ensjø. Planene ble opprinnelig nabovarslet i desember 2020.

I mai 2021 søkte grunneier om rammetillatelse hos Plan og bygningsetaten til dette prosjektet. Søknaden gjelder midlertidig bruksendring fra lager/kontor til treningssenter i 1. etasje og underetasje i Ensjøveien 12 d. Etter behandlingen innstiller nå PBE på å innvilge rammetillatelsen, men med en begrensning. Rammetillatelsen er gitt med en tidsbegrensning på to år. Det er også satt krav til at utbygger må bekrefte denne tidsbegrensningen.

Teksten lyder: «I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor midlertidig dispensasjon med en tidsbegrensning på 2 år. Tiltaket skal være fjernet innen 2 år, og senest innen 20.08.2023. Vi skal ha bekreftelse på at tiltaket er fjernet innen fristen.»

Ensjø Aktuell Informasjon spekulerer i om at dette vedtaket, i praksis betyr at det ikke blir etablert et Sats senter i lokalene. Enkel matematikk og bedriftsøkonomi tilsier at å investere penger for å bygge om et lokale på 4000 kvadratmeter samt etablere heis, garderober mm. ikke er lønnsomt i et 2 års perspektiv. I den opprinnelige søknaden var det nevnt et tidsperspektiv på 5 til 10 år.

Hva som er grunnlaget for at det er satt akkurat 2 år, er ikke direkte opplyst. Utover denne generelle teksten «Tiltaket er omsøkt som et midlertidig tiltak, og vi vurderer at det ikke vil være til hinder for utviklingen av området så lenge det gis en kort tidsbegrensning. Det er signert utbyggingsavtaler med grunneiere for å sikre gjennomføring av rekkefølgekravene og utbyggingen av området i tråd med reguleringsplanens formål. Ensjø etableres som et boligområde og vi vurderer derfor at det er viktig at det blir opparbeidet bygg, infrastruktur og ikke minst friområder i tråd med gjeldende føringer og bestemmelser. Med tanke på tidsperspektivet i gjennomføringen, kan ikke bruksendringen godkjennes med lengre tidsrom enn 2 år.»

Det er mulig å spekulere i om dette et er forsøk på å motivere grunneier til å fremskynde beslutningen om å bygge ut eiendommen i tråd med reguleringsplanen fra 2007. Men sannsynligheten for at bil og lager virksomheten på denne eiendommen blir videreført i de neste 5 til 10 årene, er større enn at grunneier på kort sikt avslutter leieforhold og fremskynder planene for å rive den eksisterende bygningen for å bygge ny næringsbebyggelse og boliger på eiendommen.

Det er på Ensjø tidligere gitt lengre dispensasjoner til andre grunneiere. I 2018 fikk Ferd eiendom en lignende dispensasjon for eiendommen Gladengveien 12, men da var tidsbegrensningen 5 år.

Det er imidlertid mulig å klage på vedtaket og det er nok det første som skjer. Derfor er det på det nåværende tidspunktet umulig å slå fast hva som blir det endelige resultatet i denne saken. Jeg tipper at det kan være rom for en mellomløsning som både grunneier og Plan og bygningsetaten kan akseptere.

Det som nok er helt klart er at Sats sine planer om å åpne senteret i oktober 2021, ikke kommer til å skje. Om de kommer til å åpne senere ligger til beslutninger som Plan og bygningsetaten og grunneier må gjøre!

 

Les rammetillatelsen som er innvilget.

Les tidligere sak om Sats treningssenter på Ensjø Aktuell Informasjon!