Plan og bygningsetaten foreslår at eiendommer i Ensjøveien 7 til 15 på Ensjø skal reguleres til tomt for ungdomsskole – ikke boliger

Ensjø aktuell informasjon skrev i slutten på februar at ett av de siste store næringsområdene på Ensjø skulle transformeres til bolig. Det ble i starten av februar sendt inn bestilling av oppstartsmøte for 5 eiendommer i Ensjøveien. Det er Eiendomsselskapet Axer som har sendt inn planene som gjelder eiendommene Ensjøveien 7, 9, 11, 13 og 15. Alle eiendommene ligger mellom Ensjøveien og Gjøvikbanen.

Nå har dette arbeidet kommet litt videre igjennom at Plan og bygningsetaten har laget område og prosessavklarings dokument. Slike dokumenter lages til alle nye reguleringsarbeider.

I det kan man lese at det er to store offentlige ting som gis oppmerksomhet, i tillegg til det som naturlig og vanligvis omtales. Det må undersøkes hvordan eksisterende og mulig fremtidig T-bane tunnel vil påvirke utviklingen av eiendommen også anbefaler Plan og bygningsetaten at man regulerer området til ungdomsskole tomt, ikke boliger. Jeg tipper at forslagstiller ble overrasket over å få skolekortet lagt på bordet.

Område og prosessavklarings dokument skriver dette om T-banetunnel

«Reguleringsrisiko i forbindelse med ny T-bane tunnel. Det må undersøkes hvordan en mulig fremtidig T-banetunnel vil kunne påvirke utviklingen av eiendommen. Det er utredet ulike alternativer for ny trasé enten som en forlengelse med et parallelt løp fra Tøyen til Bryn eller som en påkobling til den eksisterende tunnelen et sted på Ensjø mellom Tøyen stasjon og Ensjø stasjon. Hvor et slikt påkoblingspunkt skal ligge og hvilke byggemetoder skal brukes for bygging av tunellen er fremdeles usikkert.

For dette planområdet ligger usikkerheten i at en mulig påkobling kan skje her på grunn av tunellens geometri, høydeforskjell og avstand til stasjoner. Det kan ha konsekvenser for fremdriften i utbyggingen av eiendommen dersom eiendommen skulle bli brukt som anleggsområde, jf. Ruters «Behovsanalyse Tøyen/Ensjø-Brynseng: Ny T-bane tunnel gjennom oslo sentrum». Og det kan ha ytterligere konsekvenser for geoteknisk stabilitet. I forbindelse med dette er det svært viktig å involvere Sporveien tidlig i prosessen.»

Men den store overraskelsen for forslagstiller og utbyggere er nok dette punktet:

«Plan- og bygningsetaten vurderer at eiendommen er egnet for bolig, men anbefaler likevel at eiendommen omreguleres til skole, for å dekke eksisterende og kommende behov for ungdomsskolekapasitet i området.

Plan- og bygningsetaten har sammen med Utdanningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten vurdert behovet og egnethet for skoler i Hovinbyen. De store transformasjonene i Hovinbyen vil føre til behov for flere skoler, ettersom det blir mange flere boliger. På Ensjø er denne transformasjonen allerede godt på vei, og det er svært få egnede tomter igjen, som har en størrelse og beliggenhet som passer for skole. Jordal ungdomsskole har i dag flere elever enn den har plass til, og det må også tenkes på en framtidig ungdomsskole for den kommende barneskolen i Grenseveien 91 m.fl.

Tomten har en beliggenhet som gjør den svært godt egnet for skole, både med tanke på skolestruktur, tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med kollektivtransport. Det er samtidig en tomt som har flere gode løsningsmuligheter for et framtidig skoleanlegg, og hvor et offentlig bygg vil kunne bidra vesentlig til byområdet.»

Ensjø aktuell informasjon mener det er veldig bra at Plan og bygningsetaten tar grep på dette med fremtidige skoletomter. De har vært ganske bra på dette med å regulere barnehager inn i de nye boligprosjektene på Ensjø. De har tidligere sikret tomt til en ny barneskole på Ensjø. Bystyret har etter ervervsprosesser i 2014 og 2018 kjøpt to eiendommer på Ensjø / Helsfyr, beliggende i Grenseveien 91 og 73. Disse skal benyttes til fremtidig barneskole.

Nå tar Plan og bygningsetaten nok et grep som sikrer at Ensjø og deler av Hovinbyen får nok ungdomsskole kapasitet. Med den utbyggingstakten som skjer her på Ensjø og det som planlegges i Hovinbyen, så må man planlegge for ungdomsskole kapasitet i området.

Denne eiendommen i Ensjøveien er nok kun 1 av 2 potensielle tomter som er store nok til å bygge ungdomsskole. Den andre tomta er Møller eiendom sin bilbutikk tomt der man selger Audi og Skoda i Grenseveien 65 og 67, som ligger i krysset Gladengveien/Grenseveien.

Det skal nok ikke mye fantasi til å forstå at forslagstiller/utbyggerne nok ikke er så glade for denne utviklingen av deres planer. Nå blir det nok mye diskusjon rundt dette forslaget og det er ikke sikkert at forslaget får gjennomslag, men det er et tydelig og klart signal fra Plan og bygningsetaten!

 

Les dokumentet til Område og prosesavklaring

Les tidligere sak om denne eiendommen

Les om at Oslo kommune kjøpte tomt til barneskole på Ensjø