5 næringseiendommer mellom Ensjøveien og Gjøvikbanen på Ensjø skal utvikles med 460 boliger

Da skal ett av de siste store næringsområdene på Ensjø transformeres til bolig. Det er i starten av februar sendt inn bestilling av oppstartsmøte for 5 eiendommer i Ensjøveien. Det er Stein Halvorsen arkitekter som på oppdrag fra Eiendomsselskapet Axer som har sendt inn planene som gjelder eiendommene Ensjøveien 7, 9, 11, 13 og 15. Alle eiendommene ligger mellom Ensjøveien og Gjøvikbanen.

De 5 eiendommene tilhørende 4 grunneiere på Ensjø, der Axer selv eier Ensjøveien 7 har lagt fram felles planer for utvikling av eiendommene sine. Axer er den nyeste av grunneierne og kjøpte Ensjøveien 7 av Jegard as i 2017.

I dokumentet som er sendt inn kan man lese at forslagsstiller ønsker å utforske muligheten for en transformasjon og omregulering av tomten fra hovedsakelig næring til bolig/ forretning / kontor/ tjenesteyting, grønnstruktur, vei og offentlig torg, men hovedvekt på omregulering til boligbebyggelse.

De 5 eiendommene dekker i dag et område som er 15350 m² stort. Det planlegges å bebygge eiendommene med 31850 m², der 28440 m² skal være bolig og 3420 m² fortsatt skal være næringsarealer. Dette gir en total utnyttelse på 208 %

Planene omtaler at man skal bygge 460 boliger i høyder på 6 etasjer. Det er oppgitt at det vil bli grønne takterrasser og det vil legges inn tverrforbindelser med torg, samt private grøntarealer(bakgårder) som opparbeides med grønne og blå kvaliteter. Det planlegges i prosjektet en kobling til Vestre parkdrag og en mulighet for gjennomgang og kryssing av Gjøvikbanen i bro som gjør at man kommer direkte over til Kampenparken.

Hva sier planprogrammet for Ensjø om dette området. For de som lurer så ligger denne eiendommen og dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer.  Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Det betyr at det foreslåtte prosjektet er litt høyt i forhold til planprogrammet. Ser vi på hva Plan og bygningsetaten har tillatt andre steder på Ensjø, så er dette prosjektet lagt ganske riktig i høyder og utnyttelse. Dette innsendte utgangspunktet viser faktisk en edruelighet og ikke de kraftige utslagene med høyder på både 8 og 10 etasjer som andre utbyggere på Ensjø har foreslått tidligere.

Det er nok ikke siste gang vi hører om denne saken, men det kan allerede nå være lurt av boligselskaper, sameier og vel foreninger å starte å lese seg opp på denne saken og området.

 

Les dokumentet som omhandler bestillingen av oppstartsmøte.

Les om Ferd sine planer på naboeiendommen Ensjøveien 3 til 5

Les om at Axer kjøpte Ensjøveien 7