Oslo kommune kjøper Grenseveien 73 på Ensjø for 146 millioner kroner for å bygge barneskole!

Ny-barneskole-på-Ensjø-013

Tidligere (i 2014) har Oslo kommune kjøpt Grenseveien 91 for 112 millioner kroner for å bygge ny barneskole på Ensjø. I forbindelse med arbeidet med regulering av skolen kom Grenseveien 73 i spill. Arbeidet med reguleringen av skolen stoppet midlertidig opp grunnet store endringer av planene.

Dette betyr bare at den offentlige delen av skolesaken som skjedde igjennom plan og bygningsetaten er avsluttet. Med den begrunnelse at prosjektet ble så mye forandret siden oppstarten at man i PBE ikke finner det forsvarlig å fortsette arbeidet og at forslagstiller Oslo kommune må starte opp denne saken på nytt. Dette betyr ikke at arbeidet med skolen stopper opp internt i kommunen. Dette betyr bare at planen for skolen er så mye endret at plansaken ikke kunne fortsette slik den lå.

Med dagens vedtak har arbeidet kommet et nytt skritt videre i riktig retning, når bystyret nå har vedtatt å kjøpe alle aksjene som kontrollerer eiendommen Grenseveien 73.

I saken til bystyret står det «Eiendommen Grenseveien 73 grenser til den kommunale eiendom Grenseveien 91. hvor det planlegges oppført en barneskole. og til den private eiendom Grenseveien 95. hvor deler av eiendommen i Veiledende plan for offentlige rom for Ensjø (VPOR Ensjø) er beskrevet som fremtidige Grønvold park. Kjøpet vil bidra til gode utearealer for den planlagte skolen og bidra til å sikre en strategisk. helhetlig og ønsket byutvikling av området.

Oslo kommune ved Eiendoms— og byfornyelsesetaten har gjennomført forhandlinger om kjøp med selskapets eiere. Eiendommen er verdsatt til 153 mill. kroner med tillegg og fratrekk i henhold til kjøpekontrakten. Kjøpesum for selskapet er foreløpig beregnet til 146 266 379 kroner (estimert balanse). Endelig kjøpesum blir fastlagt på overtakelsestidspunktet i henhold til revidert balanse. Selger har satt som en betingelse for salget at Oslo kommune vedtar kjøpet innen 1 1.08.2018.

Byrådet innstiller bystyret til å vedta kjøp av samtlige aksjer i Grenseveien 73 AS. og derigjennom eiendomsretten til eiendommen Grenseveien 73. gnr./bnr. 130/78.»

Kjøpet ble vedtatt i bystyret onsdag 20.juni.

 

Les om kjøpet av Grenseveien 73

Les tidligere sak om kjøpet av Grenseveien 91

Les om avslutningen av reguleringen av skolen