Obos møter motstand på høydene og manglende barnehage i boligprosjekt på Ensjøveien 8,10 og 12 på Ensjø

ensjøveien 8 til 12 a Ensjøveien-10-ny (2)

Ensjø aktuell informasjon skrev i juli at Obos hadde sendt inn planer for boliger i Ensjøveien 8 til 12.

Da skrev jeg at gjeldende regulering tillater BRA=20.350 på felt B, som tilsvarer 167% BRA. Begge tomtene ble nå forslått slått sammen til boligformål, med en helhetlig løsning for begge tomtene. Til sammen blir da hele området på 14.890 kvadratmeter. Det planlegges at eksisterende bygninger skal rives og man planlegger å bygge 26.726. kvadratmeter med nye boliger. Dette utgjør en totalutnyttelse på 180 prosent. Som er litt over hva planprogrammet for Ensjø tillater i randsonen.

Planforslaget som ble sendt inn la også opp til økte høyder i forhold til eksisterende regulering, enkelte steder 2 etasjer høyere.  Bygningene blir da fra 4 til 8 etasjer høye. I dokumentasjon som er lagt fram i saken fremkommer det at man tenker seg 361 boliger.

Obos hadde også tatt ut barnehage av prosjektet og jeg spådde at det kommer til å bli lagt inn igjen. Grunnen er et kommunen, i forbindelse med Ensjøveien 8 og tidligere eieres planer, vurderte at hele eiendommen burde brukes til barnehage. Jeg nevnte også at man kunne få problemer med høydene i dette prosjektet. Både utbyggeren av Ensjøveien 3-5 og utbyggeren av Ensjøveien 4 har utfordringer med utnyttelse og høyder.

Plan – og bygningsetatens har nå gjennomført område og prosessavklaring til oppstartmøte for Ensjøveien 8 – 12 og i dokumentet fra 31.august sier man i sammendraget at «PBE mener føringene fra gjeldende regulering for Tiedemannsfabrikken og planleggingsprogram for Ensjø hva gjelder bygningshøyder må videreføres i planforslaget. Dersom det foreslås 8 etasjer vil PBE vurdere å stoppe planforslaget. For det videre planarbeidet vil det være viktig å bl.a. videreføre hovedgrepene i bebyggelsesstrukturen fra gjeldene regulering, at det innpasses en 4 – avdelingsbarnehage i tilknytning til grøntområdet og gatetun i nord»

Lengre ned i dokumentet er man tydeliger på dette med barnehage PBE mener at det må reguleres inn en 4-avdelingsbarnehage med plassering i nærhet til turvei og gatetun. Eiendommen er godt egnet for barnehage med god beliggenhet mot grøntområder, god tilgjengelighet og da deler av planområdet i liten grad er utsatt for støy. Det bør ikke være ukjent for noen at man ønsker flere barnehager på Ensjø og tatt i betraktning at eieren av tomta (Ensjøveien 8) som Obos kjøpte i 2017 fikk de samme kravene når de ville bygge ut.

Om høyder sier man med henvisning til vedtatt reguleringsplan,

«For dette delfeltet er det varierende høyder, fra maksimalt 6 etasjer til 3,5 etasjer mot turveien D2 i nordvest. Det vil si at gjeldende reguleringsplan gir muligheter for en høyere bebyggelse på deler av planområdet enn hva planleggingsprogrammet for Ensjø legger til rette for i dette området (4-5 etasjer). Det er tatt konkret stilling til hva dette delfeltet kan tåle med tanke på høyder og utnyttelse og virkninger dette får for omgivelsene i arbeidet med denne reguleringsplanen. PBE mener derfor at føringene fra gjeldende regulering hva gjelder høyder må videreføres i planarbeidet.»

«Ensjøveien er utsatt for støy og derfor mener vi at en bebyggelse på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje mot Ensjøveien kan bidra til både å løse støyutfordringer, i tillegg til at det er en høyde som ikke er fremmed i nærområdet.»

I dokumentet sier man helt klart at «Dersom det foreslås bebyggelse opp til 8 etasjer vil PBE vurdere å stoppe saken.»

Oppstartsmøtet i denne saken blir avholdt 25 september og da møtes PBE og Obos for å avklare noen av utfordringene. Frem til da får vi vente og se!

 

Les plan og bygningsetatens område og prosessavklaring for eiendommen

Les Plan og bygningsetatens stedsanalyse

Les tidligere sak om dette

 

Ensjøveien-8-004 ensjøveien 8 til 12