Ny ishockyhall på Jordal – i nabolaget til Ensjø

Nye jordalamfi

Denne gangen skal jeg bevege meg litt utenfor området jeg normalt skriver om, selv om det er rett i nærheten og jeg ved noen tidligere anledninger har vært innom dette. Jeg skal skrive om arbeidet med ny ishockyhall på Jordal.

Arbeidet ble startet opp i forbindelse med at kommunen vurderte å søke OL 2022 og i den forbindelse ble det laget planer som involverer Jordal og det gamle Jordal amfi. Som alle er kjent med så ble det ikke noe OL i Oslo, men arbeidet med Ishockyhall ble ikke lagt på is.

Arbeide har fortsatt og fra 1.januar 2015 har den midlertidige etaten Kultur og Idrettsbygg videreført arbeidet. Man har kommet så langt i planene med reguleringsplanen at man har laget et Planprogram. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn fra 15.12.2014 til 26.01.2015 Dette programmet ble i mars oversendt til Plan og Bygningsetaten som tar sikte på å ha det ferdigbehandlet i løpet av juni før det oversendes til politisk behandling i Rådhuset.

Som man skriver i dokumentet JORDAL IDRETTSPLASS Detaljregulering med konsekvensutredning. En ny ishall på Jordal har lenge vært ønsket av idretten – også før det ble besluttet å starte opp arbeidet med en OL-søknad. Arbeidet med planprosessen gjennomføres i regi av Oslo kommune v/Oslo2022 som tiltakshaver. Prosessen vil overføres fra Oslo2022 til midlertidig etat for Kultur- og idrettsbygg fra 1.1.15.

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av en ny ishall på Jordal.

Planområdet er på ca. 100 daa. og ligger sentralt mellom Kampen og Vålerenga. Jordal Idrettsplass har flere viktige anlegg for idrett, aktivitet og rekreasjon; to ishaller, kampsporthall, fleridrettshall, kunstgressbane og skateanlegg, samt lekeplass og grønne parkarealer. Området benyttes flittig av beboerne i bydelen. Det er også flere skoler og barnehager i området som aktivt benytter utearealene på Jordal.

Følgende fire alternativer i tillegg til 0-alternativet inngår i programmet:

0-Alternativet Det vil si at dagens tre haller og grøntarealer beholdes slik det er i dag.

Alt. 1 (Forslagsstillers alternativ) Jordal Amfi rives og erstattes med ny ishall.

Alt. 2 Jordal Amfi bevares, ny ishall oppføres på grøntområdet nordøst på planområdet.

Alt. 3 Jordal Amfi bevares, ungdomshallen rives og erstattes med ny ishall.

Alt. 4 Jordal Amfi bevares, flerbrukshallen i sydvest rives og erstattes med ny ishall.

Hovedutfordringen i den videre planprosessen vil være å legge til rette for en videreutvikling av Jordal som gjør at stedet også i fremtiden vil kunne være et senter for bredde- og toppidrett uten at det går på bekostning av stedet som historieformidler og som et viktig grøntområde i bydelen.

Forslagstiller går inn for et forslag som betyr at det gamle Jordal Amfi rives og erstattes med et nytt bygg.

Den største endringen på disse planene og de planene som ble lagt for et OL er at man i stede for å bygge en ny hall ved siden av Jordal Amfi, så velger man nå å rive den gamle hallen. Dette sikrer i større grad grønne områder og det skaper mindre behov for å flytte på andre ting på området.

Vedtatt planforslag er planlagt å foreligge januar 2016.

 

Les om saken på Kultur og idrettsbygg sine sider

Les planprogramet

Les tidligere sak om hall på Jordal ifb med OL 2022