Høydene i Ensjøveien 34 på Ensjø er fortsatt i diskusjon.

 

Ensjøveien 34 ny mai 2015 c med høyder

Det er ikke lenge siden Ensjø Aktuell informasjon skrev om boligprosjektet i Ensjøveien 34, men nå har det kommet ytterligere informasjon som er grei å kjenne til. Det har lagt ut et referat i saksinnsyn der man blant annet skriver om høydene i prosjektet og man er tydelige på enkelte andre tiltak som er nødvendig å gjøre med prosjektet slik som støy og plassering av bygninger.

PBE mener at høydene langs Langengen er akseptable. Det vil si 5 etasjer ut mot Ensjøveien og 4 etasjer ut mot Malerhaugveien.

Høydene på øvrig bebyggelse bør reduseres med én etasje. Lamellen langs Ensjøveien bør fortsatt trappes ned i høyden mot Malerhaugen gård, men laveste del bør være 3 etasjer og midtre del bør være 4 etasjer – kun bebyggelsen langs Langengen bør ha 5 etasjers høyde.

Når det gjelder støy så viser en foreløpig støyrapport at fasade mot Ensjøveien vil ligge i rød støysone. En støyskjerm vil antagelig ikke hjelpe nevneverdig på dette, og en støyskjerm er heller ikke ønskelig av hensyn til at Ensjøveien skal ha karakter av en gate. Dette betyr at støyskjermingen må tas i fasaden, og at alle leiligheter må ha stille side og balansert ventilasjon.

PBE mener at ny bebyggelse innenfor planområdet må plasseres med tilsvarende avstand fra Ensjøveien som ny bebyggelse i nordvest,dvs 6 meter fra kant regulert fortau. Dette betyr at bygningen må trekket litt innover på tomta.

På punktet om høyder så skrives det at forslagsstiller gjorde oppmerksom på at dette med ytterligere reduksjon av høyder ikke nødvendigvis er en anbefaling de vil ta til følge. Da kommer det fram at PBE i såfall vil vurdere å fremme eget alternativ med lavere høyder.

Ser også at Huseierforeningen på Malerhaugen Gård har sendt inn brev der man kun ønsker 3 etasjer på alle bygninger på Ensjøveien 34.

Les hele referatet her: 

Les hele innspillet fra Huseierforeningen på Malerhaugen Gård

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon