Næringseiendommen i Stålverksveien 1 på Ensjø, skal gjøres om til bolig!

Stålverksveien 1 b

Transformasjonen av Ensjø til boligby fortsetter og det siste prosjektet som har sett dagens lys er planleggingen av boliger i Stålverksveien 1.

Det er i september og oktober lagt ut informasjon i kommunalt saksinnsyn som beskriver at man har startet arbeidet med å lage et boligprosjekt på eiendommen. Eiendommen ligger i krysset Stålverksveien / Malerhaugveien på Ensjø.

Det er bolig utvikleren Neptun Properties som har avtalt overdragelse eller kjøpt eiendommen. De har engasjert Arcasa arkitekter til å jobbe med prosjektet.

Dokumentene viser foreløpig en plan om å oppføre et ukjent antall boliger på tomten, noe som medfører at eksisterende bygning på eiendommen rives. Det er tenkt å oppføre 3 nye bygninger med litt forskjellige høyder hvor det varierer fra 4 til 7 etasjer. Det er ikke antydet noe om hvor mange leiligheter man planleggere i prosjektet.

Prosjektet skal organiseres som et storkvartal som åpner seg mot syd- vest. Nytt gårdsrom knytter seg til regulert boligprosjekt mot nord. Dette er Malerhaugveien 34 som er nyinnflyttet denne høsten. Gårdsrommene tenkes knyttet sammen til som et «sammenhengende» areal.

Når det gjelder området der Stålverksveien 1 ligger, så er dette innenfor det som i planleggingsprogrammet for Ensjø defineres som en del av randsonen. I planleggingsprogrammet omtaler man at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 %

I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås.

Ser man litt på tallene ligger i dokumentene, så oppgir man at planområdet er på 6280 kvadratmeter og at man ønsker å bygge 11.000 kvadratmeter bolig. Dette gir en TU på 175% som er litt i overkant av hva som tillates i planprogrammet

Neptun Properties er ikke helt nye på Ensjø. De har tidligere kjøpt boligprosjektet Malerhaugen park i Ensjøveien 32 av Peab eiendom og har planlagt å bygge 25 boliger på den tomta og salget er i gang der.

 

Les mer om Malerhaugveien 25

Les mer om Malerhaugveien 34

1 Stålverksveien 1 som planlegges utbygd. 2 Gladengveien 15 ferdig utbygd boligprosjekt. 3 Malerhaugveien 34 helt nytt boligprosjekt innflyttet høsten 2013. Malerhaugveien 25 planlagt boligprosjekt.

Stålverksveien 1 d

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.